Защита на лични данни

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на Красимира Кадиева са услугите свързани със защита на личните данни. Адвокат Кадиева притежава богат опит и предоставя широк набор от правни услуги на своите клиенти в областта на защитата на лични данни като регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни, правни консултации свързани с обработването на лични данни, изготвяне на широк набор от документи във връзка с обработването на лични данни като инструкции за мерките и средствата за защита на личните данни, декларации-съгласия за обработване на лични данни, искания, разрешения, уведомления, общи условия, политики за защита на личните данни, вътрешни регистри, политики относно бисквитките, договори съдържащи клаузи свързани със защита на личните данни и др. Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза по защита на личните данни са доставчици на услуги, производители на храни, производители на козметика, разработчици на софтуери, дигитални агенции, електронни магазини, фармацевтични дружества, строителни фирми, счетоводни къщи, транспортни фирми, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си.

Във връзка новоприетия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който ще влезе в сила на 25 май 2018 година, адвокат Кадиева консултира клиентите си относно задълженията на администраторите и обработващите лични данни съгласно новите изисквания на Общия регламент, а също така и привеждане на бизнеса на клиентите си от правна страна в съответствие с новите изисквания на GDPR. За тази цел адвокат Кадиева разработи услугата „Консултиране и внедряване на Общия регламент от правна страна“, която услуга включва: – консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента; – оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните; – предоставяне на три наръчника съдържащи практически стъпки за прилагане на Регламента, подробно описание на задълженията на администраторите и обработващите лични данни, подробно описание на правата на субектите на данните и реда и условията за упражняване на правата; – пълен набор от документи, готови за попълване (повече от 50 документа) за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Регламента във вашата организация, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Регистрация на администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни;
 • Правни консултации свързани с обработването на лични данни;
 • Изготвяне на широк набор от документи във връзка с обработването на лични данни;
 • Изготвяне на инструкции за мерките и средствата за защита на личните данни;
 • Изготвяне на декларации-съгласия за обработване на лични данни;
 • Изготвяне на общи условия;
 • Изготвяне на политики за защита на личните данни;
 • Изготвяне на политики относно бисквитките;
 • Изготвяне на договори съдържащи клаузи свързани със защита на личните данни;
 • Подготовка на бизнеса на администраторите и обработващите лични данни от правна страна съгласно новите изисквания на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulagtion (GDPR));
 • Консултации относно подготовка за прилагане на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulagtion (GDPR));
 • Изготвяне на пълна документация по съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от правна страна като искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Регистрация на администратор на лични данни
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни
Политика за защита на лични данни съгласно GDPR
Изготвяне на Политика относно бисквитките
Задължения на администраторите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679
Права на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни
Различните срокове за съхранение на личните данните на кандидати за работа, които следва да бъдат съобразени от работодателите
Съдът на ЕС отмени Споразумението EU-US Privacy Shield за трансфер на данни
Непоискани търговски съобщения
Какви лични данни може да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа.
Таргетиране на потребители на социални мрежи
Прилагане на GDPR в България няколко години след влизането в сила на Регламента. Най-разпространените нарушения на правилата за защита на личните данни.
Длъжностно лице по защита на лични данни
Разлики между Администратор и Обработващ лични данни
Принципи при обработката на лични данни
Oперации по обработка на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация
Стандартните договорни клаузи и личните данни
Основни положения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).
Задължения на задължените субекти съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
Процедура по подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)