Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Проверка на търговска марка

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Вашата търговска марка е един от най-важните активи и вие започвате да инвестирате в него още преди да сте я регистрирали и започнали да използвате. Затова, не е препоръчително да се създава марка, която е идентична или сходна на друга марка. Малка част от неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка са загубеното доверие на потребителите, накърнената репутация, неправомерното облагодетелстване и загубата на пазарен дял.

Поради изброените по-горе причини е изключително важно, още преди да се заяви марката за регистрация, да се извърши т.нар. проверка на търговска марка, за да разберете дали се нарушават правата на лице, което е подало заявление за регистрация на идентична или сходна марка или има вече регистрирана идентична или сходна марка, а също така сходна или идентична марка, която не е регистрирана. При извършването на проверка на марка ще получите отговор и на въпроса дали съответното ведомство, което регистрира търговски марки има право да откаже публикацията на заявката за регистрация на марката в официалния бюлетин.

След като се извърши проверката на търговска марка, следва да се опишат резултатите от извършената проверка в писмено становище. В становището трябва да бъде даден отговор на въпроса дали марката попада в приложното поле на нормата, която урежда абсолютните основания за отказ. Тази проверка е една от най-важните при извършването на проверка на търговска марка, тъй като именно тази проверка се извършва за всяка марка от експертите в съответното регистриращо ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ, заявката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ. Абсолютните основания за отказ са уредени в член 11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Освен отговор на въпроса дали марката попада в приложното поле на чл.11 от ЗМГО, в писменото становище следва също да бъде направен и изчерпателен анализ на резултатите от извършената проверка, и по-конкретно дали съществуват по-ранни идентични или сходни марки с цел да се избегне нарушението на по-ранни права. Извършването на такава проверка на марка ще ви помогне в дългосрочен план да спестите много време и средства в бъдеще като се намали рискът от подаване на опозиции и възражения срещу регистрацията на марката.

Каква информация е необходимо да бъде включена в едно изчерпателно становище представляващо анализ на резултатите от извършената проверка на търговска марка?

Становището задължително следва да съдържа отговор на въпроса дали:

  • марката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ;
  • са открити по-ранни регистрирани или заявени за регистрация идентични или сходни марки за идентични или сходни стоки и/или услуги;
  • са открити нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;
  • са открити по-ранни регистрирани идентични или сходни марки за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;
  • е открита регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги;
  • марката е лесна за четене, писане, произнасяне и запомняне;
  • марката е подходяща за всички видове рекламни средства;
  • марката няма някакви нежелани странични значения на български език, на езиците на потенциалните експортни пазари, а също така и на най-популярните и разпространени езици в Европейската общност;
  • съществува по-ранно право на трето лице, като например право на име и портрет, авторско право, право на селекционер върху наименование на сорт или порода, право на индустриална собственост;
  • са открити сходни или идентични изтекли, отменени, заличени или прекратени марки.

Накрая становището е добре да съдържа и заключение, което представлява анализ на риска в зависимост от намерените резултати от извършената проверка на марка.

Какво да правя ако при извършената проверка на търговска марка бъде открита сходна на възнамеряваната за регистрация марка?

Ако не искате да променяте марката ви препоръчвам не подавате заявка за регистрация преди да сте осъществили контакт с представителите по индустриална собственост на притежателя на по-ранната марка или със самия притежател на по-ранната сходна марка. В този случай, при добра воля на двете страни, е възможно едновременното съществуване на две сходни марки като се сключи така нареченото и широко разпространено споразумение за съвместно съществуване на две марки на даден пазар (trademark coexistence agreement), в което подробно се уреждат условията, при които двете сходни марки могат да съществуват. Освен това следва да се провери колко време е минало от регистрацията на по-ранната марка. Добре е да се направи проучване, доколкото е възможно, дали марката се използва, а също така и липса респективно наличие на опозиционна история, тоест дали притежателят на по-ранната марка е подавал опозиции срещу регистрацията на идентични или сходни марки или не е подавал опозиции.

Съветвам ви да се обърнете към специалист за професионална консултация и извършване на предварителна проверка на марката, която желаете да заявите за регистрация като задължително изисквайте писмен анализ на резултатите описани в становище, което да съдържа информацията описана по-горе в тази статия. Екипът на кантората на адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при извършването на проверка на търговска марка чрез изготвянето на писмено становище, съдържащо информацията описана по-горе в тази статия.

В случай, че желаете да ни възложите да извършим предварително проучване на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, а също така и за извършване на проверка на марка, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!