ЗАПАЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Марката (известна в бизнессредите като „бренд” и „брендово име”) представлява знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. По предназначение марките са търговски марки, марки за услуги, колективни марки и сертификатни марки. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (марка на Европейския съюз или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка.

Най-ефикасният начин за избягване на съдебната интервенция е оказването на ефективни превантивни услуги. Поради тази причина, запазването и поддръжката на марката са най-основните действия, които е необходимо да бъдат предприети от всеки бизнес днес. Чрез запазването на марката се намаляват възможностите за злоупотреби и загуби от имитации на защитените стоки или услуги, затова е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани със запазване (регистрация) на търговски марки. Адв. Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка. Адвокат Кадиева е автор на десетки статии в областта на марковото право и следи всяко изменение касаещо законодателството в тази област като за подобряване на професионалната си квалификация постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Стратегически анализ;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на по-ранни права;
 • Запазване (регистрация) на национална марка, марка на Европейския съюз и международна марка;
 • Представителство в случай на подадена опозиция против регистрацията на търговска марка;
 • Представителство при постановен пълен или частичен отказ на регистрация на марка;
 • Подаване на опозиции и възражения;
 • Поддържане на търговски марки след регистрацията:
 • Вписване на промяна на име или на адрес на притежателя на търговска марка;
 • Вписване на ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана търговска марка;
 • Съдействие при прехвърляне на търговска марка;
 • Лицензия на търговска марка;
 • Изготвяне на опозиция срещу регистрация на търговска марка;
 • Изготвяне на правила за използване на колективни и сертификатни марки;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистрирана търговска марка;
 • Изготвяне и подаване на искане за отмяна на търговска марка ;
 • Изготвяне и подаване на искане за заличаване на търговска марка;
 • Подновяване на регистрацията на търговска марка;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Регистрация на колективни и сертификатни марки;
 • НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

По-подробно описание на предлаганите услуги може да откриете в информацията предоставена за всяка отделна услуга.

В случай, че желаете да ни възложите регистрацията на Вашата марка, можете да използвате електронните услуги като попълните съответните електронни формуляри, които са достъпни ТУК и ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Регистрация на търговска марка
Запазване на марка
Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка
Проучване на търговска марка
Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.
Колективни и сертификатни марки
Условия за Fast Track (ускорена процедура) при подаване на заявление за регистрация на марка на Европейския съюз
Регистрация на марка на Европейския съюз
Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Подновяване на регистрацията на търговска марка
Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз
Как да предотвратите превръщането на вашата марка в генерична?
Прехвърляне на правото върху марка
Лицензия на търговска марка (предоставяне на право на ползване на търговска марка)
Промени в името и адреса на притежател или заявител на марка
Отказ от право върху регистриран дизайн
Продажба на търговска марка
Международна регистрация на търговска марка
Наблюдение на марка на Европейския съюз
Уведомление за преустановяване на нарушение
Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?
Видове търговски марки
Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?
Защита на търговска марка
Опозиция срещу заявка за регистрация на марка
Възражение срещу регистрация на марка
Отказ на регистрация на търговска марка на абсолютни основания
Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)
Кои са най-съществените промени в новия Закон за марките и географските означения?
Отмяна на регистрацията на марка
Последиците от Брекзит за търговските марки и промишлените дизайни на ЕС
Заличаване на регистрацията на търговска марка
Запазване на марка на Европейския съюз
Проверка на търговска марка
Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз
Регистрация на колективна марка на Европейския съюз
Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията
Доказване на придобита отличителност на марка в резултат на използване
Постигане на споразумение при подадена опозиция на марка. Оттегляне на опозиция срещу марка.
Прехвърляне на марка на Европейския съюз
Лицензия на марка на Европейския съюз
Медиацията в интелектуалната собственост
Видео-игрите и интелектуалната собственост
Социалните медии и интелектуалната собственост
Дигиталният маркетинг и интелектуалната собственост като инструменти за утвърждаване на бизнес бранд
Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?
Защо да регистрираме търговска марка?
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия
Абсолютни основания за отказ на марка