ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА WWW.KADIEVAIP.COM

КОПИРАНЕТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ДЕПОЗИРАНИ В WIPO PROOF И i-DEPOT.

Последна промяна: 14.12.2018 година; 27.01.2020 година

Добре дошли в www.kadievaip.com („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на „Еднолично адвокатско дружество Красимира Кадиева“, с БУЛСТАТ: 177487454, с адрес на кантората в град София 1000, бул.“Христо Ботев“ 28, ет.6, ап.10, телефон за контакти: 00359 882 308 670. Адвокат Красимира Кадиева е сключила застраховка за професионална отговорност на адвокати със ЗК „Лев Инс“ АД.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА, А СЪЩО ТАКА И С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО Е ДОСТЪПНА НА https://kadievaip.com/PRIVACY-POLICY-BG/ И РЕГЛАМЕНТИРА УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 00359 882 308 670 ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

I. ДЕФИНИЦИИ

1.1  По смисъла на настоящите Общи условия:

 • Доставчик е „Еднолично адвокатско дружество Красимира Кадиева“, с БУЛСТАТ: 177487454
 • Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта www.kadievaip.com, а също така и лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт.
 • Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя услуга.
 • Публикация/и е/са статии, които са публикувани в секцията „Публикации“ на уеб сайта.
 • Новини са всякакво съдържание, което е публикувано в секцията „Новини“ на уеб сайта.
 • Материали означава документи и информация съдържащи се в този уеб сайт.
 • Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://kadievaip.com/contact-bg/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Еднолично адвокатско дружество Красимира Кадиева“, с БУЛСТАТ: 177487454, с адрес на кантората в град София 1000, бул.“Христо Ботев“ 28, ет.6, ап.10, телефон за контакти: 00359 882 308 670 и интернет страница: www.kadievaip.com, наричана по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с използване на интернет страницата и услугите, предоставени от Доставчика и обявени на нея.

2.2 Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към настоящите Общи условия при изпращане на запитване посредством използването на формата за контакт на уеб сайта. Настоящите Общи условия се прилагат и при директно изпращане на имейл както и при получаване на фактура, като на Ползвателите се разяснява, че поръчаните услуги ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.

2.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията за подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор;
 • Начин на плащане за извършените услуги;
 • Правата на Доставчика;
 • Правата, задълженията и отговорността на Ползвателите;
 • Отговорност;
 • Обработката на лични данни;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Данни за доставчика

 • Наименование на Доставчика: „Еднолично адвокатско дружество Красимира Кадиева“, с БУЛСТАТ: 177487454.
 • Адрес на кантората: град София 1000, бул.“Христо Ботев“ 28, ет.6, ап.10.
 • Данни за кореспонденция: град София 1000, бул.“Христо Ботев“ 28, ет.6, ап.10, телефон за контакти: 00359 882 308 670; 00359 2 851 0324 и интернет страница: www.kadievaip.com .
 • Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

– „Еднолично адвокатско дружество Красимира Кадиева“ е вписано в Регистър Булстат с  177487454 и в регистъра на адвокатските дружества воден от Софийски градски съд.

IV. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта www.kadievaip.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите услуги, а също така и публикуваните от Доставчика новини и публикации.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата и Услугите, които са обявени на интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някоя от предлаганите на уеб сайта услуги.

5.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Публикации и новини, които са публикувани от Доставчика;
 • Електронните услуги, които са предоставени на уеб сайта;
 • Информация за осъществени проекти от страна на Доставчика;
 • Всички други видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

VI. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

6.1  За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

6.2 Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:

6.2.1 Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика на 00359 882 308 670 или като използва формата за контакт на уеб сайта. Във формата за контакт се попълват единствено име, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларива, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл, в който се съдържа оферта за предоставянето на избраната услуга, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни услугата съгласно параметрите на офертата и настоящите Общи условия. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и  изпратен за подпис по куриерска фирма. С приемантето на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

6.2.2 Ползвателят може да сключи индивидуален договор с Доставчика и посредством електронните услуги на уеб сайта, които предоставят възможност на Ползвателя да заяви  проучване, наблюдение, подновяване  и регистрация на търговска марка. За тази цел, Ползвателят следва да попълни съответните полета, които са необходими на Доставчика за да изпълни дадената услуга (име на марката, логото, съответните стоки и услуги), както и своите лични данни (имена, телефон и имейл адрес). С попълването на информацията в електронния формуляр на съответната услуга и натискането на бутона „Изпращане“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, както и че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След като попълнената информация достигне до Доставчика, последният се свързва с конкретния заявител на услугата по имейл или телефон единствено във връзка с изпълнение на заявената по електронен път услуга.

6.3 Запитвания за услуги, които не са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика услуги могат да бъдат изпращани посредством използването на контантната форма на уеб сайта, намираща се на: https://kadievaip.com/contact-bg, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът ще отговори на направеното запитване в срок до 48 часа.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

7.1 Плащанията на извършените от Доставчика услуги се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

VIII. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

8.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

8.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

9.1 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

9.2 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

9.3 Ползвателят има право да използва електронните услуги, които са предоставени на уеб сайта.

9.4 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

9.5 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

9.6 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

9.7 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

9.8 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

9.9 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

9.10 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

9.11 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

9.12 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения през контактната форма на уеб сайта или по e-mail адреса на Доставчика.

X. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

10.1 Цялата информация на този уеб сайт е изготвена от Доставчика и е предназначена единствено за информационни цели. Нищо в този уеб сайт не е предназначено да бъде правен съвет както и реклама на правни услуги. Материалите публикувани на този уеб сайт нямат за предназначение създаването на доверителна връзка между Доставчик и Ползвател и Ползвателите не трябва да разчитат на информацията в тези материали без да потърсят професионален съвет. Тези материали имат принципен характер, изготвени са с цел да дадат най-обща представа за разглежданата материя и не са обвързани с конкретни факти. Ползвателите използват материалите, съдържащи се в този уеб сайт, изцяло на свой собствен риск. Не се препоръчва предприемането на действия или въздържането от предприемане на действия без да обсъдите особеностите на конкретния случай като потърсите професионален правен съвет от компетентен специалист.

10.2 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

10.3 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт. Съдържащите се в този уеб сайт материали са съобразени с действащото към момента на изготвянето им законодателство.

10.4 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

10.5 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

10.6 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

10.7 Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите услуги или да преустанови предлагането на някои от предлаганите услуги.

10.8 Доставчикът има право да откаже да изпълни заявената от Ползвателя услуга, в случай че Ползвателят откаже да предостави цялата необходима информация и съдействие за качествено и пълно изпълнение на поръчаната услуга. Доставчикът не носи отговорност за неточно или неправилно становище поради непълна или неточна информация.

10.9 За виновно неизпълнение на професионалните си задължения Доставчикът отговаря за причинените на Ползвателите вреди. Доставчикът поддържа застраховка „професионална отговорност“ за възможните вреди, причинени при и по повод на професионалната си дейност.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на: https://kadievaip.com/privacy-policy-bg/

XII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

12.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

13.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

13.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

13.3 Използването на тази информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

13.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

13.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

14.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

14.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

14.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

14.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

14.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт

error: Content is protected !!