Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?

Автор: Бояна Бояджиева

В практиката често забелязваме търговски марки, към които има обозначение един от двата символа – ™ или ®. И двата символа са свързани със защитата на интелектуалната собственост и търговския имидж на дадено предприятие. Въпреки това, тези символи имат различно значение и използването им може да доведе до различни последици.

Какво е значението на символа ™?

Символът ™ е съкращение на „Trade Mark“ от английски, в превод „търговска марка“ и обикновено го намираме в горния или долния десен ъгъл на търговския знак (лого на предприятието, име на продукта или услугата или друго означение), който предприятието използва за да разграничава своите продукти или услуги на пазара, от тези на други лица.

Използването на този символ е по-широко разпространено в страните от англосаксонската правна система като САЩ и Австралия, като в повечето страни от Европа, включително България, символът не оказва особено голяма правна тежест.

Най-често този символ се използва за нерегистрирани търговски марки. Чрез използването на този символ, притежателят на нерегистрираната марка заявява своите претенции върху обозначението, като сигнализира, че го използва като търговска марка, прилага го към своите продукти или го използва за обозначаване на своите услуги и смята, че има права върху него.

Символът ™ не защитава притежателя на нерегистрираната търговска марка от отговорност за нарушаване на чуждо право върху марката. Например, ако нерегистрираната търговска марка е сходна или идентична на по-ранна регистрирана търговска марка, символът ™ няма да даде защита върху нарушителя срещу правните действия на притежателя на регистрираната марка. Затова е препоръчително притежателят на нерегистрираната марка да положи добросъвестни усилия и да проучи дали знакът, който смята да използва не нарушава правата на друго предприятие, преди да започне да го използва като идентификатор на стоките и услугите си.

Това не значи, че нерегистрираните марки не могат да бъдат защитени. В случай, че притежател на нерегистрирана търговска марка използва марката, за да обозначава своите стоки и услуги и друго лице копира марката, за да я използва върху своите стоки и услуги, това може да представлява акт на нелоялна конкуренция. Тук обаче от значение ще бъде колко дълго и как се е използвала нерегистрираната марка, а не дали към нея е бил добавен символът ™.

Какво е значението на символа ®?

От друга страна, символът ®, произлиза от английската дума „Registered“, в превод „регистриран“ и също като в случая на символа ™, най-често се поставя в горния или долния десен ъгъл на търговския знак.

Използването на този символ показва, че знакът е регистриран като търговска марка. Регистрацията на търговска марка осигурява на нейния притежател изключителни права върху въпросната марка и трети страни нямат право да използват сходни или идентични на тази марка знаци за сходни или идентични стоки и услуги. Това правило важи само за териториите, в които е валидна регистрацита на търговката марка. За разлика от нерегистрираната марка, която няма срок на действие, защитата на регистрираната марка трае 10 години, след което регистрацията трябва да бъде подновена, като подновяването може да бъде направено неограничен брой пъти.

Важно е да се отбележи, че правилата за използването на символа ® варират в зависимост от законодателството на всяка държава. Например, съгласно полското и немското законодателство, използването на символа ® за марки, които не са регистрирани може да доведе до правни последици и глоби. В Мексико, Чили, Перу или Филипините, всеки притежател на марка, който не е включил символа ® върху опаковката или етикета на стоките си, губи правата си върху търговката марка.

В България липсва правна норма, която да задължава или забранява използването на символа ® за регистрирани търговски марки. Единствено в чл. 19 от Закона за марките и географските означения, българският законодател споменава за символа, като указва, че той може да бъде използван от притежателя на марката, за да посочи, че тя е регистрирана. Това означава, че регистрацията на марката ще остане валидна, независимо дали символът ® е добавен или не.

Всеки притежател на марка, който търгува, използвайки търговската си марка в международен план, трябва старателно да обмисли правилното изобразяване на символите ™ или ®. Препоръчително е търговката марка да бъде регистрирана за всяка държава, в която предприятието смята да извършва дейност. Регистрирането на търговска марка може да бъде сложен процес, който изисква професионално съдействие. За да бъде регистрирана марката, трябва да отговаря на определени критерии. Затова, ако имате намерение да регистрирате своята търговска марка е важно да се консултирате с опитен адвокат или специалист по интелектуалната собственост.

Този материал, изготвен от Бояна Бояджиева, има за цел да предостави изясни какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист в тази област на правото. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантората “KrasimiraKadieva” на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Бояна Бояджиева е правен сътрудник в кантората. Има магистърска степен по правото на интелектуалната собственост, издадена от Queen Mary University of London. Преди да се присъедини към екипа, Бояна стажува в Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, електронната търговия и договорното право, като регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в посочените области на правото. Владее отлично английски език.

error: Content is protected !!