Договорно право

Договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи

I. Въведение

В настоящата статия ще бъде предоставена подробна информация относно договора за франчайзинг, както и съпътстващата франчайзинга документация.

Всекидневно се създават нови бизнеси по целия свят, които трябва да бъдат изградени и наложени на пазара от самото начало. Това изисква немалко време и инвестиции и статистиката показва, че над 90% от стартъпите са неуспешни. Този процент може значително да бъде намален, в случай че се използва франчайз бизнес модел, тъй като наложената търговска марка и разработеният бизнес модел са доказали своята успешност на пазара и това е възможност за стартиране и развитие на собствен бизнес с най-нисък риск и повече сигурност. От друга страна, предимствата от франчайз са и за франчайзодателя, тъй като това е възможност за разширяване на дейността и увеличаване на приходите. Особеното в случая е, че франчайзинг бизнес моделът не е популярен метод за стартиране на бизнес в България, но в последните години франчайзингът отбелязва ръст от над 20% не само в България, но и по света.

Разбира се, преди стартиране на франчайз, е необходимо страните (франчайзодател и франчайзополучател) да уредят правоотношенията си посредством сключване на договор за франчайзинг. Освен договор за франчайзинг, е необходимо да бъдат изготвени и редица други документи, като например наръчник (вътрешни правила, инструкция) към договора за франчайзинг, споразумение за защита на търговска тайна, таблица с приходи и разходи, документ с пълно описание на всички такси заплащани към франчайзодателя, въпросник към франчайзополучателя, документ съдържащ описание на всички видове разходи за необходимата инвестиция от страна на франчайзополучателя, документ съдържащ информация относно предимства от сключването на договор за франчайзинг, информационен документ и други. За всички тези документи ще бъде предоставена информация в тази статия.

II. Договор за франчайзинг

 1. Какво представлява договорът за франчайзинг?

С договора за франчайзинг франчайзодателят предоставя на франчайзополучателя срещу възнаграждение правото да използва утвърдените структура и бизнес модел на франчайзодателя, включително търговската му марка, както и всички процедури и системи на управление за развитие на бизнеса, при конкретно уговорени условия. В §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане е дадена дефиниция на “франчайз” като съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставяни срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или предоставяне на услуги.

2. Прилики и разлики между договор за франчайзинг и лицензионен договор

Често договорът за франчайзинг се бърка с лицензионния договор, чиято дефиниция е дадена в чл. 587 от Търговския закон, според която разпоредба с договора за лицензия носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит – лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му.“ Въпреки че между двата договора има доста сходства, то не са малко и разликите между договора за франчайзинг и лицензионния договор. Отговор на въпроса какви са приликите и разликите между договор за франчайзинг и лицензионен договор е подробно даден в отделна публикация посветена на тази тема, която е достъпна тук.

3. Съдържание на договора за франчайзинг

Идентификация на страните

Страните, които са франчайзодател и франчайзополучател следва да бъдат идентифицирани. Това са предимно юридически лица, следователно е необходимо да бъдат посочени пълните наименования, ЕИК, седалище и адрес на управление, име на лице, което ги представлява. Добре е да се посочи и адрес на електронна поща.

Общи положения и дефиниции

В тази част може да се индивидуализира интелектуалната собственост на франчайзодателя (например търговска марка с подробна информация за марката, промишлен дизайн и др.). Също така е добре да бъде дадена дефиниция на някои от термините, които ще се използват в договора за франчайзинг като например франчайз, субфранчайзинг, търговска тайна, документация и други.

Предмет на договора

В тази част на договора следва да бъде подробно описан предметът, който се състои в сътрудничество между страните, което да позволи на франчайзополучателя да предоставя конретно посочени услуги или да произвежда конкретни стоки под марката на франчайзодателя на точно посочена в договора територия за определен срок.

Териториален обхват

Много точно следва да се определи териториалният обхват – на коя територия франчайзополучателят ще предлага услугите предмет на договора за франчайзинг. Възможно е да бъде уговорено само франчайзополучателят да предлага услугите на посочената в договора територия или да няма такива ограничения и франчайзодателят да има право да сключва договор за франчайзинг и с други франчайзополучатели за същата територия. Логично обаче е, ако например се отваря заведение за бързо хранене като франчайз на известна верига, разстоянията между два обекта да бъде не по-малко от 1.5 – 2 километра например. Тези условия подробно се описват в тази част от договора.

