Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Лицензия на марка на Европейския съюз

В настоящата публикация ще бъде предоставена повече информация относно лицензията на марка на Европейския съюз. Предмет на лицензионни договори (лицензии) могат да бъдат както регистрираните марки на Европейския съюз, така и заявките за марки на Европейския съюз. Лицензията на марка представлява договор, по силата на който притежателят/заявителят на марка (лицензодател), запазвайки своята собственост, предоставя право на трето лице (лицензополучател) да използва марката за осъществяване на търговия съгласно сроковете и условията, уговорени в лицензионния договор.

Кой може да подаде искане за вписване на лицензия на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост?

Заявката за вписване на лицензия на марка на Европейския съюз се подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост от:

а) притежателя (притежателите) на марка на ЕС; или

б) притежателя(ите) на марка на ЕС, заедно с лицензополучателя(ите); или

в) лицензополучателя(ите).

В случаяй, че се иска регистрация на лицензия на заявка на марка на Европейския съюз, то заявката за регистриране на лицензия следва да се подаде на първия или втория език на заявката за марка. В случаяй, че се иска регистрация на лицензия на марка на Европейския съюз, то заявката за регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз следва да се подаде на един от петте езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, а именно: английски, френски, немски, италиански или испански. Към заявката е необходимо да се приложат документи доказващи предоставянето на лицензия. Всички доказващи предоставянето на лицензия документи могат да бъдат подадени на езика на Службата, който е станал език на производството по регистриране на лицензия или на всеки официален език на Европейския съюз, различен от езика на производството. Когато документите доказващи предоставянето на лицензията са предоставени на официален език на Европейския съюз, който не е езикът на производството, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост може да изиска превод на този език. Поради това е препоръчително всички доказващи прехвърлянето документи да бъдат подадени на езика, на който е производството (английски, френски, немски, италиански или испански).

Регистриране на предоставянето на лицензия на марката на Европейския съюз

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост вписва предоставянето на лицензия в регистъра на марките на Европейския съюз и го публикува в бюлетина на марките на Европейския съюз. Службата уведомява лицето, което е подало заявката за вписване на лицензията.

Какви са държавните такси за регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз?

Таксата за регистриране на лицензия от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост е 200 Евро.

Услугата „регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз“ включва следните действия:

  • запознаване на клиента с процедурата;
  • подготовка на всички необходими документи;
  • входиране на документите;
  • провеждане на процедурата по регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз – представителство пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост;
  • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
  • получаване на удостоверение;
  • предоставяне на удостоверението на клиента.

Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата при регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи. Екипът на адвокатска кантора Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрирането на лицензия на марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата регистриране на лицензия на марка на Европейския съюз, моля да се свържете с нас на 00359882308670 или изпратите мейл като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно регистрирането на лицензия на марка на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при регистриране на лицензия на марки на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

 

error: Content is protected !!