Авторско право

Какви могат да бъдат последствията при копирането на Общи условия и Политика за поверителност от друг уеб сайт?

Въведение

Независимо дали вашият бизнес вече е базиран в интернет или току що сте навлезли в интернет пространството, един от начините за това, е създаването и поддържането на собствен уеб сайт. Вероятно сте наясно, че за да бъдат изпълнени законовите изисквания, е необходимо да уведомите ползвателите на уеб сайта какви бисквитки използвате, какви лични данни обработвате, за каква цел и какъв срок, на какво правно основание, както и какви са правилата за използване на уеб сайта. Поради това, е необходимо да имате списани и публикувани на уеб сайта Условия за ползване, Политика за поверителност и Политика относно бисквитките, които документи са предпоставка за успешното развитие на всеки един бизнес. Именно заради това тези документи е задължително да бъдат изцяло съобразени със законовите изисквания залегнали в съответния нормативен акт, вашата дейност и спецификите на вашия сайт, тъй като търговската дейност на всяко дружество носи собствени специфични особености. Затова е задължително тези документи да се изготвят внимателно и строго индивидуално, поради което е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя, тъй като изготвянето на изброените документи изисква наличието на специфични знания и практически опит в областта, съвкупността от които позволява да се изготвят документи, които са изцяло съобразени с действащото законодателство, със съответната дейност и спецификите на съответния сайт.

Защо да имате индивидуално изготвени Политика за поверителност и Условия за ползване?

На първо място, индивидуално изготвените документи за осъществяване на търговска дейност в интернет от специалист в областта са изцяло съобразени както с особеностите на вашата дейност, а също така и със спецификите на вашия уеб сайт. Едни изчерпателни и добре списани документи задават тон. Те описват точно при какви условия вие предоставяте услугите си или продавате продуктите си, както и отличават вашата компания от конкуренцията, за да спечелите и задържите повече потребители.

На следващо място, едни индивидуално изготвени и изчерпателни документи за осъществяване на търговска дейност в интернет са обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), което беше подробно разгледано в публикацията „Общите условия за ползване на уеб сайт и политиката за поверителност обект на авторко право ли са?“. Поради това, не е препоръчително да се копират такива документи от чужд уеб сайт, тъй като това представлява нарушение на авторските  права, защитавани от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Също така, копирането на такива документи представлява нарушение и на чл.35 от ЗАПСП, която норма гласи, че „произведението се използва само след предварителното съгласие на автора“. С неправомерното копиране на такива документи от един уеб сайт и публикуването им в друг уеб сайт е нарушено също и правото на възнаграждение на автора за всеки вид ползване залегнало в чл. 19 от ЗАПСП. Освен това, са нарушени и неимуществените права на автора да иска признаване на авторството му, както и името му да бъде обозначено при всяко използване на произведението (чл.15, ал.1, т. 2 и 4 ЗАПСП). С публикуването на копираните документи за осъществяване на търговска дейност в интернет се нарушава и правото на автора да разрешава използването на неговото произведение, а именно: публикуване и разпространение на произведението (чл.18, ал.2, т.1,2 и 3 от ЗАПСП). Накрая, използването на чужд обект на авторско право, без необходимото по закон съгласие на носителя на авторското право е престъпление против интелектуалната собственост съгласно чл.172а от Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

Какви могат да бъдат последствията за нарушителя ако изкопира документи за осъществяване на търговска дейност в интернет от друг уеб сайт?

Изготвянето на изброените по-горе в настоящата публикация документи за осъществяване на търговска дейност в интернет изисква наличието на специфични знания и практически опит в областта, съвкупността от които позволява да се изготвят документи, които са изцяло съобразени с действащото законодателство, със съответната дейност и спецификите на съответния сайт, тъй като търговската дейност на всяко лице, което предлага стоки или услуги и неговата интернет страница, носят собствени специфични особености. Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на документите, е препоръчително последните да бъдат изготвени специално за съответния уеб сайт от специалист с опит в тази материя, а не да се копират вече изготвени такива от чужди интернет страници, без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение. Поради това, съгласно разпоредбата на чл.95 от ЗАПСП неправомерното използване на копираните документи е достатъчно условие за възникване на правото на обезщетение на автора за всички вреди (имуществени и неимуществени), които са пряка и непосредствена последица от нарушението, тъй като нарушението на авторските права представлява деликт. За да е налице деликт е необходимо да има притивоправно деяние, вина и настъпили вреди. Използването на чужди документи (общи условия, политика за поверителност, политика за бисквитки) без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение е противоправно деяние. Съгласно чл.45 от Закона за задълженията и договорите във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Това означава, че е налице нарушение без значение дали нарушителят е знаел чии са документите и дали използваните от него чужди документи са обект на авторско право и използването им нарушава закона. След като е налице нарушението има и претърпени вреди (имуществени и неимуществени).

Освен това, използването на чужд обект на авторско право, без необходимото по закон съгласие на носителя на авторското право е престъпление против интелектуалната собственост съгласно чл.172а от Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева. Затова, авторът на копираните документи има право да защити правата и интересите си по установения от закона ред като предприеме всички правни и фактически действия в съответствие с действащото законодателство за преустановяване на нарушението като например:

  • подаде сигнал за извършено престъпление до Прокуратура на Република България, а също и до Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР;
  • инициира производство пред компетентния съд чрез завеждане на иск за обезщетение за понесените от нарушението вреди (чл.95 от ЗАПСП);
  • подаде сигнал до Директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП);
  • подаде сигнал до Дирекция „Авторско право и сродните му права“ при Министерство на културата;
  • уведоми компанията за хостинг услуги, която хоства уеб сайта на сайта, на който са качени изкопираните документи, за извършеното нарушение на авторското право с искане за сваляне на съдържанието.

Накрая, ако в копираните Политика за поверителност и Условия за ползване не се описват точно вашите действителни практики или копраните документи са непълни, е напълно вероятно да ви бъде наложена санкция зa нарушение на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите или Закона за електронната търговия.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация какви могат да бъдат последствията при копирането на Общи условия и Политика за поверителност от друг уеб сайт. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

 

error: Content is protected !!