Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Регистрация на колективна марка на Европейския съюз

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Въведение

Основната функция на колективната марка на Европейския съюз е да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия, които не принадлежат към това сдружение. Такава марка идентифицира търговския произход на определени стоки и услуги, като информира клиента, че производителят на стоките или доставчикът на услугата принадлежи към определено сдружение и че производителят или доставчикът има право да използва колективната марка. Колективната марка информира потребителите за определени качества на стоките или услугите, за които се използва. Членовете на сдружението, което е притежател на колективната марка, се съгласяват да се придържат към предварително определени стандарти за качество на стоки или услуги, които имат общи характеристики. Следователно, колективната марка може да се използва само от членове на сдружението. Важно е да се отбележи, че обикновено членовете на сдружеието използват колективната марка заедно с индивидуаните си марки, чиито притежатели са те.

Заявки за регистрация на колективни марки на Европейския съюз

Дефиниция

Преди да се предостави повече информация относно процедурата по регистрация на колективна марка на ЕС е необходимо да бъде посочно какво представлява колективната марка на ЕС. Съгласно разпоредбата на член 74 от Регламент 1001/2017 „колективна марка на Европейския съюз („колективна марка на ЕС“) е марка на ЕС, посочена за такава при подаване на заявката и годна да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия“. Възможността за удостоверяване на географския произход на стоки или услуги е изрично изключена.

Кой може да подаде заявка за регистрация на колективна марка на ЕС?

Само сдруженията на фабриканти, производители, доставчици на услуги или на търговци, които по смисъла на приложимото за тях право, са правоспособни от тяхно собствено име да бъдат титуляри на права и задължения от всякакво естество, да сключват договори или да извършват други правни действия и да участват като страна в съдебни производства, както юридическите лица по публичното право, могат да подават заявки за колективни марки на ЕС. Следва да бъде посочено, че заявката е за регистрация на колективна марка, като заявителят трябва да предостави правилата за използване на колективната марка на ЕС в срок от два месеца след датата на подаване на заявката. За да бъде регистрирана колективната марка, тя трябва да отговаря на същите изисквания, като тези за индивидуалната марка, което означава, че тя не следва да попада в приложното поле на член 7 от Регламент 1001/2017, тоест, да не бъде постановен отказ на абсолютни основания. Важно е да се отбележи, че правилата за използването на колективната марка на ЕС, са от първостепенно значение за правната защита на колективните марки. В деня на написването на тази статия, в Службата на ЕС за интелектуална собственост са подадени 2289 заявки за регистрация на колективни марки на ЕС, много от които са отказани или получили указания за отстраняване на недостатъци. Статистиката показва, че колективните марки са по-трудни за регистрация в сравнение с индивидуалните марки. Освен че са обект на същите експертизи като индивидуалните марки: формална експертиза, както и експертиза на абсолютни основания за отказ, колективните марки на Европейския съюз могат да бъдат отказани заради това, че предоставените правила за използване съдържат недостатъци. Заявка за колективна марка на ЕС се отхвърля също така, когато има опасност обществеността да бъде въведена в заблуждение по отношение на характера и значението на марката, по-специално когато е възможно тя да изглежда като нещо различно от колективна марка.

Важно е да се отбележи, че правилата на използването на колективната марка на ЕС трябва да бъдат изготвени по ясен и достъпен начин. Правилата за използване на колективната марка трябва да посочват лицата, които имат право да използват марката, условията за присъединяване към сдружението, както и, ако съществуват, условията за използване на марката, включително санкциите. Правилата за използване на марка разрешават на всяко лице, чиито стоки или услуги произхождат от съответната географска зона, да стане член на сдружението, което е притежател на марката.

В случай че има изменения в правилата за използване на колективната марка на ЕС притежателят на колективната марка на ЕС представя на Службата всяко изменение на правилата за използване. Измененията на правилата за използване пораждат действие само от датата на вписване на изменението в регистъра.

Лица, които имат право да предявяват искове за установяване на нарушение

Притежателят на колективна марка на ЕС има право да иска обезщетение от името на лицата, които могат да използват марката, за понесените от тях вреди вследствие на неразрешеното използване на марката.

Основания за отмяна

Правата на притежателя на колективна марка на ЕС се отменят въз основа на искане до Службата или въз основа на предявен насрещен иск в производство за установяване на нарушение, когато е изпълнено някое от следните условия:

  • ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Съюза за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да твърди, че правата на притежателя на марка на ЕС трябва да се прекратят, ако в промеждутъка между изтичането на този период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичане на непрекъснатия период от пет години на неизползване, не се взема предвид, когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпват едва след като притежателят е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен;
  • ако марката е станала, в резултат на действието или на бездействието на своя притежател, обичайно наименование в търговията на стока или услуга, за която тя е регистрирана;
  • ако в резултат на използването на марката от притежателя на марката или с неговото съгласие за стоките или за услугите, за които тя е регистрирана, марката може да въведе в заблуждение обществеността, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги;
  • ако притежателят не предприема разумни мерки с оглед предотвратяването на използването на марката по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване, чиито изменения, при необходимост, са били посочени в регистъра;
  • ако начинът, по който марката е била използвана от притежателя, е довел до това тя да въведе в заблуждение обществеността по начина, посочен в член 76, параграф 2;
  • ако изменението на правилата за използване е било посочено в регистъра в противоречие с разпоредбите на член 79, параграф 2, освен ако притежателят на марката чрез ново изменение на правилата за използване се съобрази с изискванията, посочени в тези разпоредби.

Основания за недействителност

Освен основанията за недействителност, предвидени в членове 59 и 60 от Регламент 1001/2017, колективната марка на ЕС се обявява за недействителна въз основа на искане до Службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, когато тя е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 76 от Регламент 1001/2017, освен ако притежателят на марката, чрез изменение на правилата за използването, се съобрази с изискванията, посочени в тези разпоредби.

Поради изброените по-горе особености при регистрацията на колективна марка на ЕС е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на колективна марка на ЕС чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно регистрацията на колективни марки на ЕС. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случайсер, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!