Защита на лични данни

Внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act)

На 04.05.2023 г. ще влезе в сила приетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act), като разпоредбите в глава втора, раздел I, чл. 12 – 18, които се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влизат в сила от 17 декември 2023 година. С този закон се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета от 23.10.2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (т.нар. Whistleblower Directive).

Законът въвежда редица изисквания, които касаят предприятия с персонал над 50 работници или служители. За да бъдат спазени изискванията на закона, задължените субекти се задължават са приведат дейността си в съответствие с изискванията залегнали в новия закон посредством изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и да осигурят защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали. При констатиране на нарушения, извършени от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лева. За повторно нарушение, наказанието е имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лева.

Във връзка с приемането на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, имаме готовност да ви помогнем да приведете дейността си в съответствие с изискванията залегнали в новия закон посредством изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и осигуряване на защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали.

За прилагането на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) и подготовка на бизнеса на клиентите си от правна страна съгласно новите изисквания, екипът на кантората ни разработи услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения“.

Услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения“ включва:

1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от правна страна.

2. Изготвяне и предоставяне на следните помощни материали, а именно:

 • Наръчник съдържащ практически стъпки относно процедурата по подаване и разглеждане на сигнали за нарушения по вътрешни канали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
 • Наръчник съдържащ подробно описание на задълженията на задължените лица;
 • Наръчник съдържаш подробно описание на правата на защита.

3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация (около 50 документа) за изпълнение на изискванията и привеждане на дейността в съответствие с изискванията залегнали в новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във вашата организация, включващи различни видове съобщения, уведомления, правила, процедури, формуляри, политики, потвърждения, съгласия, регистри, инструкции и други.

Пълният набор от документи за съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (т.нар. Whistleblowers Protection Act) включва следните документи, а именно:

 • Изчерпателна Политика за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях;
 • Заповед за определяне на служители, които отговарят за разглеждането на сигнали;
 • Длъжностна характеристика на служител, който отговаря за разглеждането на сигнали;
 • Регистър на сигнали за нарушения;
 • Формуляр за входиране (регистриране) на сигнал;
 • Уведомление за отстраяване на нередовности при подаден сигнал;
 • Уведомление за поправка на твърденията;
 • Уведомление за допустимост;
 • Уведомление за потвърждаване на получаването на сигнала;
 • Вътрешни правила за обработване на сигнали;
 • Уведомление за предоставяне на допълнителни сведения от сигнализиращото лице;
 • Уведомление за предоставяне на допълнителни сведения от трето лице;
 • Уведомление относно предприети действия;
 • Процедури за външно подаване на сигнали;
 • Уведомление до засегнатото лице относно възможност за възражение;
 • Уведомление за посочване на нови доказателства;
 • Уведомление за необходимост от съдействие;
 • Предложение до задължения субект за предприемане на мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението;
 • Уведомление за насочване към компетентните органи;
 • Уведомление за препращане на сигнала към органа за външно подаване на сигнали;
 • Уведомление до сигнализиращото лице относно възможността за сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали;
 • Решение за предприемане на действия за преустановяване на нарушението или прекратяването;
 • Правила за разглеждане на сигнали;
 • Решение за прекратяване на проверката;
 • Уведомление до прокуратурата за препращане на сигнал;
 • Индивидуален доклад относно резултатите от проверката по сигнала;
 • Правила за водене на регистъра на сигналите;
 • Инструкция относно предприети мерки за защита на информацията относно подадените сигнали за нарушения;
 • Съгласие на сигнализиращото лице;
 • Уведомление до сигнализиращото лице относно необходимостта от разкриване на самоличността;
 • Формуляр за сигнализиране на нарушения;
 • Декларация от служителя, който отговаря за разглеждането на сигнали, че не е в конфликт на интереси за всеки конкретен случай;
 • Документ съдържащ информация относно процедурите за външно подаване на синали;
 • Искане от засегнатото лице относно предоставяне на достъп до отнасящи се до него документи;
 • Протокол от проведено обучение;
 • Уведомление за неразглеждане на сигнал;
 • Индивидуален доклад относно резултатите от проверката по сигнала до засегнатото лице;
 • Споразумение за конфиденциалност;
 • Инструкция относно технически и организационни мерки;
 • Заповед;
 • Уведомление за потвърждаване на получаването на сигнала до засегнатото лице;
 • Уведомление до КЗЛД за препращане на сигнал;
 • Решение за предприемане на действия за предотвратяването на нарушението;
 • Решение за прекратяване на проверката по повтарящ се сигнал;
 • Решение за прекратяване на проверката заради наличие на данни за извършено престъпление;
 • Декларация от служителя, че е в конфликт на интереси.

Тъй като законът въвежда изцяло нови изисквания за изграждане на вътрешни канали за подаване на сигнали, създаване на процедури за разглеждане на сигнали, както и за осигуряване на защита на засегнатите лица и на лицата подаващи сигнали, при внедряването му от правна страна следва да бъдат съобразени редица особености и изготвен широк набор от документи, за да бъдат изпълнени изискванията заложени в новия закон. Поради това е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалисти в тази област. Екипът на кантората с удоволствие ще ви помогне в процесите за привеждане в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от правна страна чрез предоставяне на професионални консултации и изготвяне на пълния набор от документи, които са необходими за прилагането и съответствието на закона.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Консултиране и внедряване на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowers Protection Act) от правна страна посредством създаване на процедури за разглеждане на сигнали за нарушения“, можете да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРОВИЯ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

error: Content is protected !!