Новини

Комисията за защита на личните данни прие Методически указания относно подаването на необходимата статистическа информация по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

февруари 04, 2024

от

Автор: Бояна Бояджиева

На свое редовно заседание, в качеството си на Централен орган за външно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), КЗЛД прие Методически указания № 2 относно подаването към Комисията за защита на личните данни на необходимата статистическа информация.

Целта на методическите указания е да:

  • Подпомагат дейността на задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН, в т.ч. и на определените от тях служители/звена, отговарящи за разглеждането на сигнали, при предоставянето на КЗЛД на статистическа информация.
  • Установят единни правила и критерии при отчитането и обобщаването на статистическата информация.
  • Не допускат противоречива практика при подаването на статистическа информация и установят контрола, упражняван от КЗЛД при прилагането на нормативната уредба за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

На основание чл. 18, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН, служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да подават необходимата статистическа информация към КЗЛД всяка година до 31 януари за предходната година относно броя на постъпилите при тях сигнали, техния УИН, предмет, броя на извършените проверки и резултатите от тях.

Задължени субекти, при които не са постъпили сигнали през този отчетен период, не подават статистическа информация към КЗЛД.

error: Content is protected !!