Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Прехвърляне на марка на Европейския съюз

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно прехвърлянето на марка на Европейския съюз. Прехвърлянето представлява промяна в притежанието на правата на собственост върху марка на Европейския съюз или заявка за марка на Европейския съюз. Прехвърлянето от един притежател/заявител на друг се извършва най-вече чрез прехвърляне или законно правоприемство. Важно е да отбележа, че прехвърлянето може да се извърши за всички стоки/услуги или само за някои от стоките/услугите, за които марката е регистрирана или заявена (т. нар. частично прехвърляне). След като прехвърлянето на част от стоките/услугите бъде вписано остават две марки: едната е с по-малко стоки и услуги и се нарича „оставаща“ марка, а другата е „нова“ марка, към която спадат някои от стоките и услугите от „оригиналната“ марка. „Оставащата“ марка запазва номера на „оригиналната“ марка на Европейския съюз, а „новата“ марка получава нов номер на марка на Европейския съюз. Важно е да бъде отбелязано, че прехвърлянето не може да засегне единния характер на марката на Европейския съюз. Това означава, че марка на Европейския съюз не е възможно да бъде „частично“ прехвърлена само за някои територии.

Кой може да подаде искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост?

Заявката за вписване на прехвърляне на правото върху марка на Европейския съюз се подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост от:

а) притежателя (притежателите) на марка на ЕС; или

б) притежателя (притежателите) на марка на ЕС, заедно с правоприемника (правоприемниците); или

в) правоприемника (правоприемниците); или

г) съд или орган.

Заявката за регистриране на прехвърляне на марка на Европейския съюз следва да се внесе на един от петте езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, италиански или испански. Към заявката е необходимо да се приложат документи доказващи прехвърлянето. Всички доказващи прехвърлянето документи могат да бъдат подадени на всеки един от официалните езици на Европейския съюз. Когато документите доказващи прехвърлянето са предоставени на официален език на Европейския съюз, който не е езикът на производството, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост може да изиска превод на този език. Поради това е препоръчително всички доказващи прехвърлянето документи да бъдат подадени на езика, на който е производството (английски, френски, немски, италиански или испански).

Вписване на прехвърлянето

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост вписва прехвърлянето в регистъра на марките на Европейския съюз и го публикува в бюлетина на марките на Европейския съюз. Службата уведомява лицето, което е подало заявката за вписване на прехвърлянето.

Какви са държавните такси за прехвърляне на марка?

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост не събира такси за вписване на прехвърляне на марка на Европейския съюз.

Услугата „прехвърляне на марка на Европейския съюз“ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата по прехвърляне;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • провеждане на процедурата по прехвърляне на  марка – представителство пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на удостоверение;
  • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при прехвърлянето на търговска марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи. Екипът на адвокатска кантора Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при прехвърлянето на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата прехвърляне на търговска марка, моля да се свържете с нас на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно прехвърляне на правото върху марка на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при прехвърляне на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!