Електронна търговия

Новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150

Въведение

Регламент (ЕС) 2019/1150 за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги се прилага от 12.07.2020 година. Регламентът въвежда нови правила за доставчиците на посреднически онлайн услуги (това са платформи за онлайн търговия като Ebay, Amazon, Booking, Emag и др., по-нататък наричани за краткост „платформи“) и се прилага в отношенията между платформите и бизнес ползвателите (търговците, които представят стоките или услугите си чрез онлайн платформите). Сред най-важните изисквания, които са залегнали в Регламента и с които онлайн платформите следва да се съобразяват са изискванията относно задължителното съдържание на общите условия, исикването за изменението на общите условия, правилата относно ограничаването, спирането и прекратяването на достъпа до услугите на платформата спрямо съответен бизнес ползвател.

В настоящата публикация ще бъдат разледани изискванията, които Регламент (ЕС) 2019/1150 въвежда за платформите и които изисквания следва да залегнат в Общите условия на платформите.

В кои случаи се прилага Регламент (ЕС) 2019/1150?

Както беше отбелязано във въведението на статята, новият Регламент (ЕС) 2019/1150 се прилага в отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите (търговците, които представят стоките или услугите си чрез онлайн платформите, за краткост наричани „търговци“). Доставчик на посреднически онлайн услуги е лице (физическо или юридическо), което предоставя посреднически онлайн услуги за бизнес ползватели посредством осигуряването на онлайн пространство на бизнес ползватели с цел предлаганите от последните стоки и/или услуги да бъдат закупени от потребители (лице, което закупува стоки/услуги за свои лични нужди, а не с търговска цел). Няма значение дали платформите са установени в Европейския съюз или не. Важно е да бъде отбелязано, че търговците следва да са установени в Европейския съюз и трябва да предлагат своите стоки и услуги на потребители, които се намират в Европейския съюз.

Какви изисквания въвежда Регламентът за платформите?

1. Изисквания спрямо общите условия

Общите условия на платформите следва да отговарят на следните изисквания, а именно:

Общите условия следва да са написани ясно и разбираемо.

– Общите условия следва да са лесно достъпни за търговците на всички етапи на техните търговски отношения с платформата, включително на преддоговорния етап.

– Общите условия следва да включват основанията за решенията за спиране, прекратяване или налагане на друг вид ограничение, изцяло или частично, на предоставянето на посреднически онлайн услуги за търговците.

Общите условия следва да включват информация относно всякакви допълнителни канали за дистрибуция и потенциални свързани програми, чрез които платформите биха могли да предлагат на пазара стоки и услуги, предлагани от търговците.

Общите условия следва да включват обща информация относно въздействието на общите условия върху собствеността и контрола върху правата на интелектуална собственост на търговците.

Платформите нямат право да налагат промени със задна дата на общите условия, освен когато от тях се изисква да спазват правно или регулаторно задължение или когато промените със задна дата са в полза за търговците. Платформите следва да гарантират, че техните общи условия включват информация относно условията, при които търговците могат да прекратят договорното отношение с платформата. Накрая, платформите се задължават да включат в общите си условия описание на техническия и договорния достъп – или на липсата на такъв достъп – до информацията, предоставена или генерирана от търговеца, който те поддържат след изтичането на договора между платформата и търговеца.

2. Изисквания за уведомяване при изменение на Общите условия на онлайн платформите

Платформите за онлайн търговия трябва да уведомят на траен носител съответните търговци за всяко изменение на Общите си условия (чл.3, параграф 2). За изпълнение на задълженията залегнали в тази норма, Общите условия може да бъдат изпратени на адреса на електронната поща на търговеца. Измененията, които са залегнали в обновената версия на Общите условия не могат да се прилагат преди изтичането на срока на предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за съответния търговец. Регламентът предвижда, че този срок на предизвестие трябва да е най-малко 15 дни от датата, на която платформата е уведомила съответните търговци за предложените изменения. В случай че търговците трябва да направят технически или търговски адаптации, за да се съобразят с измененията, сроковете за предизвестие следва да са по-дълги от посочения 15-дневен срок. Това е така, тъй като 15 дни са крайно недостатъчни за направата на технически и търговски адаптации.

