ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Географските означения   са наименования на държави, области, региони, селища, местности и др., използвани за отличителни знаци за стоки, които притежават качества, особености  или репутация, дължащи се на географското място, откъдето произхождат.  Защитата на географските означения е изключително важно от икономическа и културна гледна точка. Производството на стоки, защитени с географското означение повишава заетостта, създава нови работни места, задържа се населението в района. Освен това се създава добавена стойност за местните общности чрез продукти, които са дълбоко вкоренени в традицията, културата и географията. Почти всички страни имат разнообразие от продукти, които отговарят на концепцията на географските указания, но само някои от тях вече са известни или защитени в световен мащаб.

Поради особеностите и сложността на процедурите по регистрация на географско означение, вписването на ползвател на географско означение, а също така и при заличаване на регистрацията на географско означение, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, който да подготви всички документи, които се изискват съгласно Закона на марките и географските означения и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • Попълване и подаване на заявка за регистрация на георграфско ознчение в Патентното ведомство на Република България;
  • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • Вписване на ползвател на географско означение;
  • Изготвяне на жалба срещу решение за прекратяване на производството;
  • Изготвяне на жалба срещу решение за отказ на регистрация;
  • Изготвяне на искане за заличаване на регистрацията на географското означение.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Географски означения
Регистрация на географски означения
Вписване на ползвател на регистрирано географско означение
Mеждународна регистрация на наименования за произход