АВТОРСКО ПРАВО

Съгласно чл. 3, ал.1 и 2 от Закона за авторското право, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

 Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • консултации относно упражняване на авторски права;
 • регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, в които това е разрешено;
 • изготвяне на договори, свързани с обекти на авторски права;
 • договаряне с притежателите на авторски права за предоставяне на право на ползване;
 • защита на авторското право, процесуално представителство и разрешаване на спорове;
 • интернет и електронна търговия;
 • консултации относно стратегиите за борба с фалшифицирането;
 • международна закрила на авторското право;
 • прилагане на Бернската конвенция.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Какво представляват авторските права?
Договор за използване на произведение. Произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение. Произведение, създадено по поръчка
Уведомление за преустановяване на нарушение
Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?
WIPO PROOF – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
Creative Commons – когато творците не искат всички права да са запазени
I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи
Какви могат да бъдат последствията при копирането на Общи условия и Политика за поверителност от друг уеб сайт?
Авторските права – как да ги защитим допълнително?
Copyright срещу Copyleft: защо някой би се отказал от правата си?
Интелектуална собственост и Торент-сайтовете
Видео-игрите и интелектуалната собственост