Регламентът предоставя право на търговеца да прекрати договора с платформата преди изтичането на срока на предизвестието. Прекратяването поражда действие в срок от 15 дни от датата на получаване на предизвестието. Търговецът има право да се откаже от срока на предизвестие чрез писмено изявление или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението за изменението в Общите условия.

В случай че по време на срока на предизвестие съответният търговец предлага нови стоки или услуги чрез посредническите онлайн услуги, това действие се счита за ясно утвърдително действие за отказ от срока на предизвестие, освен в случаите, когато разумният и пропорционален срок на предизвестие е по-дълъг от 15 дни, тъй като поради измененията на общите условия е необходимо търговецът да извърши значителни технически корекции на своите стоки или услуги. В такива случаи, когато търговецът предлага нови стоки и услуги, срокът на предизвестие не се счита за автоматично отменен.

В кои случаи не е необходимо да се прилага срокът за предизвестие?

Срокът на предизвестие не се прилага в случаите, когато платформата:

– е обвързана с правно или регулаторно задължение, по силата на което трябва да измени своите общи условия по начин, който не й позволява да спази срока на предизвестието.

– трябва по изключение да измени своите общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес ползвателите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

3. Задължения при ограничаване, спиране и прекратвяне предоставянето на онлайн посредническите услуги за даден търговец

Задължения при ограничаване или спиране предоставянето на онлайн посредническите услуги за даден търговец

В случай че платформа за онлайн търговия вземе решение да ограничи или спре предоставянето на своите посреднически онлайн услуги за даден търговец във връзка с отделни стоки или услуги, предлагани от този търговец, платформата се задължава да представи на съответния търговец изложение на мотивите за това решение на траен носител, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който то породи действие. Изложението на мотивите за ограничаването или спирането следва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от трети лица, довели до решението на платформата, както и приложимите обективни основания за това решение. Платформата не е длъжна да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързана с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства.

Задължения при прекратяване предоставянето на онлайн посредническите услуги за даден търговец

В случай че платформата вземе решение да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден търговец, платформата се задължава да представи на съответния търговец изложение на мотивите за това решение на траен носител, най-малко 30 дни преди прекратяването да породи действие. Този 30-дневен срок е предвиден, тъй като прекратяването е най-строгото ограничение, което платформата може да наложи спрямо търговец. Разбира се, от този срок има изключение. Срокът за 30-дневно предизвестие не се прилага, когато платформата:

– е обвързана с правно или регулаторно задължение, по силата на което трябва да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден търговец по начин, който не й позволява да спази този срок на предизвестие, или

– упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно националното право, които са в съответствие с правото на Съюза;

– може да докаже, че съответният търговец е нарушил многократно приложимите общи условия, поради което платформата е прекратила предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

В този случай (когато 30-дневното предизвестие не се прилага), платформата без ненужно забавяне предоставя на съответния търговец изложение на мотивите за това решение на траен носител. Изложението на мотивите за прекратяването следва да съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от трети лица, довели до решението на платформата, както и приложимите обективни основания за това решение. Платформата не е длъжна да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързана с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато може да докаже, че съответният търговец е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

Вътрешна процедура за разглеждане на жалби: В случай на ограничаване, спиране или прекратяване платформата предоставя на търговеца възможност да изясни фактите и обстоятелствата в рамките на вътрешната процедура за разглеждане на жалби разгледана подробно в т.8 от настоящата публикация.

Последици от отмяната на ограничаването, спирането или прекратяването: Когато ограничаването, спирането или прекратяването се отмени от платформата, последната без ненужно забавяне се задължава да възстановяви положението на търговеца, включително да предостави на търговеца достъп до лични или други данни, или до двата вида данни, които са се появили в резултат на използването от негова страна на съответните посреднически онлайн услуги, преди ограничаването, спирането или прекратяването да породи действие.

