Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Регистрация на търговска марка

Настоящата публикация ще разгледа реда за регистрация на търговска марка и е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година.

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Тази статия има за цел да разгледа реда за регистрация на търговска марка с действие на територията на Република България, както и да предостави практически съвети какво следва да се направи преди да се заяви марката за регистрация, а също така и какви стъпки следва да се предприемат за защитата на марката след като е приключила регистрационната процедура, тъй като при създаването и налагането на всяка марка могат условно да бъдат обособени няколко основни етапа, сред които: създаване на самата търговска марка, регистрация на търговската марка и защита на марката.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА ТУК И ТУК. 

Важно е да отбележим, че при регистрация на марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки. Адв. Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка. Адвокат Кадиева е автор на десетки статии в областта на марковото право и следи всяко изменение касаещо законодателството в тази област като за подобряване на професионалната си квалификация постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

Какво е търговска марка?

Търговската марка (известана като бранд) е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според начина на представяне марките биват триизмерни (обемни), звукови, комбинирани, словни, фигуративни. По предназначение марките са търговски марки, колективни марки и сертификатни марки. В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (Европейска търговска марка или т.нар. марка на Общността), международна търговска марка.

Притежателят на марката получава изключителното право да използва марката, да се разпорежда с правото върху марка и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност идентичен или сходен знак. Поради тази причина, регистрацията и поддръжката на марката са най-основните действия, които е необходимо да бъдат предприети от всеки бизнес днес. Чрез регистрацията на марката се намаляват възможностите за злоупотреби и загуби от имитации на защитените стоки или услуги.

I. Какво следва да се направи преди да бъде заявена марката за регистрация?

1. Избор на вид на марката

Когато се създава една марка, на първо място следва притежателят й да определи какъв вид марка ще регистрират според начина на представяне: дали марката ще е словна, фигуративна, комбинирана и др. Освен това е важно да бъдат идентифицирани териториите, за които марката ще бъде заявена за регистрация. Това е необходимо, за да се определи дали ще се регистрира национална търговска марка, марка на Европейския съюз или международна марка.

2. Определяне на стоките и/или услугите, за които марката ще се заявява за регистрация

На второ място, трябва да бъдат определени за какви стоки и/или услуги ще бъде регистрирана и използвана марката. Тук е мястото да отбележа, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще бъде бъде заявена марката не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги по-нататък, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно ако марката бе бъде използвана по отношение на всички стоки или услуги, за които е регистрирана, тя би била атакувана по-лесно.

Препоръка: Препоръчително е да се подава заявка само за стоки и/или услуги, за които марката ще бъде използвана, включително и за стоки и/или услуги, които ще се произвеждат/ предлагат по-нататък (след няколко години).

3. Извършване на предварително проучване

На следващо място следва да бъде даден отговор на въпроса дали марката, която ще се заявява за регистрация вече не се използва в търговската дейност, дали не е регистрирана? Затова е изключително важно от практическа гледна точка да бъде извършено предварително проучване за съществуването на по-ранни права с цел да се избегне нарушението им. При извършването на предварителното проучване задължително трябва да се провери дали има:

– по-ранни регистрирани или заявени за регистрация идентични или сходни марки предназначени за идентични или сходни стоки и/или услуги;

– нерегистрирани идентични или сходни марки, които се използват в търговската дейност на Република България;

– по-ранни регистрирани идентични или сходни марки предназначени за стоки и/или услуги, които не са идентични или сходни;

– регистрирана фирма, която е използвана във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.

При извършването на предварителното проучване следва също да се отговори и на въпроса дали марката ще премине експертизата по абсолютни основания за отказ. Абсолютните основания за отказ са уредени в чл.11 от Закона за марките и географските означения. Това е важно, тъй като посочената експертиза се извършва от експертите от Патентното ведомство и само ако марката не попада в приложното поле на чл. 11, заявката ще премине успешно експертизата по абсолютни основания за отказ.

В заключение, предварителното проучване трябва да бъде извършено, за да се намали рискът от отказ на марката на абсолютни основания, както и от подаване на опозиция или искане за заличаване на марката.

