НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА

Какво представлява мониторинг на търговска марка?

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече заявки за регистрация се подават с развитието на пазарната икономика. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти, което е основната причина за развитието на услугата мониторинг на марка, която услуга представлява следене на подавани заявки за регистрация на марки. При подаване на заявление за регистрация на търговска марка, Патентното ведомство, а също така и Службата за Европейския съюз за интелектуална собственост не правят проверка за наличие на идентични или сходни на заявената марки. Ето защо услугата мониторинг на марка е изключително полезна за всеки притежател на търговска марка, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна на притежателя марка. По този начин не се допуска регистрацията на сходна/идентична марка, която да доведе до загуба на пазарен дял, накърнена репутация и объркване на потребителите.

По какъв начин се извършва мониторинга на марката?

Мониторингът на марките се извършва чрез ежеседмично наблюдение на целия поток от марки, които са заявени за регистрация и идентифициране и намиране на абсолютно всички заявени сходни на Вашата марки, поради което тази услуга се явява важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като така той ще има възможност навреме да защити правата и интересите си.

Каква информация ще получите след като открием идентична или сходна на Вашата марка при мониторинга на марката?

След като бъде открита заявена за регистрация идентична или сходна на вашата марка, ще изготвим доклад, който ще съдържа следната информация, а именно:

 • име на заявител;
 • изображение на марката;номер на заявка и дата на заявяване;
 • име и адрес на заявителя на марката;
 • стоки и услуги, за които марката е заявена за регистрация;служба, пред която марката е заявена за регистрация;
 • краен срок за подаване на опозиция.

Освен това, нашата услуга по наблюдение включва и идентифициране на сходни по-късни марки, които не са заявени за регистрация.

При Ваше желание ние имаме готовност да подготвим и подадем опозиция срещу регистрацията на откритата сходна и/или идентична марка, както и да изготвим и изпратим уведомление за преустановяване на нарушение срещу използването на откритата сходна и/или идентична по-късна марка, която не е заявена заявена за регистрация, но се използва в търговската дейност.

Какви видове мониторинг на марки предлагате?

Предлагат се следните видове мониторинг на марка.

 1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
 1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

Услугата „мониторинг на марка“ се предоставя за период от минимум една година.

В случай, че желаете да ни възложите мониторинга на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.
Наблюдение на марка на Европейския съюз