4. Задължение за уведомяване при предлагане на съпътстващи стоки и услуги

Когато чрез посредническите онлайн услуги на потребителите се предлагат съпътстващи стоки и услуги, включително финансови продукти, платформата включва в своите общи условия описание на вида на предлаганите съпътстващи стоки и услуги и описание дали и при какви условия търговецът също може да предлага свои съпътстващи стоки и услуги чрез посредническите онлайн услуги. Това задължение следва да се изпълни от платформата независимо дали съпътстващите стоки и услуги се предлагат от платформата или от трети лица. Съпътстващи стоки и услуги са стоки и услуги, предлагани на потребителя преди извършването на сделка, инициирана в рамките на посредническите онлайн услуги, в допълнение към и успоредно с основната стока или услуга, предлагана от търговеца чрез посредническите онлайн услуги. Или казано по друг начин, това са стоки или услуги, които са свързани с основаната стока или услуга.

5. Задължение за описание при предоставяне на диференцирано третиране

Платформите се задължават да включат в общите си условия описание на всяко диференцирано третиране, което предоставят или биха могли да предоставят по отношение на стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, от една страна, от самите тях или от всеки контролиран от тях търговец, и, от друга страна, от други търговци. В това описание се посочват основните икономически, търговски или правни съображения за такова диференцираното третиране. Когато е приложимо, описанието относно предоставяне на диференцирано третиране следва да обхваща по-специално всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от платформата, или чрез негйното поведение, свързани с който и да е от следните въпроси:

– достъпа, който платформата или контролираните от нея търговци могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които търговците или потребителите предоставят за използването на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги.

– класирането или други настройки, прилагани от платформата, които влияят на достъпа на потребителите до стоки или услуги, предлагани чрез тези посреднически онлайн услуги от други търговци.

– всяко пряко или непряко възнаграждение, което се налага за използването на съответните посреднически онлайн услуги.

– достъпа, условията или всяко пряко или непряко възнаграждение, което се налага за използването на услуги, функционалности или технически интерфейси, които са от значение за търговеца и които са пряко свързани с или съпътстват използването на съответните посреднически онлайн услуги.

6. Достъп до данни

Платформите следва да включат в общите си условия описание на техническия и договорния достъп — или на липсата на такъв достъп — на търговците до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които търговците или потребителите предоставят за използването на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги. Чрез описанието, посочено в предходното изречение, платформите предоставят подходяща информация на бизнес ползвателите, включваща по-специално следното:

а) дали платформата има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които търговците или потребителите предоставят за използването на тези услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

б) дали даден търговец има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които този търговец предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения търговец и на потребителите на неговите стоки или услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

в) дали даден търговец има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги на всички търговци и потребители на такива услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той.

г) дали данните по буква а) са предоставени на трети лица, както и — когато предоставянето на тези данни на трети лица не е необходимо за правилното функциониране на посредническите онлайн услуги — информация за целта на този обмен на данни, както и за възможностите, които търговците имат, за да се откажат от участие в този обмен на данни.

7. Ограничения за предлагането на различни условия чрез други средства

Когато при предоставянето на своите услуги платформите ограничават възможността на търговците да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, те трябва да включат основанията за това ограничение в общите си условия и да осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания трябва да бъдат включени основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения. Това задължение не засяга забраните или бариерите, свързани с налагането на тези ограничения, които произтичат от прилагането на други правни актове на Съюза или на държавите членки, които са в съответствие с правото на Съюза и се отнасят до платформите.