4. Накрая е важно да бъде отбелязано, че измислянето на една търговска марка, която да бъде регистрирана и успешно наложена на пазара е процес, изискващ сериозно внимание и отношение, тъй като в марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването й. Законът за марките и географските означения регламентира само един случай, в който в марката могат да се внасят промени и той е когато марката включва името и адреса на притежателя. Всяка промяна в тях, при условие че не засяга съществено марката, така както е регистрирана, може да бъде направена по искане на притежателя.

В тази част от статията бяха описани най-важните действия, които следва да бъдат извършени от всеки притежател още преди да бъде заявена марката за регистрация.

II. Процедура по регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на търговска марка е регламентирана в Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

1. Кой може да подаде заявка за регистрация на търговска марка в Патентното ведомство на Република България?

Съгласно Закона за марките и географските означения, заявители за регистрация на марки могат да бъдат български физически и юридически лица, а също така и чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна, които следва да извършват действия пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост.

2. Как може да бъде подадена заявката за регистрация на търговска марка?

Заявката за регистрация на търговска марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини:

– по пощата;
– по факс (оригиналните документи трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в едномесечен срок от датата на факса);
– по електронен път (услугата функционира от 2014 година).

3. Какво трябва да съдържа заявката за регистрация на търговска марка?

Заявката за регистрация на търговска марка трябва да съдържа:

1. искането за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. представяне на марката;
4. списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
5. вид и тип на марката;
6. данни на представителя, когато е упълномощен;
7. адрес за кореспонденция;
8. описание на марката;
9. данни за разделяне на заявката – номер и дата на подаване на предходната заявка;
10. данни за претендиран приоритет, ако се претендира такъв;
11. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз – номер и дата на подаване на пре образуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
12. данни, че заявката е резултат от транс формиране на международна регистрация на търговска марка – номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
13. декларация за отказ от изключителното право върху елемент от марката;
14. опис на приложенията.

Следва също да се заплати държавна такса за регистрация на търговската марка, която е в размер на 520 лева в случай, че в заявката са посочени до три класа стоки и/или услуги. За всеки следващ посочен клас се заплаща по 30 лева. В случай че желаете да ви бъде издадено свидетелство за регистрация, се заплащат още 50 лева.

4. Процедура по регистрация на търговска марка

Първата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство е проверка дали са изпълнени изискванията от Закона за марките и географските означения за установяване датата на подаване. За дата на подаване се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени следните документи:

– искане за регистрация;
– име и адрес на заявителя;
– изображение на марката;
– списък на стоките и услугите;
– в случай, че се иска регистрация на колективна или сертификатна марка – правилата за тяхното използване.

Заявката за регистрация на търговска марка следва да бъде подписана от заявителя или от упълномощен представител по индустриална собственост.

Когато тези изисквания са изпълнени, заявката за регистрация на търговска марка се вписва във входящ регистър на заявките за марки като се отбелязва съответният входящ номер и дата на подаване.

Следващата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство е формалната експертиза: проверява се дали има приложен документ за платени държавни такси за заявяване, и експертиза, както и дали заявката се отнася до една марка, предназначена за стоки и/или услуги от един или повече класове на МКСУ.

В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза се извършва следващата експертиза (експертиза по същество), която е експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ, тоест дали марката попада в приложното поле на чл. 11 от Закона за марките и географските означения. При наличие на основание за отказ, заявителят се уведомява и му се предоставя възможност да подаде възражение в двумесечен срок. Ако в рамките на срока от два месеца, заявителят не отговори, възрази неоснователно или не ограничи списъка на стоките или услугите се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в едномесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде искане за разделяне на заявката. Предмет на отделно обособената заявка за регистрация на търговска марка могат да бъдат само неоспорваните в експертизата по същество стоки и услуги, включени в първоначалната заявка.

Следващата част от процедурата по регистрация на търговска марка е публикацията на заявката в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Тя се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по същество.

В тримесечен срок от публикацията на марката, а когато има подадена опозиция – до приключване на производството по опозиция, всяко физическо или юридическо лице, публичноправни субекти, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или потребители могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката въз основа на абсолютните основания за отказ.

В тримесечен срок от публикацията на марката може да бъде подадена опозиция срещу регистрацията на марка, а също така и срещу признаване на действието на международна регистрация на територията на Република България.

