Регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

Въведение

Качеството на стоките и услугите е от основно значение при избора им вследствие на голямото разнообразие от стоки и услуги, предлагани на пазара. Това произтича от необходимостта от идентифициране и гарантиране на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики и съответствие с конкретни стандарти. Това може да се гарантира чрез сертификатните марки, чиято основна функция е да гарантира специфични характеристики на стоките и услугите. За разлика от индивидуалните марки, чиято цел е да гарантира произхода на стоките или услугите, обозначени с марката, използването на сертификатна марка удостоверява съответствието с приетия стандарт за качество и се контролира от притежателя на сертификатната марка, който гарантира, че стоките и услугите отговарят на определени стандарти.

Сертификатните марки съществуват на национално ниво и са високо ценени в определени отрасли, тъй като тези марки могат да бъдат регистрирани в 120 страни по света. От 1 октомври 2017 г. това стана възможно на равнище ЕС поради факта, че всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и образувания, подчинени на публичното право, може да подава заявка за регистрация на сертификатна марка на Европейския съюз пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Заявки за регистрация на сертификатни марки на Европейския съюз

Дефиниция

Преди да се предостави повече информация относно процедурата по регистрация на сертификатна марка на ЕС е необходимо да бъде посочно какво представлява сертификатната марка на ЕС. Съгласно разпоредбата на член 83 от Регламент 1001/2017 „сертификатна марка на ЕС е марка на ЕС, описана като такава при подаване на заявката и годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин.“. Възможността за удостоверяване на географския произход на стоки или услуги е изрично изключена.

Кой може да подаде заявка за регистрация на сертификатна марка на ЕС?

Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и образувания, подчинени на публичното право, може да подава заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че това лице не извършва стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид. Притежателят на сертификатната марка не може да използва марката. Следва да бъде посочено, че заявката е за регистрация на сертификатна марка, като заявителят трябва да предостави правилата за използване на сертификатната марка на ЕС в срок от два месеца след датата на подаване на заявката. За да бъде регистрирана сертификатната марка, тя трябва да отговаря на същите изисквания, като тези за индивидуалната марка, което означава, че тя не следва да попада в приложното поле на член 7 от Регламент 1001/2017, тоест, да не бъде постановен отказ на абсолютни основания. Важно е да се отбележи, че правилата за използването на сертификатната марка на ЕС, са от първостепенно значение за правната защита на сертификатните марки. В деня на написването на тази статия, повече от две години и половина след 1 октомври 2017 г., в Службата на ЕС за интелектуална собственост са подадени 249 заявки за регистрация на сертификатни марки на ЕС, много от които са отказани или получили указания за отстраняване на недостатъци. Статистиката показва, че сертификатните марки са по-трудни за регистрация в сравнение с индивидуалните марки. Освен че са обект на същите експертизи като индивидуалните марки: формална експертиза, както и експертиза на абсолютни основания за отказ, сертификатните марки на Европейския съюз могат да бъдат отказани заради това, че предоставените правила за използване съдържат недостатъци. Заявка за сертификатна марка на ЕС се отхвърля също така, когато има опасност обществеността да бъде въведена в заблуждение по отношение на характера или значението на марката, по-специално когато е възможно тя да бъде възприета като нещо различно от сертификатна марка.

Важно е да се отбележи, че правилата на използването на сертификатната марка на ЕС трябва да бъдат изготвени по ясен и достъпен начин, т.е. с достатъчно яснота и точност, за да може читателят да разбере изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за използване на сертификатната марка на ЕС. Правилата за използване на сертификатната марка също да трябва да спазват публичната политика и общоприетите морални принципи, например заявителят няма право да извършва сертифицирането (например поради несъответствие със законовите разпоредби); разрешението или условията за използване създават дискриминация между операторите на пазара без надлежно основание (например липса на обективни критерии или прилагане на недопустими критерии).

Правилата за използване на сертификатната марка на ЕС трябва да съдържат следната задължителна информация:

