Авторско право

Регистрация на нови сортове лози в България

Автор: Пънар Кязим

Може би истината за качеството на хубавото българско вино е в прекрасните нашенски сортове винено грозде, които са традиционни и наследени от дедите ни. Но това в никакъв случай не би следвало да изключи от спецификата и съдържанието на наистина квалитетните и пивки вина и по-нови сортове, включително кръстосаните между традиционни сортове и изцяло новосъздадени.

Създаването на нови сортове не е никак лесна задача. Съответно този неимоверен труд, следва да бъде защитен и адекватно обезпечен. В това отношение създателите на нови сортове винени лози в страната ни, имат в лицето на Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни инструмент, който да гарантира финансовата, физическа и морална ненакърнимост на създадените от тях нови сортове.

Предмет на закрила

Предмет на закрила на ЗЗНСРП са както откритите, така и създадените по естествен или изкуствен начин сортове растения, без ограничение на ботаническия род и вид. В тази дефиниция на закона влизат и новите сортове винено грозде, които са от интерес за настоящия материал. Новосъздадените могат да бъдат хибридни, кръстоски или изцяло създадени инвитро или инвиво. Откритите са тези, които са съществували в природата, открити са случайно или нарочно, но са непознати за ботаниката. На територията на Република България, откриването на нови сортове лози и грозде е изключително рядко срещан момент, който може да бъде смело наречен дори „феномен“.

Условия на закрила

За нуждите на тълкувание на Закона, се приема, че става въпрос за самите лози като ботаническа единица, и производните им плодове – гроздето. За да може нов сорт лоза да се защити, е нужно спазването едновременно на четири условия. Тези условия са свързани с това сортът да е нов, да е различим, да е хомогенен и да е стабилен. В допълнение към това, се изисква и сортът да има свое собствено, отличимо сортово наименование.

Изискването за новост е удовлетворено, когато към датата на подаване на заявка за регистрация на този сорт, негов размножителен материал или негова реколта не са продавани, предлагани за продажба, разменяни или не са извършвани други действия от този характер с тях в рамките на последните 12 месеца на територията на страната или за последните 6 години в чужбина. Новостта не се нарушава ако са предприети действия по изпитания на новия сорт.

Изискването за различимост е познато в практиката и теорията още като отличимост. То е свързано с наличието на ясна отличимост на новия сорт от всеки друг сорт, който към датата на подаване на заявката е общоизвестен чрез култивиране, маркетингови действия, търговия или всеки друг вид реализация, както и ако е обект на закрила по ЗЗНСРП, заявен, регистриран или нерегистриран, но все пак съществуващ.

Изискването за хомогенност, познато още като еднородност, е свързано с факта, че без оглед на малки отклонения, отделните растения от този сорт са идентични по свои първостепенни особености, характеристики и признаци. Към тези признаци се числят включително половото или вегетативното размножаване.

Изискването за стабилност е свързано с това след многократно размножаване на сорта, неговите съществени признаци да остават непроменени, разпознаваеми, съхранили всичко това, което е посочено в даденото му описание.

Наименованието, което се дава на новите сортове лози, трябва несъмнено да ги свързва с рода или вида и е пряко свързано с идентифицирането на този нов сорт. Ограниченията в наименованията касаят единствено случаите, в които вложено число. Тогава се изисква числото да не е повече от 4 цифри. Достатъчно е това наименование да е отличително, да не води до заблуждение от какъвто и да е характер, да не нарушава чужди прежденалични права.

Срок на закрила

Закрилата на нови сортове лози има свой срок. За лозите този срок е 30 години от момента на издаване на сертификата. В закона е посочено, че срокът на закрила е „двадесет и пет години за всички останали сортове“.