Възнаграждение на франчайзодателя и начин на плащане

Договорът за франчайзинг е възмезден договор, следователно е необходимо в тази част да бъде посочно как ще се определя възнаграждението. Възнаграждението по договор за франчайзинг може да бъде определено по няколко начина:

– твърда сума – тази сума се заплаща през определен период от време, например всеки месец, на всеки три месеца.

– плащане на части (роялти) – тези части се заплащат в края на фиксирани срокове и са процент (%) от реализирания оборот.

– смесено плащане – еднократна сума при подписване или влизане в сила на договора и роялти на определен период от време (тримесечие, в края на всяка година, например).

Също може да бъде уговорено, че се заплаща първоначална такса, така наречената встъпителна вноска.

Права и задължения на франчайзодателя

Франчайзодателят има право да получава уговореното в договора възнаграждение, а също така и да осъществява проверка на качеството на съответните предоставяни услуги в търговския обект на франчайзополучателя, например.

Задълженията на франчайзодателя най-често са свързани с оказване на съдействие и подпомагане технически и маркетингово франчайзополучателя да осъществява успешно предоставянето на услугите, провеждане на обучение на франчайзополучателя, осъществяване на надзор и предоставяне на подробни правила съдържащи изисквания, правила на работа, структура и организация на предприятието, необходими изсквания относно обекта, оборудването и инвентара, работа с клиенти, маркетинг условия, санкции и други.

Права и задължения на франчайзополучателя

Франчайзодателят се задължава да заплаща уговореното в договора възнаграждение, да управлява дйността в съответствие с правилата описани подробно и предоставени от франчайзодателя, да не накърнява по никакъв начин изградената репутация на франчайзодателя, да осигури от правна гледна точка нeобходимото съответствие на извършваните от него бизнес дейности, да следва стриктно изискванията на франчайзодателя относно предоставянето на услугите, както и да не внася никакви промени в утвърдения от франчайзодателя технологичен процес на предлаганите услуги.

Права върху интелектуална собственост

В този раздел следва подробно да бъдат описани правата върху интелектуална собственост, като например, че франчайзополучателят се задължава да не подава заявка за регистрация или регистрира търговска марка, която да е идентична или да е сходна на марката на франчайзодателя, както по време на действие на договора за франчайзинг подписан между двете страни, така и след неговото прекратяване.

Търговска тайна

Това е изключително важна тема и затова е добре задълженията относно конфиденциалността да бъдат подробно оформени в отделно споразумение за конфиденциалност (споразумение за защита на търговска тайна), за което ще бъде предоставена повече информация по-нататък в настоящата статия.

Реклама

Франчайзодателят се задължава да се съобразява с утвърдените от франчайзодателя рекламни стратегии и изисквания.

Контрол

За запазването на качеството на предлаганите услуги или произвежданите стоки е необходимо да се извършва контрол от франчайзодателя. Именно в този раздел от договора следва много детайлно да се опишат всички клаузи касаещи контрола, който франчайзодателят ще упражнява, а именно: възможност да осъществява контрол по всяко време; възможност да дава препоръки и указания към франчайзополучателя, които ще имат задължителен характер; възможност за прекратяване на договора при несъобразяване на препроръка и/или указание по повод на резултати от извършена проверка на качеството на услугите.

Защита на лични данни

Клаузите относно защитата на личните данни на физически лица са от изключителна важност, затова франчайзополучателят следва да спазва действащото в тази област законодателство, както и да предприеме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, които обработва от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неоторизиран достъп, изменение, разпространение, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.

Срок и автоматично подновяване. Условия за прекратяване

В тази част следва да се определи за какъв срок се сключва договорът за франчайзинг и дали е възможно автоматичното му подновяване, както и условията за прекратяването му. Договорът може да бъде прекратен с изтичането на уговорения срок, с отпряването на определено в договора предизвестие от всяка една страна. Договорът може да бъде прекратен и без предизвестие от всяка страна, в случай че насрещната страна системно (поне три пъти) не изпълнява своите задължения по договора, например.

Неизпълнение. Неустойки

Необходимо е подробно да се спишат клаузите относно неизпълнение на задълженията по договора, които са свързани със заплащането на неустойки.

