Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Постигане на споразумение при подадена опозиция на марка. Оттегляне на опозиция срещу марка.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2021 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 50% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Възможност за възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и/или дизайни„.

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече марки се заявяват за регистрация с всеки изминал ден. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти, тъй като понякога се заявяват за регистрация сходни на по-ранни марки, което води до подаване на опозиция от притежателя на по-ранната марка. Преди да започне т. нар. състезателна част на производството по опозиция, на страните се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение. Този срок може да бъде удължаван еднократно с три месеца по писмено искане подписано от страните, подадено преди изтичането на съответния тримесечен срок. Когато страните депозират споразумение в срок, се постановява решение за прекратяване на производството по опозицията. Това означава, че до състезателна част на производството по опозиция изобщо може и да не се стигне, в случай че страните успеят да се споразумеят в предоставения срок за постигане на споразумение или ако притежателят на по-ранната марка ограничи списъка на стоките и/или услугите в заявката и опонентът оттегли опозицията.

Целта на настоящата публикация е да предостави повече информация относно постигането на споразумение в производството по опозиция и оттеглянето на опозиция срещу марка.

Кога трябва да се осъществи контакт с опонента или неговия представител по индустриална собственост?

Важно е да отбележа, че завителят на по-късната марка е този, който има интерес от постигането на споразумение и оттеглянето на опозицията, поради което той следва да инициира контакт с опонента в предоставения срок за сключване на споразумение. Препоръчително е контакт с опонента да бъде осъществен колкото се може по-скоро, тъй като най-често комуникацията се води с представителя по индустриална собственост на опонента и отнема от няколко дни, до няколко седмици да се получи отговор след като е изпратена първата комуникация за влизане в контакт с опонента с цел сключване на споразумение. Освен това, ако опонентът е склонен да оттегли опозицията, също е необходимо време, за да се уговорят условията, при които двете марки могат да съществуват едновременно на пазара и да се изпълнят тези условия.

Как следва да се осъществи контакт с опонента или неговия представител по индустриална собственост?

Препоръчително е да водите комуникацията си в писмен вид, като за тази цел може да изпратите писмо до опонента и неговия представител по индустриална собственост по поща, мейл и/или факс. Препоръчвам ви да използвате всички начини за комуникация, за които имате информация. Какво имам предвид? Ако имате факс, адрес на електронна поща и адрес на опонента и/или неговия представител по индустриална собственост, тогава моят съвет е да изпратите първата комуникация както по мейл, така по факс и на адреса с куриер. Впоследствие, когато получите отговор, можете да водите комуникацията по мейл за по-голямо удобство.

При какви условия опонентът може да се съгласи да оттегли опозицията си и двете марки да съществуват едновременно на пазара?

В случай че опонентът е готов да бъде постигнато споразумение и да оттегли опозицията си, най-често от заявителя на по-късната марка се изисква да ограничи списъка на стоките и/или услугите в заявката. След като се предостави доказателство за извършеното ограничение, опонентът оттегля опозицията.

Освен това, често срещана практика е когато опозицията е подадена срещу заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, опонентът да изиска от заявителя на по-късната марка да поеме ангажимент да не използва марката в определени държави посочени от опонента. Ако заявителят е съгласен с това условие най-често това задължение се поема чрез подписването на декларация от заявителя.

Също така, когато по-късната марка съдържа освен словен и фигуративен елемент, от заявителя може да бъде изискано да използва марката винаги със словния и фигуративния елемент, за да бъде оттеглена опозицията.

Както споменах по-горе, заявителят на марката, срещу която е подадена опозиция може да поеме задълженията, които опонентът е изискал да бъдат изпълнени, чрез подписване на декларация или като страните подпишат т.нар. споразумение за съвместно съществуане на сходни марки, в което да се установи обхватът на използване на търговските марки, с цел избягване на объркване или конфликт. Това споразумение позволява на страните да определят правила, чрез които марките могат да съществуват съвместно. Подробна информация относно споразумението за съществуане на сходни марки можете да прочете в статията „Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки“.

Поради изброените по-горе особености при водене на преговори за постигане на споразумение в производство по опозиция на марка, както и при извършване на органичение на стоки и/или услуги и изготвяне на споразумение за съвместно съществуване на сходни марки, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при воденето на преговори за постигане на споразумение в производство по опозиция чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по постигане на споразумение при подадена опозиция на марка и оттегленето на опозиция срещу марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.