Защита на лични данни

Внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act), като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влизат в сила от 17 декември 2023 година. С този закон се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (т.нар. Whistleblower Directive).

Законът въвежда редица изисквания, които касаят предприятия с персонал над 50 работници или служители. За да бъдат спазени изискванията на закона, задължените субекти се задължават са приведат дейността си в съответствие с изискванията залегнали в новия закон посредством изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и да осигурят защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали. При констатиране на нарушения, извършени от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лева. За повторно нарушение, наказанието е имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лева.

Във връзка с приемането на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), имаме готовност да ви помогнем да приведете дейността си в съответствие с изискванията залегнали в новия закон посредством изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и осигуряване на защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали.

За прилагането на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) и подготовка на бизнеса на клиентите си от правна страна съгласно новите изисквания, екипът на кантората ни разработи услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали“.

Услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали“ включва:

1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от правна страна.

2. Изготвяне и предоставяне на следните помощни материали, а именно:

 • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на задължените субекти и практически стъпки относно процедурата по подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
 • Наръчник съдържащ подробно описание на правата на защита на сигнализиращото и засегнатото лице.

3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация (над 60 документа) за изпълнение на изискванията и привеждане на дейността в съответствие с изискванията залегнали в новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във вашата организация, включващи различни видове съобщения, уведомления, правила, процедури, формуляри, политики, потвърждения, съгласия, регистри, инструкции и други.

Пълният набор от документи за съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) включва следните документи, а именно:

 • Вътрешни правила за разглеждане на сигнали;
 • Декларация за съгласие на сигнализиращото лице;
 • Документ, който указва какви са правата на защита на засегнатото лице;
 • Инструкция относно предприети мерки за защита на информацията относно подадените сигнали за нарушения;
 • Политика относно мерки за защита;
 • Документ, който указва какви да правата на защита на сигнализиращото лице;
 • Уведомление до сигнализиращото лице относно необходимостта от разкриване на самоличността;
 • Документ, който указва какви да правата на защита на засегнатото лице;
 • Формуляр за регистриране на сигнал;
 • Протокол от проведен разговор за подаване на сигнал по телефона;
 • Регистър на сигнали за нарушения;
 • Декларация от служителя, който отговаря за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, че не е в конфликт на интереси за всеки конкретен случай;
 • Декларация от служителя, че е в конфликт на интереси;
 • Уведомление до сигнализиращото лице за негенериране на УИН;
 • Уведомление за потвърждаване на получаването на сигнала до сигнализиращото лице;
 • Отказ за образуване на производство по анонимен сигнал;
 • Уведомление за необразуване на производство до сигнализиращото лице за нарушения извършени преди повече от две години;
 • Уведомление за отстраяване на нередовности при подаден сигнал;
 • Уведомление за връщане на сигнала поради неотстраяване на нередовности;
 • Уведомление до засегнатото лице;
 • Уведомление за изясняване на твърденията;
 • Уведомление за неразглеждане на сигнал;
 • Протокол от устно изслушване на засегнатото лице;
 • Уведомление до засегнатото лице относно възможност за възражение;
 • Уведомление за посочване на нови доказателства;
 • Уведомление от служителя отговарящ за разглеждане на сигнали до сигнализиращото лице че сигналът не е в неговата компетентност;
 • Уведомление от служителя отговарящ за разглеждане на сигнали до компетентния отдел че сигналът не е в неговата компетентност;
 • Уведомление за предоставяне на допълнителни сведения от сигнализиращото лице;
 • Уведомление за предоставяне на допълнителни сведения от трето лице;
 • Уведомление за предоставяне на допълнителни сведения от засегнатото лице;
 • Декларация за конфиденциалност от служител при задължения субект който не е служител отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането;
 • Уведомление за необходимост от съдействие;
 • Предложение до задължения субект за предприемане на мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението;
 • Уведомление за насочване към компетентните органи;
 • Уведомление до КЗЛД за препращане на сигнал;
 • Уведомление до сигнализиращото лице относно възможността за сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали;
 • Уведомление за препращане на сигнала към органа за външно подаване на сигнали;
 • Индивидуален доклад относно резултатите от проверката по сигнала до сигнализиращото лице;
 • Индивидуален доклад относно резултатите от проверката по сигнала до засегнатото лице;
 • Уведомление до прокуратурата за препращане на сигнал;
 • Уведомление относно предприети действия;
 • Уведомление до сигнализиращото лице за съобщаване на индивидуален доклад;
 • Уведомление до засегнатото лице за съобщаване на индивидуален доклад;
 • Декларация за конфиденциалност от служител отговарящ за разглеждане на сигнал;
 • Длъжностна характеристика на резервен служител, който отговаря за разглеждането на сигнали;
 • Длъжностна характеристика на служител, който отговаря за разглеждането на сигнали;
 • Заповед за определяне на служители, които отговарят за разглеждането на сигнали;
 • Заповед за определяне на резервен служител, който отговаря за разглеждането на сигнали;
 • Заповед за запознаване с вътрешните документи и правила;
 • Протокол за проведено обучение;
 • Списък на служителите запознати с всички документи, които са необходими за внедряване на закона;
 • Документ съдържащ информация относно процедурите за външно подаване на синали;
 • Политика за поверителност;
 • Политика за подаване на сигнали за нарушения;
 • Искане от засегнатото лице относно предоставяне на достъп до отнасящи се до него документи;
 • Протокол от предоставен достъп на засегнатото лице до отнасящи се до него документи;
 • Уведомление до засегнатото лице относно предоставяне на достъп до документи;
 • Ред за водене на регистър на сигнали за нарушения;
 • Уведомление до КЗЛД относно статистическа информация;
 • Заповед за извършване на проверка;
 • Контролен лист от извършена проверка;
 • Писмен доклад с резултати от проведена проверка;
 • Процедури за проверка и контрол на обработването на информацията свързана с подадените сигнали;
 • Решение от извършена проверка;
 • Уведомително писмо за представяне на допълнителна информация.

Тъй като законът въвежда изцяло нови изисквания за изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и за осигуряване на защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали, при внедряването му от правна страна следва да бъдат съобразени редица особености и изготвен широк набор от документи, за да бъдат изпълнени изискванията заложени в новия закон. Поради това е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалисти в тази област. Екипът на кантората с удоволствие ще ви помогне в процесите за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от правна страна чрез предоставяне на професионални консултации и изготвяне на пълния набор от документи, които са необходими за прилагането и съответствието на закона.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали“, можете да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРОВИЯ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

error: Content is protected !!