Автор на новия сорт

Създателят на нов сорт лоза се нарича автор, а лицето, което открие в природата такъв сорт, се нарича откривател. Докато при откривателя е ясно, че придобива това своеобразно звание с акта на откриване на новия сорт, то в закона изрично е разписано възникването на авторството при създаване, поради многото въпросителни, които могат да възникнат в този аспект с времето. Авторството върху нов сорт възниква със създаването, разработването на новия сорт. Въпреки разграничаването в международен план на понятията създател и автор на нов сорт, в българското законодателство двете дефиниции се приемат за равнозначни и взаимозаменяеми. Правото на авторство е лично, непрехвърлимо и неограничено във времето. Основното право на автора е да бъде признат и посочен като такъв навсякъде и във всички релевантни документи, в това число заявката, сертификата, публикациите валидиращи заявката и регистрацията.

Права на автора

Авторът и/или откривателят на нов сорт има изключителни права върху този сорт. Тези абсолютни права са по отношение на репродуктивния и вегетативен размножителен материал на защитения сорт и включват в себе си правото на използване, разпореждане, забрана на трети лица да използват сорта без негово съгласие под каквато и да е форма. Правото на използване касае производство, размножаване, подготовка за размножаване, предлагане и реализиране на продажба и други дейности в този смисъл, внос, износ, съхраняване.

Изключения от правата

Правата на автора/откривателя имат своите изключения, които са изрично посочени в закона и разписани надлежно. Когато е нужно експлоатирането на защитен сорт за нуждите на земеделското производство и с цел насърчаването му, защитеният сорт може да бъде използван в собствени ферми и за собствена реколта. Изключения от правата има и при извършване на експерименти и използване с цел създаване на нови сортове.

Верификация на регистрацията

Всеки нов сорт грозде, след регистрация получава верификация за съществуването, собствеността и вписването си като съществуващ. Патентно ведомство е държавният орган, който поддържа специален регистър на издадените за нови сортове сертификати. А самият сертификат е своеобразният акт на раждане на новия сорт лоза. Освен техническа информация свързана с процеса на регистрация и действителната регистрация, в регистъра се съдържа и важна информация за сорта, информация за притежателя на правата, т.е.автора, административни данни и други. Тази информация е общо и свободно достъпна и всеки може да я провери.

Създаването или откриването на нов сорт лоза не е просто наука. Това е изкуство в пълния и широкообхватен смисъл на думата. Новите сортове развиват винопроизводството, дават богатство на вкусовете и ароматите на тази напитка, направляват в нови посоки на развитие цялата индустрия. Създаването на нов сорт е една истинска магия, защото като с вълшебна пръчица светила в областта кръстосват различни сортове, променят ги, модифицират ги, за да се получи нещо, което е взело най-доброто от всичко, което до този момент е било налично и създадено като грозде. А законът е това, което дава протекция и гарантира, че този труд, тези усилия, тази далновидност, работата, ще бъдат възнаградени и защитени. Поне за следващите 30 години.

Този материал, изготвен от Пънар Кязим, има за цел да предостави повече информация относно регистрацията на нови сортове лози в България. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. Изложените в настоящата публикация мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на кантората на Красимира Кадиева. Пънар Кязим в докторант към Висше Училище по Застраховане и Финанси. С бакалавърски и магистърски дипломи по специалности Интелектуална собственост и Маркетинг от УНСС, тя издава първата си книга „Авторско право в страните от Близкия Изток” на 23 годишна възраст. В продължение на три години е хоноруван асистент в УНСС, в катедра „Интелектуална собственост“ и след кратко прекъсване на научната си дейност, продължава с активно участие в обучения в областта на финансите, правото, мениджмънта, транспорта, онлайн продажбите, маркетинга, интелектуалната собственост и други. С десетки дипломи от различни реномирани университети и учебни заведения от цял свят, Световна Организация по Интелектуална Собственост, Европейско Патентно Ведомство, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост и други, тя приема продължаващото обучение и постоянното личностното и професионално развитие за неизменна част от съзнателния живот на човек. Член на Арабска Асоциация по Интелектуална собственост от 2008г, участник в международни обучения на СОИС, автор на научни статии, редактор и автор на статии в собствено онлайн списание Allinclusive.cafe и полиглот, тя има своя максима, което се е превърнала във верую-„Макар и грешно, главите от книгата на моя живот предпочитам да пиша сама. И гумата, и моливът са в мен!”

error: Content is protected !!