Производството по опозиция ще бъде разгледано подробно в отделна статия. Когато опозицията е неоснователна се постановява решение за отхвърлянето й. Когато тя е основателна се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията на марката.

Когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща решението за регистрация.

III. Защита на търговската марка след регистрацията й

Считам, че създаването и регистрацията на търговска марка са само началните стъпки от налагането на една марка. Наред със създаването и регистрацията на марката, основно значение има и запазването й в годините, което е едно от най-съществените задължения за всеки маркопритежател. Затова, в последната част от настоящата публикация се съдържат полезни съвети за успешното запазване на търговските марки в годините от техните притежатели.

1. Извършване на наблюдение (мониторинг) на марката.

На първо място, след като вече марката е регистрирана е препоръчително да се извършва “мониторинг на търговска марка” (или т. нар. “наблюдение на марка”), като по този начин навреме ще бъдат защитени правата и интересите на притежателя на марката, тъй като няма да бъде изпуснат срокът за подаване на опозиция, в случай че при наблюдението бъде идентифицирана подадена заявка за регистрация на сходна или идентична на наблюдаваната марка. По този начин ще бъдат избегнати неблагоприятните последици от регистрацията на сходна марка, като неправомерно облагодетелстване, загуба на пазарен дял, накърнена репутация и загуба на доверие на потребителите.

2. Извършване на навременна защита

Препоръчително е задължително да се извършва мониторинг на търговската марка, както и да се упражнява правото на подаване на опозиция, а също така и искане за заличаване на марката навреме, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за марките и географските означения “когато притежателят на право върху по-ранна марка в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска заличаване на регистрацията или да се противопостави на използването на по-късната марка на основание на по-ранната си марка по отношение на стоките или услугите, за които по-късната марка е използвана, освен когато заявката за регистрация на по-късната марка е подадена недобросъвестно”.

3. Марката следва да се използва за стоките и/или услугите, за които е регистрирана и задължително да се събират датирани доказателства за използването.

Притежателят на марка следва да използва марката за стоките и/или услугите, за които е регистрирана и задължително да се събират датирани доказателства за използването.

Какви може да са последиците, в случай че марката не бъде използвана?

В чл. 21, ал. 1 от Закона за марките и географските означения е посочено, че “когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от 5 години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването”. Затова е изключително важно марката да се използва за стоките и/или услугите, за които е регистрирана, както и да се събират датирани доказателства за използването й, за не бъде подадено искане за отмяна на регистрацията на марката.

4. Не трябва да се допуска превръщането на марката в генерична

Основната функция на търговската марка е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Eдна марка ще стане генерична когато заеме място в съзнанието на голяма група от обществото. Това на практика може да се случи когато е налице пазарен монопол на тази марка в съответната продуктова категория. По този начин марката се превръща в „жертва“ на собствения си успех. При правилното използване на марката, последната би следвало да може да запази основната си функция, а именно: да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на друго. Отличителността на търговската марка е изложена на риск, когато неправилното използване на марката води до това потребителите да започнат да обозначават с нея цяла продуктова категория. В резултат на това марката придобива широка популярност в разговорната реч, поради което не трябва да се допуска марката да стане родово описание за стоки, защото в този случай тя ще загуби своята функция и след това може да бъде предмет на процедура по отмяна. Съгласно чл.35, ал.1, т.2 от Закона за марките и географските означения “регистрацията на марка се отменя по искане на всяко лице, когато в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение за стоката или услугата, за която е регистрирана”.

Историята познава следните търговски марки, които са се превърнали в генерични: ESCALATOR, LINOLEUM, ASPIRIN, CELLOPHANE, THERMOS, LAUNDROMAT. Това най-често се получава с иновативни продукти от дадена нова пазарна ниша и марката се превръща в наименование на продукта.

5. Навременно обявяване на промените в името и адреса на притежателя на марката.

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 от Закона за марките и географските означения “заявителят или притежателят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в едномесечен срок от извършването й”. В случай че настъпи промяна в името или адреса на заявителя или притежателя на търговска марка, следва да бъде уведомено Патентното ведомство на Република България в едномесечен срок, за да бъде вписана тази промяна.

