МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА МАРКА – МАДРИДСКА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СОИС)

Международната регистрация на марка се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), със седалище в Женева, Швейцария. Мадридската система се състои от Мадридската спогодба и Протокола относно Мадридската спогодба, поради което притежателите на търговски марки, чиито продукти или услуги са международно търгувани, имат право да използват тази система, за да регистрират марките си в държави, които са страни по един от тези договори. Преди създаването на Мадридската система, във всяка държава трябваше да бъде ангажиран местен представител по индустриална собственост, който да заяви марката за регистрация. Мадридската система улеснява регистрационния процес чрез подаването на една заявка, а също така и възможността на заявителя да ангажира един представител по индустриална собственост (който владее един от следните езици: английски, френски или испански), който представител може да е от държавата на заявителя. Красимира Кадиева владее отлично английски език, тъй като е специализирала Международно бизнес право в колежа Куин Мери към Лондонския университет, поради което с удоволствие ще Ви окаже съдействие при регистрационната процедура на международна търговска марка.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Стратегически анализ;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Заявка за международна регистрация на марка пред Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Провеждане на процедурата по регистрация на международна търговска марка – представителство пред Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Поддържане на търговски марки след регистрацията:
 • Изготвяне на правила за използване на колективни и сертификатни марки;
 • Подновяване на регистрацията на международна търговска марка;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Регистрация на колективни и сертификатни марки;
 • НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на международна търговска марка;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Попълване и подаване на заявката за регистрация на международна търговска марка;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на международна търговска марка;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната марка;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на марката.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Практически съвети за създаване и запазване на търговска марка
Запазване на марка
Проучване на търговска марка
Наблюдение на търговска марка – важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка.
Споразумения за съвместно съществуване на сходни марки
Как да предотвратите превръщането на вашата марка в генерична?
Международна регистрация на търговска марка
Уведомление за преустановяване на нарушение
Предимствата от регистрацията на търговска марка. Какви марки е препоръчително да се създават и регистрират?
Видове търговски марки
Защо е препоръчително да възложите запазването на вашата марка на специалист по търговски марки?
Поредица от марки (семейство от марки/серия от марки)
Постигане на споразумение при подадена опозиция на марка. Оттегляне на опозиция срещу марка.
Какво означава добавянето на символите TM и R към търговските марки?
Защо да регистрираме търговска марка?
Защита на търговските марки в платформите за електронна търговия