Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Запазване на марка на Европейския съюз

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В тази статия ще бъде предоставена информация относно защитата на марка на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка).

Запазването на марка на Европейския съюз се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) в Аликанте, Испания. Запазването на Европейска марка е най-подходящият начин за предоставяне на защита на територията на всички страни-членки на Европейския съюз, тъй като защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз.

Какво представлява марката на Европейския съюз?

Марката на Европейския съюз може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:

 • да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; и
 • да бъдат представени в регистъра на марките на Европейския съюз („регистъра“) по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясния и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател.

Предимства на марката на Европейския съюз:

 • Действието на марката на Европейския съюз се разпростира на територията на всички страни – членки на ЕС.
 • При последващо разширение на Европейския съюз, Европейската марка автоматично разширява териториалната си закрила без да се налага да се предприемат действия от страна на нейния притежател.
 • Процедурата по запазване на марка в Европа е опростена: не е необходима базова заявка или регистрация в страната на произхода; подава се една заявка; процедурата е на един език; кореспонденцията е само с един орган (Службата на ЕС за интелектуална собственост); използва се само един представител по индустриална собственост; заплащат се такси в една валута; проследява се движението на една заявка; поддържа се само една регистрация.
 • По-ниски разходи: системата за марката на Европейския съюз е икономически най-изгодна в сравнение с общите разходи за отделни национални регистрации във всички или в няколко държави.
 • Датата на подаване на заявка за защита на Европейска марка се признава за приоритетна дата при подаване на последващи заявки по национален и международен ред.
 • Задължение за използване – за използване се счита и ако марката е била използвана дори само в една страна-членка или част от нея.
 • Марката на Европейския съюз може да се прехвърля по отношение на всички или част от стоките и/или услугите. За марка на Европейския съюз може да се сключват лицензионни договори както за целия Европейски съюз, така и за отделни страни-членки.
 • Европейската търговска марка представлява по-ранно право по отношение на последващи марки във всички страни-членки.

Кой може да подаде заявка за запазване на Европейска марка и по какъв начин?

Заявка за защита на марка в Европа може да бъде подадена от всяко физическо или юридическо лице. Важно е да спомена обаче, че ако заявителите нямат постоянно местожителство в страна – членка на Европейския съюз, задължително следва да се обърнат към представител по индустриална собственост, който е официално вписан в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Заявката за защита на марка на Европейския съюз може да се подаде директно в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост или по електронен път.

Езици

Заявката за запазване на марка в Европа следва да се подаде на един от езиците на страните-членки на Европейския съюз, като следва да бъде посочен и втори език, който втори език е един измежду петте работни езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, испански и италиански. Не е разрешена промяна на езиците след като заявката за защита на Евроейска марка е била подадена.

Срок на действие на марката на Европейския съюз

Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката за защита на марка на Европейския съюз. Регистрацията на Европейска марка може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по десет години.

Какви права осигурява запазената марка на Европейския съюз?

Европейската марка дава право на притежателя й да забрани на трети лица да използват в целия Европейски съюз знаци, които са идентични или сходни на марката за сходни и/или идентични стоки и/или услуги без негово съгласие. В случай че марката се ползва с репутация в Европейския съюз, забраната за използване на идентични и сходни знаци се разпростира и върху стоки и/или услуги, които не са сходни и/или идентични на тези, за които е регистрирана марката, тъй като марките ползващи се с репутация се ползват с по-широка защита.

Колко време отнема регистрационната процедура след подаването на заявка за запазване на Европейска марка?

Срокът от подаването на заявката за запазване на марка в Европа до регистрацията й, при липса на подадена/и опозиция/и, е около четири месеца.

При запазването на марка на Европейския съюз е препоръчително да се обърнете към специалист, който практикува в тази област, тъй като следва да се съобразят множество особености. Един опитен специалист по търговски марки притежава богата практика и задълбочени познания на марковото право, поради което ще ви помогне в процедурата по защита на Европейска марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на кантората на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани със защита на Европейски марки. Екипът ни предоставя цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марка на Европейския съюз както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху марката. С удоволствие ще Ви съдействаме, в случай че имате необходимост от защита на Европейска марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на всички необходими документи, тъй като адв. Красимира Кадиева е европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни и е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

УСЛУГАТА „ЗАЩИТА НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по защита на Европейска марка;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марката на Европейския съюз;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Регламент 1001/2017 и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви марка на Европейския съюз;
 • Попълване на заявката за запазване на марка в Европа;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Провеждане на процедурата по регистрация – представителство пред EUIPO;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура на марка на Европейския съюз;
 • Получаване на Сертификат за запазената марка на Европейския съюз;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на марката на Европейския съюз.

В случай, че желаете да ни възложите запазването на Вашата марка на Европейския съюз, можете да използвате електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно процедурата по запазване на Европейска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!