Електронна търговия

Изключения от право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок считано от датата на: – сключване на договора, при договор за услуги; – приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба. Това означава, че например, ако сте поръчали някаква стока през електронен магазин, то в 14-дневен срок считано от датата на, която сте приел стоката, имате право да върнете стоката без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка. Тук е момента да отбележа, че правото на отказ на потребителя не е абсолютно право, тоест в Закона за защита на потребителите са посочени хипотези, в които правото за отказ не е приложимо за определени договори. Целта на настоящата публикация е да предостави повече информация относно случаите, в които правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не е приложимо. Или, казано с други думи, в кои случаи не можете да върнете закупената от Вас стока или поръчаната услуга, тоест в кои случаи правото на отказ в 14-дневния срок не е приложимо.

За кои стоки и услуги не може да бъде упражнено право на отказ  от договора от разстояние или от договора извън търговския обект?

В чл. 57, чл.46 и чл.58 от Закона за защита на потребителите са посочени случаите, при които потребителят няма право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. Това са:

1. Договори за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца:

За да бъде приложено това изключение е необходимо да бъдат изпълнени кумулативно следните три условия, а именно:

– услугата трябва да е предоставена напълно;

– потребителят е дал изрично предварително съгласие преди изпълнение на услугата;

– потребителят е потвърдил, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

2. Договори за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

3. Договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Това са например дрехи, които са били ушити по модел и размер на потребителя или мебели, които са изработени специално за определен кът в дома на потребителя (кухня, дрешник и др.).

4. Договори за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност. Примери за такива стоки са хранителни стоки, букети от цветя и други.

5. Договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Това са например предпазни маски за лице, бельо и други.

6. Договори за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

7. Договори за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца.

8. Договори при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Важно е да бъде отбелязано, че когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки.

9. Договори за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

10. Договори за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

11. Договори сключени по време на публичен търг. Например, ако по време на аукцион за продажба на произведения на изкуството наддавате за определена вещ по телефон или по интернет, то когато спечелите тази вещ, вие не можете да се откажете.

12. Договори за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.

13. Договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

14. Договори за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи.

15. Договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.

16. Договори за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане.

17. Договори за финансови услуги.

18. Договори за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество.

19. Договори за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;

20. Договори за туристически пакети с изключение на чл. 47, ал. 7 и чл. 49, ал. 2, 3 и 7 от Закона за защита на потребителите.

21. Договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна.

22. Договори сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение.

23. Договори за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя.

24. Договори за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от Закона за защита на потребителите.

25. Договори сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;

26. Договори сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.

27. Договори за доставка на лекартсвени продукти отпусани по лекарско предписание, тъй като разпоредбата на чл. 58 от Закона за защита на потребителите забранява предлагането и продажбата чрез сключване на договори от разстояние за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно за кои стоки и услуги не може да бъде упражнено право на отказ  от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

error: Content is protected !!