Промишлени дизайни

Медиацията в интелектуалната собственост

Автор: Преслав Балджиев

Настоящата статия ще предостави подробна ифнормация относно медиацията в интелектуалната собственост като способ за разрешаване на спорове.

Често срещано явление са конфликтите между две или повече лица, независимо от сферата, в която практикуват. Възникналите спорове, обаче, не винаги се решават успешно чрез взаимни преговори и отстъпки и не рядко се стига до съдебно или извънсъдебно разрешаване. Един от най-разпространените методи за извънсъдебно разрешаване е Медиацията.

Какво е медиацията

Както вече беше споменато, медиацията е извънсъдебен способ за разрешаване на конфликт между две или повече лица. Медиацията е предпочитан начин за справяне със спорове, защото при успешното ѝ водене се губят далеч по-малко време и средства от един съдебен процес. Медиацията се свързва и с поверителност – всичко казано по време на срещите остава конфиденциално (медиаторът не може да бъде привикан като свидетел по дело, свързано със спора, който той е разглеждал без съгласието на страните).

Ключов е моментът, че медиаторът не е нито съдия, нито адвокат – той трябва да пази неутралност по време на целия процес и не може сам да предлага решения освен ако страните не поискат това от него.

Медиацията не е обвързваща за страните – тя може да бъде прекъсната по всяко едно време, ако даден участник в нея не е доволен от преговорите или се осъмни в неутралността на медиатора.

Медиацията според българското законодателство

Медиацията е способ, който е приложим в различни сфери – включително и за спорове, свързани с интелектуалната собственост. Най-често страните стигат до медиация при оспорване на регистрация на търговска марка поради сходство или идентичност. Не се препоръчва използването на този извънсъдебен способ при сериозни нарушения на интелектуални права като фалшифициране или плагиатство.

Медиаторът е свободен да проведе общи и индивидуални срещи със страните, като така се цели обективност и узнаване на начина, по който страните възприемат фактите.

При успешно провежда на медиацията, страните сключват споразумение, което урежда разгледаните спорни въпроси. Споразумението има сила единствено между участниците и не е противопоставимо на трети лица, които не са били част от медиацията. След неговото подписване, споразумението подлежи на одобрение от районен съд.

Ако медиацията не е успешна и страните не стигнат до съгласие относно спорните въпроси, то те могат да се обърнат към компетентния съд за разрешаване на конфликта.

Медиация пред СЕСИС

При възникнали спорове свързани с правата върху интелектуална собственост, страните могат да се възползват от медиация, която се извършва от представители на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). Тази възможност е достъпна единствено за търговски марки и промишлен дизайн по отношение на които има решение от апелативен състав на СЕСИС, обжалвано в рамките на две месеца (обжалването е свързано и със заплащане на такси – за търговска марка таксата е на стойност 720 евро, а за промишлен дизайн възлиза на 800 евро). Предмет на медиацията могат да бъдат основанията, посочени в обжалването, но и всеки друг спор, свързан с интелектуалната собственост, който е възникнал между двете страни.

След подаване на обжалването, ако то бъде одобрено, страните могат по взаимно съгласие да потърсят съдействието на медиатор от СЕСИС. Това става чрез входиране на молба, в която е необходимо изрично да изразят желанието си за разрешаване на конфликта чрез извънсъдебния способ. Наравно с това, в молбата трябва да бъдат посочени информация за марката/дизайна, информация за контакт на участващите страни и данни за представителите им (ако имат такива). Страните могат да посочат и предпочитание за езика, на който ще се води медиацията – ако такъв не е избран, определящ е езикът на обжалването. В молбата може да бъде споменат и конкретен медиатор, който едната страна или двете страни желаят да разгледа спора (важно е да се съобрази предпочитаният език от страните с езиците, които посоченият медиатор владее). Ако двете страни имат предпочитания за различни медиатори, то те действат едновременно и съвместно.

Преди започване на самия процес по медиацията страните подписват споразумение, в което се гарантира конфиденциалността на проведените разговори (всяка информация споделена между страните или между страна и медиатор остава между тях и те нямат право да разпространяват никакви данни).

По принцип медиацията, водена от представител на СЕСИС се провежда в Аликанте, Испания. Допуска се изключение – медиация може да се проведе и в офисите на СЕСИС в Брюксел, Белгия срещу заплащане на определена такса.

При успешно проведена медиация, страните сключват споразумение, което урежда разглежданите спорни въпроси между страните. С неговото подписване, компетентният апелативен състав на СЕСИС обявява край на процедурата по обжалване, а случаят се приема за приключен. Страните могат да си поделят разходите, но те са свободни да уговорят финансовата част по своя преценка.

Медиация пред СОИС

Медиацията може и да се проведе пред представители на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Тук страните могат да се възползват от извънсъдебния способ към всеки един момент, независимо дали се е стигнало до съд или не.

След като участниците в спора достигнат до взаимно съгласие за начина на разрешаването му, то те трябва да подадат молба до Центъра по медиация към СОИС. В молбата е задължително да посочат информация относно възникналия спор, имена на страните, данни за контакт и информация за техните представители (ако имат такива). При пълно съгласие страните могат сами да посочат медиатора, който да разгледа спора им. Ако участниците в конфликта не могат да се разберат за медиатора, представително лице от Центъра по медиация към СОИС предлага имената на няколко вещи лица.

Заедно с предложените медиатори, представителното лице от Центъра по медиация към СОИС доуточнява няколко подробности със страните по спора – място на провеждане на медиацията (не е задължително да се проведе в Женева, Швейцария) и се обръща внимание за някакви специфични изисквания на страните.

След като медиаторът бъде назначен, той ще проведе разговори, най-често неприсъствени, с участниците, за да се уточнят детайлите по самата процедура – час на срещата, необходими документи и прочие. В последствие се преминава към същинската част на медиацията, а именно общите и индивидуалните срещи със страните. Страните могат сами да изберат един или два езика, на които да се провежда медиацията (изборът на втори език би оскъпил самата процедура).

При успешно водене на медиацията, страните сключват споразумение, което урежда разглежданите спорни въпроси. Страните могат да си поделят разходите, но те са свободни да уговорят финансовата част по своя преценка.

Предимства на медиацията

  1. Бързина и ефективност – Често успешната медиация се провежда в рамките на ден, като по този начин се избягва дългата, тромава и, нерядко, скъпоструваща процедура при съдебно разрешаване на спорове.
  2. Поверителност – Разговорите с и предоставените документи на медиатора и насрещната страна се разглеждат при пълна конфиденциалност и не могат да се разгласяват на трети страни.
  3. Спиране на давността – При провежда на медиацията давността се спира.

Този материал, изготвен от Преслав Балджиев, има за цел да предостави информация относно медиацията в интелектуалната собственост като способ за разрешаване на спорове. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист в тази област на правото. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантората на адвокат Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. От 2017 година Преслав Балджиев е студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като преди това завършва Природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в гр. Бургас. През февруари 2020 година преминава курс за представители по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, търговското и облигационно право като също така регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари. Владее отлично английски език.

error: Content is protected !!