Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Комерсиализация на интелектуална собственост

Автор: Пънар Кязим

Зад създаването на обекти на интелектуална собственост могат да стоят много цели. Но в ядрото на всяка от тях е разположена идеята за генериране на финансови потоци от съществуването на различните обекти. Тази идея може да се реализира по един-единствен начин и това е чрез комерсиализиране на интелектуалната собственост.

Същност на комерсиализацията

Комерсиализацията на интелектуална собственост в своята същност е процес. В рамките на този процес, нематериалните активи като патенти, търговски марки, авторски права, ноу-хау, търговски тайни, промишлени дизайни, се трансформират в продукти и услуги. Целта на тези продукти и услуги, естествено, е да се генерират финансови ресурси. Комерсиализацията е предназначена за създаване на стойност за притежателя на права върху обект на интелектуална собственост, като се генерират приходи, увеличава се пазарния дял и/или се придобива конкурентно предимство на пазара. От комерсиализирането на интелектуална собственост зависи максимизирането на потенциала на нейните обекти.

Форми на комерсиализация

Трансформирането на един обект на интелектуална собственост в нещо рентабилно и генериращо финанси може да се случи по различни начини. Тоест, комерсиализацията на обекти на интелектуална собственост може да има различни форми. Изборът на форма зависи от фактори като крайна цел, възможности за реализация от страна на притежателя на права, финансова обезпеченост, опит и други.

Лицензиране – това е най-лесната, бърза и ефективна форма на комерсиализация, която е приложима за всеки един обект. Най-общо, лицензирането представлява отстъпване на права върху обект на интелектуална собственост на друго физическо или юридическо лице, срещу възнаграждение или друг вид финансова компенсация.

Франчайзинг – франчайзингът е специален вид лицензиране, при който срещу заплащане се предоставя на друго лице за използване освен обект на интелектуална собственост, и цялостното бизнес решение, свързано с него.

Трансфер на технологии – това е форма на комерсиализация, при която права върху обект на интелектуална собственост се предоставят на друго лице, с цел разработване на последващ обект на интелектуална собственост, при което комерсиализирането се осъществява чрез сборен продукт или услуга. Най-често трансферът на технологии се прилага за обекти като търговска тайна, ноу-хау и изобретения.

Джойнт венчър – създаването на нови или дъщерни компании, познати още като консорциуми или джойнт венчъри, е друга форма на комерсиализация на интелектуална собственост. В случая се касае за сформиране на временно дружество, което да изпълни задачата по реализиране на финансовия потенциал на обекта.

Спиноф – това е друга юридическа форма, която приоритетно се създава с цел трансформиране на изобретения и иновации в реални продукти, т.е. с ясната и основна цел комерсиализация на обект на интелектуална собственост. Особеност тук е, че обикновено спинофи-те се състоят от научни и изследователски екипи или са компании сформирани към научно-изследователски лаборатории в университети или обществени научни звена.

Внедряване на интелектуална собственост – комерсиализирането на интелектуална собственост може да се случи и чрез използването на различни обекти, които да се внедрят в нови продукти или да се използват за подобряване на съществуващи, чрез развитие на настоящото технологично или иновативно равнище.

Причини за комерсиализация

Зад комерсиализацията на интелектуална собственост винаги стоят финансови подбуди. Но е възможност тези финансови подбуди да бъдат скрити или да се реализират посредством други механизми, като например осигуряване на конкурентно предимство, насърчаване на иновациите, изграждане на партньорства и други.

Осигуряване на конкурентно предимство – същността на интелектуалната собственост се изразява в новото, иновативното, различното, несъздаваното до момента. Когато на бял свят се появи продукт или услуга, базирани на обект на интелектуална собственост, това позволява от една страна компанията да се отличи от своите конкуренти, от друга страна на потребителите да се осигури уникално предложение, от трета страна да се постигне естествена диференциация.

Насърчаване на иновациите – комерсиализацията стимулира развитието на иновациите, разработката на нови технологии и творчеството като цяло. Тя помага на създателите на интелектуална собственост да създават и задоволяват нужди, като едновременно с това тласка света към напредък.

Изграждане на партньорства – почти всички форми на комерсиализация са свързани с вид партньорство. Всяка нова дейност по комерсиализиране дава възможности за изграждане на нови сътрудничества, или е сигнал за желанието на компанията да започне процес по търсене на такива.

Икономически растеж – извън малката картина на микро-света на бизнеса, комерсиализацията е част от по-обхватния образ на макро ниво. Комерсиализацията завърта колелото на икономическия прогрес на цели държави, промишлености, сфери, райони и региони, тъй като е инструмент, който стимулира инвестициите, насърчава предприемачеството, провокира икономическото развитие.

Комерсиализирането на интелектуалната собственост е едновременно мощен инструмент и основна цел на създаването на различни нейни обекти. То превръща обектите на интелектуална собственост в актив, в конвертируема ценност, във финансов поток и способ за постигане на краткосрочни и дългосрочни бизнес цели.

Този материал е изготвен от Пънар Кязим. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. Изложените в настоящата публикация мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на кантората на Красимира Кадиева. Пънар Кязиме доктор по икономика, магистър по начална училищна педагогика, маркетинг и интелектуална собственост, бакалавър по маркетинг и интелектуална собственост, със специализация по европейска икономическа интеграция, дипломиран сомелиер. Научните си трудове е подплатила с над 500 международни обучения, от които са придобити 280 дипломи и сертификати. В продължение на три години е хоноруван асистент в УНСС, в катедра „Интелектуална собственост“ и след кратко прекъсване на научната си дейност, продължава с активно участие в обучения в областта на финансите, правото, мениджмънта, транспорта, онлайн продажбите, маркетинга, интелектуалната собственост и други. С десетки дипломи от различни реномирани университети и учебни заведения от цял свят, Световна Организация по Интелектуална Собственост, Европейско Патентно Ведомство, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост и други, тя приема продължаващото обучение и постоянното личностното и професионално развитие за неизменна част от съзнателния живот на човек. Член на Арабска Асоциация по Интелектуална собственост от 2008г, участник в международни обучения на СОИС, автор на научни статии, редактор и автор на статии в собствено онлайн списание Allinclusive.cafe и полиглот, тя има своя максима, което се е превърнала във верую-„Макар и грешно, главите от книгата на моя живот предпочитам да пиша сама. И гумата, и моливът са в мен!”

error: Content is protected !!