Договорно право

Договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн

Въведение

Продажбата на домейни от години е изключително доходоносен бизнес, като ползвателите на домейни успяват на направят значителни печалби спрямо сумата, която са заплатили за ползването на домейна до момента на прехвърлителната сделка. При прехвърлянето на правото на ползване на домейн са налице редица особености, които следва да бъдат съобразени. Настоящата статия има за цел да предостави повече информация относно договора за прехвърляне на правото на ползване на домейн.

В какво се състои отчуждаването на правото върху домейна?

При отчуждаването на правото върху домейн се прехвърля правото по договора за ползване на домейна като се промени титулярът на правото на ползване по договора с регистратора. Това сатава като носителят на правото на ползване върху домейна прехвърля правото на ползване на трето лице. За това прехвърляне регистраторът е необходимо да бъде уведомен, за да впише тази промяна в регистъра на имената на домейни. В много случаи, преди да бъде уведомен регистраторът, минава известно време и се случва, че на практика новият ползвател (правоприемникът) е заплатил значителна сума на прехвърлителя, поради което е прпоръчително да бъде сключен договор за прехвърлене на правото на ползване на домейн.

В кои случаи е препоръчително да се сключи договор за прехвърляне на правото на ползване на домейн?

Договор за прехвърляне на правото на ползване на домейн е препоръчително да се сключи, в случай че желаете да прехвърлите правото на ползване на домейн или да придобиете правото на ползване върху домейн от друго лице. Този договор може да служи като доказателство, че правоприемникът е заплатил цената, тъй като може да се случи цената да е заплатена в брой и впоследствие прехвърлителят да да не извърши прехвърлянето или да изиска сумата да се заплати отново.

  • Идентификация на страните: На първо място следва ясно да бъдат идентифицирани страните.
  • Предмет на договора: На следващо място следва ясно да се опише предметът на договора, в който да бъде точно посочен домейнът, както и датата, от която се извършва прехвърлянето.
  • Възнаграждение и начин на плащане: Следва да бъде посочено възнаграждението, както и срокът за изплащането му и начинът на плащане.
  • Гаранции: Прехвърлителят следва да удостовери и предостави доказателства, че е законен ползвател на домейна и да гарантира, че ще впише прехвърлянето при регистратора, както и че домейнът няма тежести и не са налице висящи административни и/или съдебни производства, които да са с предмет правата върху домейна.
  • Права и задължения на прехвърлителя: Най-важното задължение на прехвърлителя е да впише прехвърлянето на правата при регистратора. Други задължения на прехвърлителя са да не се асоциира по никакъв начин с домейн името.
  • Права и задължения на правоприемника: Правоприемникът следва да съдейства на прехвърлителя като предостави необходимата информация относно вписването на прехвърлянето на правото на ползване върху домейна, както и да поеме задължение, че няма да има претенции към изплатената цена.
  • Конфиденциалност: Добре е да бъде включена клауза за поверителност.
  • Неустойки: Препоръчително е да се уговори заплащането на неустойка от страна на прехвърлителя, в случай на неверни гаранции. Такава клауза е необходимо да се включи, тъй като всеки домейн може да бъде обременен с тежести и ако правоприемникът не е наясно с това и същевременно не е сключен договор между страните, е възможно правоприемникът да бъде отстранен като собственик на домейна.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на договор за прехвърляне на правото на ползване на домейн, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Вкипът ни с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на договор за прехвърляне на правото на ползване на домейн, тъй като в практиката си ние многократно сме изготвяли такива договори, както на български, така и на английски език.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно договора за прехвърляне на правото на ползване на домейн. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева изготвя договори за прехвърляне на правото на ползване на домейни на български и английски език.

error: Content is protected !!