8. Задължение за осигуряване на вътрешна система за разглеждане на жалби, подадени от търговците

Платформите се задължават да осигурят вътрешна система за разглеждане на жалбите, подадени от търговците. Системата за разглеждане на жалби следва да е лесно достъпна и безплатна за търговците и да гарантира разглеждане на жалбите в разумен срок. Тя се основава на принципите на прозрачност и равно третиране, прилагани при еднакви ситуации, и на разглеждането на жалбите по начин, който е пропорционален на тяхната важност и сложност. Цялата информация относно достъпа до вътрешната си система за разглеждане на жалби и относно функционирането на тази система следва да бъде продоставена в общите условия от платформите. Системата за разглеждане на жалби следва да позволява на търговците да подават жалби директно до съответната платформа. Важно е да бъде отбелязано, че малки предприятия (по-малко от 50 човека и чийто общ годишен оборот или годишен баланс не надвижава 10 млн. Евро) по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, не са задължени да осигурят вътрешна система за разглеждане на жалби. В случай че желаят малките предприятия могат да предвидят такава система.

Търговците имат право да подават жалби до платформата относно:

– предполагаемо неизпълнение от страна на платформата на някое от задълженията, определени в Регламента и които бяха описани в настоящата публикация, което неизпълнение води до последствия за търговеца, който подава жалба;

– технологични проблеми, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до последствия за търговеца, който подава жалба;

– мерки или поведение на съответната платформа, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до последствия за търговеца, който подава жалба.

В рамките на своята вътрешна система за разглеждане на жалби платформите се задължават надлежно да разгледат подадените жалби и последващите действия, които може да се наложи да предприемат по отношение на съответната жалба, за да намерят подходящо решение на съобщения проблем. Жалбите следва да бъдат разгледани бързо и ефикасно, като вземат под внимание значимостта и сложността на съобщения от жалбоподателя проблем. След като жалбата бъде разгледана, платформите следва да съобщят на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за разглеждане на жалби, като прилагат индивидуален подход и използват ясен и разбираем език.

Платформите трябва да осигурят лесен и публичен достъп до информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за разглеждане на жалби. Такава информация съдържа данни относно общия брой на подадените жалби, основните видове жалби, средния период от време, необходим за разглеждане на жалбите, и обобщената информация относно резултата от жалбите. Тази информация се проверява поне веднъж годишно и когато са необходими значителни промени, информацията се актуализира.

9. Задължение за посочване на двама или повече медиатори

Платформите трябва да посочат в своите общи условия двама или повече медиатори, към които са готови да се обърнат при опитите за постигане на споразумение с търговците за извънсъдебно уреждане на споровете между платформата и даден търговец, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, включително на жалби, чието решаване не е било възможно посредством вътрешната система за разглеждане на жалби. Важно е да бъде отбелязано, че малки предприятия (по-малко от 50 човека и чийто общ годишен оборот или годишен баланс не надвижава 10 млн. Евро) по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, са освободени от това задължение.

Платформите могат да посочват медиатори, предоставящи своите услуги от място извън територията на Съюза, само когато се гарантира, че при тази медиация съответните търговци няма да бъдат лишени от възможността да използват всички законови гаранции, установени в правото на Съюза или на държавите членки.

Медиаторите посочени в общите условия трябва да са безпристрастни и независими и предоставяните от тях услуги по медиация, да са финансово достъпни за търговците на съответните посреднически онлайн услуги. Медиаторите, също така, следва да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация на езика на общите условия, които уреждат договорните отношения между съответната платформа и съответния търговец. Освен това, трябва да е осигурена възможност за лесен контакт с медиатора чрез физическо присъствие на мястото на установяване или на пребиваване на търговеца, или дистанционно, чрез използване на комуникационни технологии. Накрая, медиаторите се задължават да предоставят своите услуги по медиация без ненужно забавяне, както и да имат достатъчно познания за общите търговски отношения между предприятията, така че да могат да участват ефективно в опитите за уреждане на споровете.

Независимо от доброволния характер на медиацията, платформите и търговците участват добросъвестно по време на всички опити за медиация. Платформите следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата сила на двете страни.

Разбира се, опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация не засягат правото на съответните платформи и търговци да започнат съдебно производство по всяко време преди, по време на процедурата по медиация или след нейното приключване.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави повече информация относно новите изисквания спрямо Oбщите условия на онлайн платформите съгласно Регламент (ЕС) 2019/1150. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

error: Content is protected !!