Патенти

Процедура по регистрация на патент

Патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.

В тази статия ще бъде описана процедурата по регистрация на патент.

Право на заявяване

Съгласно член 13 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. В случай, че изобретението е служебно правото на заявяване принадлежи на работодателя, но той следва да подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя. Правото на заявяване може да принадлежи съвместно на работодателя и на изобретателя, ако това е предварително уговорено в договор.

Когато изобретението е създадено въз основа на договор, правото на заявяване принадлежи на възложителя освен ако друго не е предвидено в договора.

Правото на патент принадлежи на лицето, което има право на заявяване, a oбхватът на правната закрила се определя от претенциите.

Подаване на заявка за патент

Заявката за патент се подава в Патентното ведомство на Република България и се вписва в Държавния регистър на патентите. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на следните документи:

1. заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на заявителя на български език;
2. описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност;
3. една или повече претенции;
4. чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението;
5. реферат;
6. декларация и приоритетно свидетелство, когато се претендира приоритет;
7. пълномощно – когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост.

Към заявката следва да се приложи документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за претендираните приоритети. Документите на заявката се представят на български език, като описанието, претенциите, чертежите и рефератът задължително следва да се представят в три екземпляра.

Заявлението за издаване на патент съдържа:

– име и адрес на заявителя и на представителя по индустриална собственост, в случай че има такъв;
– име и адрес на изобретателя;
– декларация за действителния изобретател;
– наименование на изобретението и данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ;
– декларация за лицензионна готовност при изразено желание от заявителя.

Описанието на изобретението съдържа:

– наименованието и техническата област, за която се отнася изобретението;
– предшестващото състояние на техниката, доколкото е известно на заявителя, с цитиране на документите, в които то е описано;
– ясно и пълно разкритие на техническата същност на изобретението и предимствата му, така че да може да се осъществи от специалист в областта;
– кратки пояснения на чертежите поне един начин за осъществяване на претендираното изобретение, като се използват примери, когато е необходимо, и позоваване на чертежите, ако има такива, както и начина, по който изобретението може да се използва в промишлеността, когато това не е очевидно от описанието или естеството на изобретението.

Претенцията (претенциите) трябва да определя предмета, за който се иска закрила, да бъде ясна и точна и да се основава на описанието. Рефератът представлява кратко изложение на същността на изобретението и служи само за информационни цели.

Важно е да бъде отбелязано, че заявката трябва да се отнася само за едно изобретение или за група изобретения, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл.

Възможно ли е да се правят промени в заявката и в патента и кога?

Промени в заявката или в патента могат да се правят съответно в производство по заявката до вземане на решение или в производство по искане за обявяване на недействителност на патента.

В едномесечен срок от датата на подаване на заявката, когато заявител е български гражданин с постоянен адрес в Република България или юридическо лице със седалище в Република България, се извършва проверка дали заявката съдържа класифицирана информация по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.

Проверка на формалните изисквания

В едномесечен срок от проверката за наличие на класифицирана информация или от подаването на заявка от чуждестранен заявител, за всяка заявка с установена дата на подаване се извършва следващата проверка за изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 4 и чл. 36 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, а именно: дали заявката съдържа заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на заявителя на български език; една или повече претенции; чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението; реферат; пълномощно, в случай че заявката се подава от представител по индустриална собственост. Проверява се също дали заявлението за издаване на патент съдържа: име и адрес на заявителя и на представителя по индустриална собственост, ако има такъв; име и адрес на изобретателя; декларация за действителния изобретател; наименование на изобретението и данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ, както и декларация за лицензионна готовност при изразено желание от заявителя.

Когато след извършената проверка на формалните изисквания се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в тримесечния срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството.

В случай че към заявката за патент не е приложен документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за претендираните приоритети, на заявителя се предоставя тримесечен срок за заплащането на тези такси. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

Предварителна експертиза и експертиза за допустимост на правната закрила

В тримесечен срок от проверката на формалните изисквания, експерт от експертизния отдел извършва следващата проерка, т. нар. предварителна експертиза по чл. 37, 38 и 40 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели. Когато се констатират недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството. В този срок се извършва и експертиза за съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 2 и 4 и чл. 7 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели. Когато се констатират недостатъци, експертът от експертизния отдел уведомява заявителя за това и му предоставя тримесечен срок за становище. Ако заявителят не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Молба за проучване и експертиза

До изтичането на 13 месеца от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата, заявителят може да подаде молба за проучване и експертиза. Едновременно с молбата заявителят заплаща такса за проучване и експертиза и такса за публикация за заявката. Ако таксите не бъдат заплатени с подаването на молбата, те могат да се заплатят в двоен размер в едномесечен срок от подаването на молбата.

Когато по заявката не е подадена молба и/или не са заплатени таксите за проучване и експертиза и за публикация на заявката, тя може да се трансформира в заявка за регистрация на полезен модел по молба на заявителя, подадена до изтичане на 15 месеца от приоритетната й дата. Ако такава молба не бъде подадена, заявката се счита за оттеглена и на заявителя се изпраща съобщение.

Публикация за заявката

За заявката, по която е подадена молба и са заплатени таксите описани по-горе, се извършва публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 18-ия месец от датата на подаване, съответно от приоритетната дата. Едновременно с публикацията за заявката Патентното ведомство осигурява достъп до описанието, претенциите и чертежите.

Възражения от трети лица

В тримесечен срок от публикацията за заявката в официалния бюлетин на Патентното ведомство всяко лице може да направи писмени възражения относно патентоспособността на заявеното изобретение, подкрепени с доказателства. Лицата, подали възражение, не стават участници в производството по заявката.

Проучване и експертиза

Следващата част от процедурата по регистрация на патент включва проучването на състоянието на техниката, изготвянето на доклад, както и писмено становище относно патентоспособността на изобретението от експерт от експертния отдел по всяка заявка, по която е подадена молба и са заплатени таксите. Докладът, становището и писмените възражения от трети лица, ако такива са постъпили, се изпращат на заявителя. В тримесечен срок от получаването им заявителят има право да внесе промени в заявката и да направи коментар на становището и постъпилите възражения.

Когато в становището е установено, че изобретението не е патентоспособно и заявителят не отговори в срок, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за отказ за издаване на патент.

Когато експертът от експертизния отдел установи, че заявеното изобретение е патентоспособно, но описанието и/или патентните претенции не отговарят на изискванията на чл. 37, ал. 1 и/или чл. 38 от Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, той поканва заявителя да ги коригира в тримесечен срок. Ако в предоставения срок заявителят не направи необходимите корекции, не отговори или възрази неоснователно, експертът взема решение за прекратяване на производството по заявката.

Когато след проведената експертиза и кореспонденция със заявителя се установи, че изобретението е патентоспособно и са спазени изискванията на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, експертът от експертизния отдел изпраща писмено съобщение за заплащане на държавни такси посочени в съобщението. Когато таксите са заплатени, експертът от експертния отдел взема решение за издаване на патент. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена

Публикации за издаване на патент

Накрая се прави публикация за издаване на патент непосредствено след изтичането на три месеца от вземане на решението в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В едномесечен срок от публикацията се издава патент и се публикуват описанието, претенциите и чертежите към патента. След публикацията, всяко лице има право по молба да получи достъп до заявката за издаден патент, така както е подадена.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да представи информация относно процедурата по регистрация на патент. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интелектуална собственост. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОХИМ).

error: Content is protected !!