НАЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН

Съгласно член 3, алинея 1 от Закона за промишления дизайн, дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашия дизайн чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични дизайни с цел избягване нарушаване на права;
  • Подаване на заявка за регистрация на дизайн в Патентното ведомство на Република България;
  • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
  • Заличаване регистрацията на дизайн;
  • Подновяване на дизайн;
  • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистриран дизайн;
  • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
  • Водене на преговори;
  • Изготвяне на споразумения;
  • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на дизайна;

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Промишлен дизайн
Процедура по регистрация на промишлен дизайн
Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн
Прехвърляне на правото върху промишлен дизайн чрез продажба
Лицензия на промишлен дизайн (предоставяне на право на ползване на промишлен дизайн)
Промени в името и адреса на притежател на промишлен дизайн
Отказ от право върху регистриран дизайн
Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията