Новини

Нови правомощия за Комисията за защита на личните данни съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

февруари 13, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

Новоприетият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), който ще влезе в сила от 04.05.2023 година, въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503.

С него се уреждат условията, реда и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Законът също предвижда задължения за създаване на канали за вътрешно и външно подаване на информация за нарушения, като определя КЗЛД за централен орган за външно подаване на сигнали.

Определянето на единен централен орган ще доведе до множество позитивни промени, като например справяне със съществуващата разпокъсаност на настоящата нормативна уредба, която предвижда съществуването на различни органи с правомощия за проверки на сигнали в различни сфери на публичния сектор, по-ефективна проверка на подаваните сигнали и подобрение на прилагането на националното и европейското законодателство във всички определени области, в които нарушенията могат сериозно да навредят на обществения интерес.

error: Content is protected !!