Защита на лични данни

Какви лични данни може да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа? Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа.

Настоящата публикация ще предостави информация относно това какви лични данни имат право да обработват потенциалните работодатели при кандидатстване за работа, както и какви са сроковете за съхранение на личните данни на кандидати за работа.

Какви лични данни имат право да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа?

Преди да бъде даден отговор на въпроса е необходимо да споменем, че работодателите са администратори на лични данни и в това си качество следва да спазват задълженията и принципите залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, като едно от тези задължения е задължението за предоставяне на информация (чл.13 от GDPR), съгласно което задължение администраторът следва да уведоми кандидатите за работа относно идентификационните данни на работодателя, категориите данни, които ще обработва администраторът, правното основание и целите за обработването на данните, срок за съхранение, получателите на данните, както и правата на кандидатите за работа и начините за тяхното упражняване. Един от принципте залегнали в GDPR е принципът „свеждане на данните до минимум“, което означава, че личните данни, които потенциалните работодатели следва да изискват от кандидатите за работа трябва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Какво означава това? Това означава, че от кандидатите за работа следва да се изискват да бъдат предоставени в процеса на подбор само лични данни, които са необходими за постигане на конкретната цел, а именно: провеждане на процедурите за набиране и подбор на персонал. Такива данни може да бъдат:

– идентификационни данни на кандидата като име, фамилия и дата на раждане;

– данни за връзка с кандидата като адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес;

данни във връзка с образование, професионален опит и умения (завършено образование, участие в допълнителни обучения, работни позиции, умения).

Каква информация нямат право да изискват потенциалните работодатели от кандидатите за работа?

Работодателите нямат право да обработват и изискват от кандидатите за работа лични данни, за които няма правно основание, както и такива данни които не са релевантни за процеса по провеждане на процедурите за набиране и подбор на персонал. Поради това, работодателите нямат прави да изискват от кадидатите снимка, ЕГН, политически пристрастия, данни относно религиозни вярвания, информация относно семейно положение, сексуална ориентация, дали планират създаване на семейство и деца, досегашно възнаграждение, банкова информация, копие от документ за самоличност, свидетелство за управление на МПС и други.

В случай че кандидатът за работа предостави информация, която работодателят не е изискал или не е релевантна за процеса по подбор, предоставянето на такава информация е изцяло по преценка на кандидата.

Важно е да бъде отбелязано, че след като вече е проведена процедурата по подбор на персонал, работодателят има право да изиска банковата сметка служителя, с който е сключил договор, за да се изплаща възнаграждението по банков път.

Срокове за съхранение на личните данни на кандидати за работа

Работодателят се задължава да съхранява първичните документи (CV, мотивационни писма и други документи, доказващи специфичен опит като например познание на език) за не по-дълго от 6 месеца от момента на окончателното приключване на процедурата по подбор на персонал. След това тези документи следва да бъдат унищожени. Работодателят се задължава да съхранява вторичните документи (това са всички тези вътрешни документи, които са свързани с провеждането на предвидени от работодателя процедури по набиране и подбор на персонал, като например: тестове, протоколи от проведени интервюта и други подобни) за срок от три години, което изискване е залегнало в чл.52 от Закона за защита от дискриминация.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от адв. Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно видовете лични данни, които могат да обработват потенциалните работодатели при провеждане на процедури за подбор на персонал, както и сроковете за съхранение на личните данни на кандидати за работа. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева предоставя правни услуги за привеждане на бизнеса на клиентите си по прилагането и съответствието с Регламента от правна страна.

 

 

 

error: Content is protected !!