Заключителни разпоредби

В този последен радел от договора за франчайзинг се уговаря приложимото правво, изменения и допълнения, кореспонденция между страните, клаузи относно решаване на спорове, частична недействителност, изменение на договора и други.

Разбира се, в договора за франчайзинг може да се развият и други раздели, като например: първоначално обучение, последващо обучение, прехвърляне на права и задължения по договора, прехвърляне на предприятнието на франчайзополучателя, стандарти за осъществяване на дейността и други.

III. Съпътстващата договора за франчайзинг документация

Както беше споменато в началото на статията, преди стартиране на франчайз дейността, е необходимо страните да уредят правоотношенията си посредством сключване на договор за франчайзинг и изготвяне на съпътстващата франчайзинга документация. Какви са останалите документи, които следва да бъдат изготвени? Това са най-вече наръчник (вътрешни правила, инструкция) към договора за франчайзинг, споразумение за конфиденциалност, споразумение за защита на търговска тайна, таблица с приходи и разходи, документ с пълно описание на всички такси заплащани към франчайзодателя, въпросник към франчайзополучателя, информационен документ и други.

 1. Наръчникът (вътрешните правила, инструкцията) към договора за франчайзинг е изключително важен документ и без него според мен на практика е почти невъзможно да функционира франчайз дейността. Това е изключително подробен документ, в който се описват много подробно:

– целите, убежденията и стремежите на франчайзодателя, използваните похвати за постигне на целите, пазарният опит на франчайзодателя;

– процедури преди отварянето на обекта, които франчайзополучателят трябва да изпълни;

– възнаграждение, срок и начин на плащане;

– пълно описание на предоставяните услуги/ произвежданите стоки;

вътрешни правила и политики: правила относно хигиена; работно време; униформи на служители; отнощения с клиенти; начин на плащане от клиенти; поръчка от разстояние на предоставяните услуги/стоки, в случай, че това е възможно; времетраене на предоставяните услуги; цена за предоставяните услуги; условия за посочване на цени и изготвяне на ценови листи; правила за поверителност; образуване на заплати; предоставяне на бонуси/допълнителни възнаграждения /награди на служителите; отношения, свързани с трети лица (различни от клиенти); условия за сключване на договори с трети страни (различни от клиенти); нива и структура на организацията;

правила за наемане на служители: начин на подбор на кадри; дали е необходимо съгласие на франчайзодателя за наемане на служители; канали за набиране на персонал; начин на провеждане на интервю; работни позиции (описание на задълженията);

– правила за провеждане на обучение: критерии, на които трябва да отговаря обучението, което франчайзополучателят трябва да направи на наемания от него персонал; видове обучения, предлагани от франчайзодателя; начин на проверка на знанията на обучения персонал; последици от неуспешно проведено обучение;

изготвяне и съхранение на документация: документация, която ще се изготвя във връзка с договора за франчайзинг и начин на съхранение; достъп до документацията;

– изисквания към обекта: в този раздел се описват всички изисквания, които франчайзодателят има към обекта (дизайн, цветове, локации, достъпност, паркоместа и други, условия за извършване на видеонаблюдение);

– условия за съхранение на предоставените техника, материали, софтуер и други;

– правила за провеждане на проверки;

– нарушения и санкции;

критерии за използваните стоки: в този раздел се описват критериите, които трябва да притежават стоките, използвани от франчайзополучателя за предоставяне на услугите, предмет на договора за франчайзинг;

– правила за маркетинг и реклама: в този раздел се разглеждат условията за рекламни, промотърски кампании, за пускане на мърчандайзинг, провеждане на маркетингови кампании и други, както и изискванията на франчайзодателя към онлайн и медийното му присъствие и условия за кампания при откриването на обекта;

– изисквания относно съдаване на уеб сайт;

– процедура относно прекратяване на франчайзинга.

2. Информационен документ от франчайзодателя

Този документ е важно да бъде изготвен, тъй като в него се предоставя информация относно: – франчайзодателя; – преддоговорните отношения; – изискуемите такси; – дали има възможност за предоговаряне на договора за франчайзинг; – дали се предоставя първоначално и последващо обучение; – дали се предоставя съдействие; – информация за подновяване; – информация относно осъществяван контрол; – списък на франчайзополучателите; – информация относно прекратени до този момент договори за франчайзинг.