6. Навременно подновяване на регистрацията на марката.

Накрая, не следва да се пропуска срокът за подновяване на регистрацията на марката, тъй като срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години. Искането за подновяване може да се подаде в последната година на срока по чл. 20, ал. 1 или до шест месеца след изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Затова, препоръчвам искането за подновяване на регистрацията на вашата марка да бъде подадено през последната десета година, защото след изтичането й притежателят на марката ще разполага само с шест месеца да поднови марката, като ще трябва да заплати по-висока държавна такса за подновяване. В случай че бъде пропуснат срокът за подновяване и притежателят иска да продължи да има изключително право върху марката, следва да подаде нова заявка за регистрация.

При регистрация на марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации и подготвяне на всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, тъй като едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки.

В редовете по-долу ще бъдат маркирани някои от предимствата от работата със специалист по интелектуална собственост когато настъпи моментът за запазване на търговска марка.

 1. На първо място, експертът ще ви запознае с процедурата по регистрация на търговска марка и всичките действия, които следва да бъдат извършени. Ще бъдете наясно колко време отнема цялата процедура и ще получите отговори на всичките въпроси, които сте задали.
 2. На следващо място, специалистът ще ви зададе въпроси и в зависимост от отговорите, които предоставите, ще извърши т. нар. „стратегически анализ“, тоест ще ви посъветва дали да се насочите към регистрация на национална марка, марка на Европейкия съюз или международна марка.
 3. Опитният специалист задължително ще извърши задълбочено предварително проучване, за да бъде установено дали са налице по-ранни чужди права. Предварителното проучване е необходимо да бъде извършено, за да бъдат идентифицирани рискове, в случай че има такива и навреме да се вземат мерки за избягване на идентифицираните рискове. Тази проверка следва да се извърши, за да се намали рискът от подаване на опозиция или заличаване на марката.
 4. Специалистът ще изготви подробно писмено становище, съдържащо анализ на откритите при предварителното проучване резултати и ще ви даде препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването й за регистрация. Също така, в становището ще бъде извършен подробен анализ на марката дали попада в приложното поле на нормата уреждаща абсолютните основания за отказ и в случай, че марката не е регистрабилна и има риск да бъде отказана при проверката на абсолютни основания за отказ, то специалистът по търговски марки ще даде аргументирани препоръки за това какво е необходимо да се направи, за да се избегне отказ при извършваната от държавните експерти експертиза по същество.
 5. Специалистът по търговски марки ще ви съдейства при избора на стоки и/или услуги, за които да бъде заявена марката за регистрация и ще предложи адекватен диапазон стоки и/или услуги. Всеки специалист в областта на търговски марки е наясно, че списъкът на стоките и/или услугите, за които ще се заяви марката не може да бъде допълван с допълнителни стоки и/или услуги по-нататък, а има възможност само да бъде ограничаван. Същевременно, опитният специалист ще ви предупреди, че ако не използвате марката си по отношение на всички стоки и/или услуги, за които е регистрирана, то би била атакувана по-лесно.
 6. На следващо място, спациалистът правилно ще попълни заявката за регистрация на марката, ще я заяви за регистрация и ще заплати държавните такси.
 7. Специалистът, също така, ще проведе процедурата по регистрация на търговска марка като извършва всички необходими действия пред съответното ведомство (в зависимост от вида на марката – пред Патентно ведомство на Република България, Службата на ЕС за интелектуална собственост или Световната организация за интелектуална собственост).
 8. Специалистът ще ви държи информирани по време на цялата регистрационна процедура и след успешното приключване на процедурата ще ви предостави свидетелството за регистрация на вашата марка.

Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка. Какво имам предвид?

