Проекти

Регистрирахме комбинирана национална марка за услуги от клас 35 на Ницската класификация на стоките и услугите

септември 10, 2020

от

През ноември 2019 година с нас се свърза клиент, който ни възложи регистрацията на комбинирана национална марка за търговия на мобилни телефони и части и аксесоари за мобилни телефони, които услуги попадат в клас 35 от Ницската класификация на стоките и услугите. Преди да заявим марката за регистрация извършихме предварително проучване и изготвихме писмено становище. Освен това, предоставихме информация на клиента за регистрационната процедура, както и брошура и електронна книга съдържащи полезна информация за марките и пристъпихме към заявяване на марката за регистрация в Патентното ведомство на Република България. След като подадохме заявката за регистрация и получихме входящия номер, заплатихме първата вноска от държавната такса. След публикацията на заявката в бюлетина на Патентното ведомство, в предвидения тримесечен срок не бяха подадени опозиции и възражения, поради което марката беше регистрирана след като заплатихме и втората вноска от държавната такса. Получихме свидетелството за регистрация на марката, което предоставихме на клиента и с това приключихме процедурата по регистрация на марката през юни 2020 година, с което успешно завършихме този проект.

error: Content is protected !!