Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Подновяване на регистрацията на марка на Европейския съюз

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

В предишната статия беше описана процедурата по подновяване на национална марка, която е регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Тази статия ще разгледа процедурата по подновяване на марка на Европейския съюз. Марката на Европейския съюз (или позната също като марка на Общността или Европейска марка) се администрира от Службата на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO), със седалище в Аликанте, Испания. Регистрацията на търговска марка пред Службата на ЕС за интелектуална собственост е най-добрият и лесен начин за предоставяне на защита на територията на страните-членки на Европейския съюз. Когато марката е регистрирана успешно, защитата се разпространява на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Притежателят на правото върху търговска марка на Европейския съюз (марка на Общността) има право да използва марката не само на територията на една държава-членка на Европейския съюз, но също така и на територията на целия Европейски съюз.

Срокът на действие на регистрацията на марка на ЕС е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на марката може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Това означава, че след като е регистрирана, търговската марка може да действа вечно, в случай че редовно се подновява – веднъж на всеки десет години. Искането за подновяване на регистрацията на търговска марка може да се подаде в срок от шест месеца преди датата на изтичане на регистрацията или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Искането за подновяване на регистрацията следва да съдържа името на лицето, което подава искане за подновяване; регистровия номер на марката на ЕС, която трябва да се поднови; посочване за кои класове стоки и/ или услуги се иска подновяване. Искането за подновяване трябва да бъде придружено с документ за платена такса. Регламент 2424/2015 позволява да се подновява регистрацията само за част от стоките и/или услугите, за които марката е регистрирана.

След като бъдат изпълнени изискванията на Регламент 2424/2015, регистрацията на марката се подновява и подновяването действа от деня, следващ датата, на която изтича срокът на предходната регистрация. Подновяването се регистрира.

Препоръка: Препоръчително е да подадете искането за подновяване на регистрацията на вашата марка през последната десета година, защото след изтичането й ще разполагате само с шест месеца за подаване на искането като ще трябва да заплатите по-висока такса. В случай, че пропуснете срока за подновяване и искате да продължите да имате изключително право върху марката, следва да подадете нова заявка за регистрация. При пропускане на срока за подновяване на марката на ЕС, Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) заличава марката от регистъра.

Искане за подновяване може да се подаде за две или повече марки едновременно при заплащане на необходимите такси за всяка марка, при условие че притежателите или представителите са едни и същи във всеки един случай.

Какви са държавните такси за подновяване на марка?

I. При подновяване навреме: Държавни такси за подновяване на регистрацията и публикация до изтичане на срока на действие на регистрацията:

 • за един клас стоки и услуги – 850 евро (респективно 1500 евро за колективна или сертификатна марка);
 • за втори клас стоки и услуги – 50 евро (респективно 50 евро и за колективна и сертификатна марка);
 • за всеки следващ клас стоки/ услуги след втори – 150 евро (респективно 150 евро за колективна или сертификатна марка).

II. След изтичане срока на действие на регистрацията: Държавни такси за подновяване на регистрацията и публикация до 6 месеца след изтичане на срока на действие на регистрацията.

При закъсняло подаване на искането за подновяване на марка на ЕС се заплаща 25% от закъснялата такса за подновяване, но не повече от 1500 евро.

Какво включва услугата „подновяване на Европейска марка“ и колко струва?

Услугата „подновяване на Европейска марка“ включва:

 • следене на срока на действие на марката;
 • подготовка на необходимите документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на уведомление за подновяване на марка;
 • предоставянето на уведомлението на клиента.

Поради изброените по-горе особености при подновяването на марка на ЕС е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Регламент 2424/2015. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при подновяването на вашата марка на Европейския съюз чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата подновяване на търговска марка, моля да изпратите регистровия номер на марката, която желаете да бъде подновена, а също така, имейл адрес и телефонен номер като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

В случай че желаете да ни възложите подновяването на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно подновяването регистрацията на марка на Европейския съюз. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за Интелектуална Собственост (EUIPO). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при подновяване на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи.

error: Content is protected !!