 1. На първо място, след като вече имате регистрирана марка, специалистът по търговски марки може да извършва „наблюдение на марка“, за да може навреме да подадете опозиция, в случай, че бъде подадена заявка за регистрация на търговска марка, която е идентична или сходна на вашата. Чрез извършване на наблюдение на марка ще може да защитавате вашата марка активно и навреме чрез подаване на опозиции или уведомление за пректаяване на нарушение, които ще бъдат изготвени от специалиста, с който работите.
 2. Специалистът, с когото работите ще ви даде подробни инструкции за начина на използване на търговската ви марка, тъй като в много случаи практиката показва, че има разминаване между регистрираната марка и вида, в който е използвана впоследствие, което затруднява доказването на реално използване в един бъдещ спор.
 3. Също така, специалистът ще ви даде ценни съвети какво да направите, за да не се превърне марката ви в генерична, както и че промените извършени в името и адреса на притежателя на марката следва да бъдат вписани.
 4. Накрая, специалистът никога няма да забрави да ви напомни, че краят на десетгодишния срок наближава, с което действието на регистрацията на марката ще бъде прекратено, в случай че регистрацията й не бъде подновена в предвидения в закона срок. По този начин, специалистът ще извърши подновяване на регистрацията на търговската марка за последващ период от десет години и вашата марка няма да последва съдбата на много други марки, чиито притежатели са забравили да ги подновят.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

Какви видове марки можете да регистрирате?

Според начина на представяне вие имате право да регистрирате словна марка, фигуративна марка, комбиниранамарка, триизмерна (обемна) марка, звукова марка, цвят (или комбинация от цветове), холограмна марка, позиционна марка, мултимедийна марка, десен, марка съдържаща движение. По предназначение можете да регистрирате търговска марка, колективна марка и сертификатна марка. В зависимост от своето териториално действие вие може да регистрирате национална търговска марка, международна търговска марка и/или регионална марка (Европейска търговска марка или т.нар. марка на Общността; марката регистрирана в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс, като марката има действие в Белгия, Нидерландия и/или Люксембург; марката регистрирана в Регионалната Африканска организация по интелектуална собственост).

Какви са предимствата от регистрацията на търговска марка?

Като притежатели на търговска марка Вие имате право:

 • да я използвате като поставяте знака върху стоките или върху техните опаковки, пускате стоките на пазара, използвате марката като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование, както и в търговски книжа и в реклами;
 • да я използвате като поставяте знака върху стоките или върху техните опаковки, пускате стоките на пазара, използвате марката като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование, както и в търговски книжа и в реклами;
 • да се разпореждате с марката като я прехвърляте или разрешавате използването й от трети лица;
 • да забраните на трети лица без Ваше съгласие да използват в търговската дейност идентичен или сходен знак най-често за стоки и/или услуги, които са сходни и/или идентични на тези, за които марката е регистрирана;
 • да забраните въвеждането на стоки на територията на Република България, независимо от крайното им местоназначение, когато тези стоки или техните опаковки произхождат от трети спрямо Европейския съюз държави и върху тях е поставен без разрешение знак, който е идентичен на регистрираната по отношение на такива стоки марка или който не може да бъде отличен в основните си елементи от нея.

Колко време отнема регистрацията на търговска марка?

Срокът от подаването на заявката за регистрация на търговска марка до регистрацията й, при липса на подадена/и опозиция/и и/или възражения, е около четири/пет месеца.

Как да изберете на кои територии да регистрирате марката?

Това зависи от пазарните ви интереси. Ако имате намерение да използвате марката само на една територия, тогава е препоръчително да регистрирате национална марка. В случай че ще използвате марката на три или повече територии, които са страни-членки на ЕС е препоръчително да регистрирате марка на Европейския съюз, която има действие на териториите на всички държави-членки на ЕС (27 държави). Можете да регистрирате и международна марка само за страните, в които имате търговски интерес.

Какъв е срокът на действие на марката?

Срокът на действие на регистрацията на търговска марка е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

Цена за регистрация на търговска марка.

Държавната такса за регистрация на търговската марка, която се заплаща към Патентното ведомство на Република България е в размер на 520 лева в случай, че в заявката са посочени до три класа стоки и/или услуги. В случай че желаете да ви бъде издадено свидетелство за регистрация, се заплащат още 50 лева.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на търговска марка;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марките;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в търговската марка преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка;
 • Попълване на заявката за регистрация на търговска марка;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговската марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната търговска марка;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на търговската марка.

В случай, че желаете да ни възложите регистрацията на Вашата национална марка, можете да използвате електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да опише процедурата по регистрация на национална търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост.  За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ). Красимира Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Тя съдейства при всички видове регистрации на търговски марки чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

error: Content is protected !!