Авторско право

I-DEPOT – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи

Въведение

Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е разработила и предoставя услугата i-DEPOT, която представлява регистър на информация, чиято конфиденциалност е запазена. Друга подобна услуга е WIPO PROOF, която е разработена от Световната организация за интелектуална собственост. Всеки може да се възползва от услугата като депозира своята информация в дигитален сейф, вследствие на което получава цифрово подписан сертификат (PDF документ с печат, дата, номер, както и връзка към депозирания/ите файл/ове), който представлява юридическо доказателство, че депозираният обект на интелектуална собственост е съществувал на определена дата. Като форма на доказателство, за i-DEPOT няма териториално ограничение. Това означава, че можете да използвате i-DEPOT като доказателство навсякъде по света. Практиката показва, че съдилищата в Европа приемат i-DEPOT като доказателство. Услугата е на изключително достъпна цена – 37 евро за пет години, респективно 53 евро за 10 години. Разрешено е качването само следните типове файлове: pdf, jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, tif, tiff, xlsx, xls, pptx, ppt, png, gif, bmp, mov, mp3, mp4, m4v , avi, wmv, mpg, psd, wav, m4a, wma, aac. Информацията може да бъде депозирана и на хартиен носител.

Възможността за удостоверяването наличието на депозираната информация към момента на нейното създаване е ключов за защитаването ѝ от потенциални злоупотреба или нарушения. I-DEPOT не заменя националните, регионалните или международните системи за регистрация на интелектуалната собственост, а по-скоро ги допълва като добавя още един инструмент към стратегията за управление на интелектуалната собственост. I-DEPOT не удостоверява валидно право на интелектуална собственост, а по-скоро удостоверява съществуването на съответната информация към определена дата. I-DEPOT предоставя доказателства против фалшифициране, чрез които да се удостовери съществуването на депозираната инфомация в определен момент, и представлява един вид застраховка за разрешаване на бъдещи спорове.

Кой може да се възползва от услугата i-DEPOT?

От услугата i-DEPOT може да се възползва абсолютно всеки. Полза от нея биха имали не само притежател на търговска марка или промишлен дизайн, който претендира по-ранно използване, а също така и творци, пазещи произведенията си от плагиатство, или научни работници, които искат да удостоверят, че първи са направили пробив в дадена сфера от науката.

Защо да се възползвате от i-DEPOT?

Създаването на обект на интелектуална собственост е продължителен и трудоемък процес, в резултат на което се постигат забележителни резултати. Затова е от особено значение да се докаже, че даден текст, скица или каквото и да е оригинално творение са съществували преди тези на друго лице. Това може да бъде постигнато чрез i-DEPOT, тъй като тази услуга на Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс осигурява на създателите и иноваторите сигурни доказателства, че тяхното произведение е съществувало към даден момент. По този начин се предотвратяват злоупотреби и доказателствата могат да се използват за разрешаване на правни спорове.

Също така, Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е предпрела необходимите технически и организационни мерки, за да бъде защитена наличността, целостта и поверителността на i-DEPOT. На първо място, Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е сертифицирана в съответствие с ISO 27001, който е международният стандарт за информационна сигурност. Освен това, съдържанието на i-DEPOT не се изпраща никъде, а остава в сигурна (криптирана) среда в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс. Крайният резултат е цифров сертификат, носещ надежден печат за дата, който гарантира, че съдържанието на вашия i-DEPOT не е променяно от момента на депозирането му.

Предимства от използването на i-Depot

Доказателствена силаСъдържанието на вашия i-DEPOT е юридическо доказателство (PDF документ с печат, дата, номер, както и връзка към депозирания/ите файл/ове), че вашият обект на интелектуална собственост е съществувал на определена дата. Възползвайки се от услугата i-DEPOT ще получите достоверни и неопровержими дигитални доказателства, че депозираният обект на интелектуална собственост е съществувал към определен момент. I-DEPOT е полезен при дейности свързани със сложни разследвания, одит, защита от подправяне и фалшификация и други. Също така, съдържанието на вашия i-DEPOT може да бъде използвано като валидно доказателство в случай на правен спор, тъй като ако някой друг има претенции, че е притежател на депозирания обект на интелектуална собственост, следва да го докаже.

КонфиденциалностI-DEPOT е регистър, в който конфиденциалността на депозираната информация е гарантирана, като заявителят е този, който взема решение дали да направи информацията или част от нея публично достъпна.

Финансово рентабиленУслугата е на изключително достъпна цена – 37 евро за пет години, респективно 53 евро за 10 години.

Надеждност и сигурност – Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс е предпрела необходимите технически и организационни мерки, за да бъде защитена наличността, целостта и поверителността на i-DEPOT. Службата е сертифицирана в съответствие с ISO 27001, като съдържанието на i-DEPOT не се изпраща никъде, а остава в сигурна (криптирана) среда в Службата.

Способ за намиране на партньори – В случай че решите да направите депозираната в i-DEPOT информация или част от нея публично достъпна, пред вас се открива възможност да намерите партньори, които да финансират или да помогнат за разработването на вашата концепция, формат, софтуер или иновативен продукт.

Признат в цял свят – Като форма на доказателство за i-DEPOT няма териториално ограничение. Това означава, че можете да използвате i-DEPOT като доказателство навсякъде по света. Практиката показва, че съдилищата в Европа приемат i-DEPOT като доказателство.

За кои обекти на интелектуална собственост може да се използва i-DEPOT?

I-DEPOT може да се използва за доказването на авторски права върху произведения, доказване на по-ранно използване на промишлен дизайн, съществуването на търговска тайна, научни разработки, търговска марка, компютърен код, данни, проучвания, договори, документи и други. I-DEPOT може да се използва като първа стъпка за неразкриване на оригинални обекти на ИС в развитие, докато притежателят на правото избере най-подходящия способ за защита на творческия си продукт.

В случай че имате необходимост от съдействие, с удоволствие оставаме на разположение за съдействие, тъй като имаме опит при депозирането на информация в i-DEPOT.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно онлайн бизнес услугата на Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс – i-DEPOT. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.