Информацията в този документ е необходимо да бъде описана, тъй като франчайзополучателят ще може да прецени и да вземе информирано решение дали да продължи последващите преговори с франчайзодателя.

3. Споразумение за защита на търговска тайна

Другият изключително важен докуемнт е споразумението за конфиденциалност (т.нар. споразумение за защита на търговска тайна), което следва да съдържа:

 • Идентификация на страните (разкриваща и приемаща страна);
 • Целта за разкриването на търговската тайна;
 • Детайлно описание какво е търговска тайна: –  определение за търговска тайна; – предмет на търговската тайна; – предприети мерки за запазването на търговската тайна в тайна от Разкриващата страна; – лица, които имат право на достъп и използване на търговска информация, ноу-хау и технологична информация, съставляващи търговската тайна.
 • Придобиване, използване и разкриване на търговската тайна: – правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна; – неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна.
 • Права и задължения на страните: – задължение за неразгласяване на търговската тайна; – задължения за неизползване и неоповестяване; – права върху търговската тайна и лицензионни договори; – дължима грижа. Уведомяване при разкриване; – задължение за непубликуване; – връщане на поверителната информация.
 • Обезщетение при неизпълнение на споразумението за защита на търговската тайна.
 • Средства за защита: – отговорност на Приемащата страна при нарушение на задълженията й; – отговорност по реда на Закона за защита на търговската тайна; – отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията; – разноски по производствата.
 • Срок.
 • Допълнителни разпоредби: – независим статут на страните; – неангажираност на страните; – изменение и допълнение на споразумението; – форма за действителност на съобщенията и уведомленията между страните; – разрешаване на спорове; – срок; – приложимо право; – промени.

4. Таблица с приходи и разходи.

5. Документ съдържащ описание на всички видове такси, които се заплащат към франчайзодателя като например: входяща такса; месечна такса; годишна такса; такса за реклама; такса за обучение и други.

6. Документ съдържащ описание на всички видове разходи за необходимата инвестиция от страна на франчайзополучателя: разходи за помещение; ремонт на помещение; обзавеждане и оборудване; превозни средства; компютри и телекомуникация; допълнителен капитал; други разходи: – счетоводител; разходи за регистрация на фирма; – застарховки; – разрешителни; – първоначално зареждане; – непредвидени разходи.

7. Документ съдържащ информация относно предимства от сключването на договор за франчайзинг.

8. Въпросник към франчайзополучателя.

Изготвянето на пълен, правно издържан и индивидуализиран спрямо желанията на страните договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи изисква специално внимание и специализирани знания, като най-добре е да се обърнете към адвокат, който да изготви тези документи. Екипът на кантората Krasimira Kadieva с удоволствие ще Ви съдейства при съставянето на договор за франчайзинг и съпътстващата франчайзинга документация. Адвокатска кантора Krasimira Kadieva е бутикова високоспециализирана кантора, която предоставя услуги само в областта на договорното право, защитата на лични данни, интернет правото и интелектуалната собственост. Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години, в практиката на кантората, са услугите свързани с изготвянето на договори, включително и договори за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи.

За предоставяне на пълна услуга относно стартиране на франчайз дейност, екипът на кантората ни разработи услугата „Консултиране и изготвяне на договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи.

Услугата „Консултиране и изготвяне на договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи“ включва:

1. Консултация относно подготовката на франчайз дейността от правна страна;

2. Изготвяне и предоставяне на следните документи, а именно:

 • Договор за франчайзинг;
 • Наръчник (вътрешни правила, инструкция) към договора за франчайзинг;
 • Информационен документ от франчайзодателя;
 • Споразумение за защита на търговска тайна;
 • Таблица с приходи и разходи;
 • Документ с пълно описание на всички такси заплащани към франчайзодателя;
 • Документ съдържащ описание на всички видове разходи за необходимата инвестиция от страна на франчайзополучателя;
 • Документ съдържащ информация относно предимства от сключването на договор за франчайзинг.
 • Въпросник към франчайзополучателя.

3. Съдействие при воденето на преговори с франчайзополучателя до сключването на договора.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Консултиране и изготвяне на договор за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи можете да се свържете с нас на 00359 882 308 670 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ И ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРОВИЯ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно договора за франчайзинг и съпътстващите франчайзинга документи. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист заномаващ се с договорно право. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева изготвя договори за франчайзинг на български и английски език.

error: Content is protected !!