 • Име на заявителя.
 • Декларация от заявителя, в която се посочва, че не извършва стопанска дейност, включваща доставка на стоки или услуги от сертифицирания вид.
 • Представяне на сертификатната марка на ЕС. Представянето на знака трябва да бъде напълно еднакво с отразеното в заявката.
 • Стоките или услугите, обхванати от сертификатната марка на ЕС. Списъкът на стоките и/или услугите трябва да бъде напълно еднакъв с посочения в заявката.
 • Характеристиките на стоките и/или услугите, които трябва да бъдатсертифицирани със сертификатна марка на ЕС (напр. материал, начин на производство на стоки или предоставяне на услуги, качество или точност). Характеристиката трябва да бъде ясно определена и да бъде обяснено по отношение на кои стоки и/или услуги бива сертифицирана, тъй като е необходимо съответните потребители да могат да я разбират ясно и точно. В случай, че обхваща множество продукти с различни характеристики, които трябва да бъдат сертифицирани в зависимост от отделната категория продукти, стандартите, които трябва да бъдат сертифицирани, следва да бъдат посочени за всеки от различните видове стоки. По отношение на услугите, техните характеристики, а не характерните особености на доставчиците на услуги, трябва да бъдат посочени за всеки от различните видове услуги. Описанието на характеристиките може да бъде направено в общи линии, без да е необходимо да се описват подробно всички технически аспекти и спецификации, които може просто да бъдат допълнени с препратки към официални (т.е. частни или обществени органи) или общодостъпни източници (напр. от самия заявител) чрез приложения или директни връзки към уебсайтове. Разглежданите стоки или услуги не могат да бъдат сертифицирани по отношение на техния географски произход, както се посочва в член 83.1 от Регламента относно марката на Общността.
 • Условията за използване на сертификатната марка на ЕС, включително санкции. Необходимо е бъдат включени конкретни условия за използване, наложени на упълномощения ползвател: – че марката трябва да се използва като сертификатна марка на ЕС; – дали има такси, които трябва да бъдат платени във връзка с използването на марката; – и т.н. Задължително да се определят съответните санкции , които се прилагат в случай, че: – условията за използване не се спазват; и – сертификатната марка на ЕС се използва неправилно.
 • Лицата, упълномощени да използват сертификатната марка на ЕС. Ясно указание за това кой има право да използва сертификатната марка на ЕС: – Всяко лице, което отговаря на изисквания стандарт; – Конкретна категория лица (обективните критерии трябва да бъдат ясно определени). Ако заявителят възнамерява да посочи списък на упълномощените ползватели на сертификатната марка на ЕС, към него трябва да има препратка чрез връзка към уебсайта, което ще позволи системна актуализация, без да е необходимо да се променят правилата за използване.
 • Как сертифициращият орган трябва да изпитва тези характеристики и да упражнява надзор върху използването на сертификатната марка на ЕС. Необходимо е да се уточнят използваните методи за изпитване и прилаганата система за надзор от заявителя/притежателя на сертификатната марка на ЕС, за да се гарантира, че маркираните стоки и/или услуги действително притежават сертифицираните характеристики: – методите и честотата на изпитването и надзора; – квалификацията на лицата, извършващи изпитванията и надзора; – „задействащите механизми“ на допълнителни или засилени изпитвания или мерки за надзор; и т.н. И двете групи мерки (изпитване и надзор) трябва да бъдат описани от заявителя достатъчно ясно, за да убедят Службата, както и пазарните оператори, че са адекватни, за да гарантират, че сертификатната марка наистина обхваща стоки и/или услуги, които са действително сертифицирани. Не е необходимо заявителят да е този, който извършва изпитванията или упражнява надзор върху условията за използване. В някои случаи може да е необходимо той да си сътрудничи с по-специализирани външни изпитатели и/или надзорници. По подобен начин изпитването на маркираните стоки и/или услуги, както и надзорът на условията за използване, могат да бъдат ограничени до проверки на извадки или произволни проверки и не е необходимо да обхващат всички сертифицирани стоки или ползватели.

В случай че има изменения в правилата за използване на сертификатната марка на ЕС притежателят на сертификатна марка на ЕС представя на Службата всяко изменение на правилата за използване. Измененията на правилата за използване пораждат действие само от датата на вписване на изменението в регистъра.

Лица, които имат право да предявяват искове за установяване на нарушение

Само притежателят на сертификатна марка на ЕС или лице, изрично упълномощено от него за тази цел, има право да предявява иск за установяване на нарушение. Притежателят на сертификатна марка на ЕС има право да търси обезщетение от името на лицата, получили право да използват марката, за понесените от тях вреди вследствие на неразрешено използване на марката.

Основания за отмяна

Правата на притежателя на сертификатна марка на ЕС се отменят въз основа на искане до Службата или въз основа на предявен насрещен иск в производство за установяване на нарушение, когато е изпълнено някое от следните условия:

 • ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Съюза за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да твърди, че правата на притежателя на марка на ЕС трябва да се прекратят, ако в промеждутъка между изтичането на този период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичане на непрекъснатия период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпват едва след като притежателят е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен;
 • ако марката е станала, в резултат на действието или на бездействието на своя притежател, обичайно наименование в търговията на стока или услуга, за която тя е регистрирана;
 • ако в резултат на използването на марката от притежателя на марката или с неговото съгласие за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, марката може да въведе в заблуждение обществеността, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги;
 • притежателят вече не отговаря на изискванията на член 83, параграф 2;
 • притежателят не предприема разумни мерки с оглед предотвратяване на използването на сертификатната марка на ЕС по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване, чиито изменения при необходимост са били вписани в регистъра;
 • начинът, по който сертификатната марка на ЕС е била използвана от притежателя, е довел до това тя да въведе в заблуждение обществеността по отношение на характера или значението на марката, по-специално когато е възможно тя да бъде възприета като нещо различно от сертификатна марка;
 • изменението на правилата за използване на сертификатната марка на ЕС е било вписано в регистъра в нарушение на разпоредбите на член 88, параграф 2, освен ако притежателят на марката чрез ново изменение на правилата за използване не се съобрази с изискванията, посочени в посочения член.

Основания за недействиетелност

В допълнение към основанията за недействителност, предвидени в членове 59 и 60 от Регламент 1001/2017, сертификатна марка на ЕС се обявява за недействителна въз основа на искане до Службата или въз основа на насрещен иск в производство за установяване на нарушение, когато тя е била регистрирана в нарушение на разпоредбите на член 85 от Регламент 1001/2017, освен ако притежателят на сертификатна марка на ЕС, чрез изменение на правилата за използване, не се съобрази с изискванията в член 85 от Регламент 1001/2017.

Преобразуване

Преобразуване на заявка за сертификатна марка на ЕС или на регистрирана сертификатна марка на ЕС не се осъществява, когато националното право на съответната държава членка не предвижда регистрацията на гаранционни или сертификатни марки съгласно член 28 от Директива (ЕС) 2015/2436.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на сертификатна марка на ЕС е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на сертификатна марка на ЕС чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно регистрацията на сертификатни марки на ЕС. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.