Новини

Предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост – IP Scan

април 13, 2023

от

Услугите, предоставяни чрез предварителната диагностика на интелектуална собственост (IP scan) имат за цел да предоставят консултации на микро, малки или средни предприятия (МСП) относно потенциала на тяхната интелектуална собственост и как тя би спомогнала развитието на бизнеса им. Услугата IP scan е финансирана от фонда „The SME Fund“, предназначен за подпомагане на микро, малки или средни предприятия от Европейския съюз при покриване на разходите за регистрация на обект на интелектуална собственост.

Предварителната диагностика на интелектуална собственост (IP scan) представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на интелектуалната собственост. Услугата е на стойност от 500 Евро и се предоставя от експерт по интелектуална собственост, определен от Патентното ведомство, който ще работи с МСП. От тези 500 Евро, на МСП ще бъдат възстановени 90% от сумата. По този начин МСП може да се възползва от възможността от извършването на обща оценка на потребностите от интелектуална собственост на МСП, като се отчита новаторския потенциал на неговите нематериални активи.

Чрез IP Scan МСП ще може да идентифицира всички нематериални активи, които могат да бъдат защитени, за да се генерират повече приходи. Това включва запазване на поверителността на търговски тайни, защита на патенти, популяризиране и защита на търговски марки и дизайни в хода на търговската дейност, както и лицензиране и франчайзинг на процеси. IP Scan също така помага на предприятията да осъзнаят рисковете както извън, така и вътре в компанията и да разберат как да се справят с тях (например чрез договори със служители, производствени споразумения, дистрибуция, лицензиране).

Услугата Предиагностика на ИС (Ip Scan) обхваща всички обекти на интелектуална собственост и предоставя експертна помощ по отношение на:

 • Определянето на бизнес модела на МСП и стратегията за бизнес развитие на дружеството;
 • Идентифицирането и анализа на съществуващата ИС и свързаните с нея нематериални активи;
 • Разработването на портфолио от ИС на предприятието;
 • Разработването на стратегически препоръки за управление на ИС съгласно общата бизнес стратегия на предприятието.

Главни ползи, които МСП ще могат да извлекат от IP scan са:

 • Възможност за обстоен преглед на бизнес модела с опитен експерт по интелектуална собственост;
 • Придобиване на ясна представа кои и какви са нематериалните активи, обекти на интелектуална собственост в бизнеса и по какъв начин да бъдат управлявани те;
 • Идентифициране на начините на защита на обектите на интелектуалната собственост и какви действия да се предприемат в случай, че трети страни нарушат правата на бизнеса;
 • Идентифициране на начините за предотвратяване на конфликти относно интелектуалната собственост с конкуренти или потенциални партньори;
 • Възможност за разработване на ясна стратегия, засягаща интелектуалната собственост на бизнеса – точно кои обекти на интелектуална собственост могат да бъдат регистрирани, къде могат да бъдат регистрирани и как могат да бъдат използвани те чрез лицензиране, франчайзинг, сключване на различни партньорства, интернационализация и други.

Процесът на сканиране на интелектуалната собственост е разделен на три етапа:

 • Подготвителна фаза – МСП трябва да попълни кратък върпосник за самооценка, който ще бъде прегледан от експерта по интелектуална собственост.
 • Аналитична фаза – експертът по интелектуална собственост провежда интервю с МСП, за да проучи бизнес модела, да идентифицира нематериалните активи, обекти на интелектуална собственост и да определи най-подходящата стратегия за интелектуална собственост за дружеството.
 • Фаза на докладване – експертът по интелектуална собственост представя констатациите от анализа в доклад, който обхваща пет основни теми – 1) бизнес модел и стратегия на дружеството; 2) идентификация и анализ на съществуващите обекти и потенциални нематериални активи на интелектуална собственост; 3) ползата от проучвания на обекти на интелектуалната собственост; 4) управление и стратегия на интелектуалната собственост; 5) обобщение и стратегически препоръки.

Фондът е отворен от 23 януари 2023 година до 8 декември 2023, но е възможно отпускането на средства да приключи преди посочената дата, в случай, че средствата са изчерпани. Адвокат Красимира Кадиева е един от експертите в Република България, включен в списъка за предоставяне на услугата по „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост – IP scan“.

error: Content is protected !!