Авторско право

WIPO PROOF – Достоверни дигитални доказателства за интелектуални активи

Въведение

През месец май 2020 година Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира една изцяло нова онлайн бизнес услуга, която се нарича „WIPO PROOF“. Чрез WIPO PROOF се предоставят доказателства чрез дигитален отпечатък (токен) съдържащ дата и час на даден дигитален файл с цел удостоверяването на съществуването на този файл към определен момент във времето, за да се избегнат злоупотреби. Възможността за удостоверяването наличието на творба към момента на нейното създаване е ключов за защитаването ѝ от потенциални злоупотреба или нарушения. WIPO PROOF не заменя националните, регионалните или международните системи за регистрация на интелектуалната собственост, а по-скоро ги допълва като добавя още един инструмент към стратегията за управление на интелектуалната собственост. WIPO PROOF не удостоверява валидно право на интелектуална собственост, а по-скоро удостоверява съществуването на съответния файл към датата и часа, на които токенът е бил генериран. WIPO PROOF предоставя доказателства против фалшифициране, чрез които да се удостовери съществуването на дигитален файл в определен момент, и представлява един вид застраховка за разрешаване на бъдещи спорове.

Кой може да се възползва от услугата WIPO PROOF?

От услугата WIPO PROOF може да се възползва абсолютно всеки. Полза от нея биха имали не само притежател на търговска марка, който претендира по-ранно използване, а също така и творци, пазещи произведенията си от плагиатство, или научни работници, които искат да удостоверят, че първи са направили пробив в дадена сфера от науката, както и всеки друг гражданин – например такъв, който желае да се предпази от неправомерно едностранно изменение на договор.

WIPO PROOF може да се използва за защита на всякакви файлове, независимо от техния размер и без значение дали са цифрови, текстови, аудиовизуални файлове, изображения и други. WIPO PROOF използва технология, която за секунди генерира дигитален отпечатък на обекта на интелектуална собственост, валиден в цял свят. Този дигитален отпечатък, наричан „токен“, съдържа дата и час. Ползвателят получава своя токен, а негово копие се съхранява сървърите на СОИС в Швейцария.

Защо да се възползвате от WIPO PROOF?

Създаването на обект на интелектуална собственост е продължителен и трудоемък процес, в резултат на което се постигат забележителни резултати. Затова е от особено значение да се докаже, че даден текст, скица или каквото и да е оригинално творение са съществували преди тези на друго лице. Това може да бъде постигнато чрез WIPO PROOF, тъй като тази услуга на СОИС осигурява на създателите и иноваторите сигурни доказателства, че тяхното произведение е съществувало към даден момент, като това може да бъде проверено от всеки. По този начин се предотвратяват злоупотреби и доказателствата могат да се използват за разрешаване на правни спорове.

Още повече, през декември 2020 година, след доброволен одит, услугата WIPO PROOF получи две важни сертификации „доставчик на услуги за доверие“ от две международни организации, с което се установява, че WIPO PROOF отговаря на стандартите установени съгласно Регламента за електронна идентификация и удостоверителни услуги (eIDAS) и стандартите ISO за управление на сигурността на информацията. Одитът показа, че WIPO PROOF отговаря на съответните политики, сигурност и технически стандарти, установени както от ETSI, така и от Международната организация по стандартизация (ISO).

И двете сертификации са водещи златни стандарти в индустрията и са признати от участниците на пазара по целия свят. Стандартът ISO/IEC 27001 определя определя изискванията към системите за управление на сигурността на информацията. Регламентът за електронна идентификация и удостоверителни услуги (eIDAS) позволява използването на средства за електронна идентификация (електронни подписи, електронни печати, удостоверяване на уебсайта) при достъп до онлайн услуги, като гарантира, че тези услуги отговарят на общ набор от стандарти.

Получавайки споменатите сертификати, Световната организация за интелектуална собственост доказва, че нейните операции са в съответствие с най-добрите отраслови практики в света.

Предимства от използването на WIPO PROOF

Доказателствена силаВъзползвайки се от услугата WIPO PROOF ще получите достоверни и неопровержими доказателства, че обектът на интелектуална собственост е съществувал към определен момент. WIPO PROOF е полезен при дейности свързани с одит, сложни разследвния, защита на договори от подправяне и фалшификация, защита от изтрити или подправени онлайн новини, клевети и заплахи, направени през цифрови канали, онлайн измами и публикации с непотвърдена информация.

Конфиденциалност – Създавате дигитален отпечатък на файла, който е напълно конфиденциален, тъй като WIPO PROOF не чете съдържанието на файла и не съхранява копие от него.

Финансово рентабилен – Контролирате разходите си, като закупувате предплатен пакет от токени, който отговаря на вашите нужди.

Разрешаване на спорове – Защитавате обектите на интелектуална собственост и така предотвратявате нарушения и злоупотреби от трети лица.

Надеждност и сигурност – Защитата се осигурява чрез дигитална технология за криптиране от най-високо ниво, а информацията се съхранява в защитени сървъри в Швейцария.

Признат в цял свят – Токените на WIPO PROOF могат да се използват във всички държави, които със законодателството си са приели и разрешили използването на дигитални доказателства.

За кои обекти на интелектуална собственост може да се използва WIPO PROOF?

WIPO PROOF може да се използва за доказването на авторски права върху произведения, доказване на по-ранно използване на промишлен дизайн, съществуването на търговска тайна, научни разработки, търговска марка, компютърен код, данни, проучвания, договори, документи и други.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно новата онлайн бизнес услуга на Световната организация за интелектуална собственост – WIPO PROOF. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

error: Content is protected !!