Електронна търговия

Изготвяне на общи условия за ползване на мобилно приложение

януари 20, 2020

от

В случай че заявите за регистрация марка/и и/или промишлен дизайн/и през 2022-2024 година, имате възможност да ви бъдат възстановени 75% от държавните такси за заявки за регистрация на търговски марки и/или промишлени дизайни. Подробна информация за помощта можете да прочетете в публикацията „Безвъзмездна финансова помощ до 75% при регистрация на търговска марка, дизайн или патент и през 2022-2024 година„.

Въведение

Настоящата публикация ще предостави подробна информация относно изготвянето и съдържанието на Oбщи условия за ползване на мобилно приложение. Общите условия за ползване на мобилно приложение уреждат отношенията между собственика на мобилното приложение (Доставчика) и потребителите на приложението (Ползвателите) във връзка с използването на мобилното приложение като съдържат правила за ползването на същото.

Целта на Общите условия за ползване на мобилно приложение е да регулират отношенията между собственика на мобилното приложение (Доставчика) и неговите ползватели, поради което условията за ползване на приложението следва да се изготвят внимателно и строго индивидуално съобразени със спецификите на съответното мобилно приложение.

Изготвянето и поддържането на актуални Общи условия е едно от задълженията на Доставчика и като такова, последният следва внимателно да включи в тях всички необходими реквизити, за да може отношенията между него и Ползвателите на мобилното приложение, което е създал, да бъдат максимално регулирани. Именно заради това е изключително важно Общите условия за ползване на мобилно приложение да бъдат изцяло съобразени със спецификите на разработеното приложение. Също така, ако Доставчикът възнамерява да предлага мобилното си приложение в App Store, то следва да бъде предоставена и съкратена версия на Общите условия (до 6000 символа съгласно изискванията на App Store) за целите на тестване на мобилното приложение преди да бъде пуснато в App Store. Поради това, нашата услуга по изготвяне на Общи условия за ползване на мобилно приложение включва освен изготвяне на изчерпателни Общи условия, които са изцяло съобразени със спецификите на съответното мобилно приложение на клиента, също така и съкратена версия на Общите условия (до 6000 символа съгласно изискванията на App Store) за целите на тестване на мобилното приложение преди да бъде пуснато в App Store.

Съдържание на Общите условия за ползване на мобилно приложение

В тази част от настоящата публикация ще опиша каква информация следва да съдържат едни изчерпателно изготвени общи условия за ползване на мобилно приложение.

Най-общо Общите условия за ползване на мобилно приложение е препоръчително да имат следното съдържание и да предоставят на ползвателите информация относно:

 • Въведение;
 • Дефиниции на термините използвани в общите условия;
 • Цели и обхват на Общите условия;
 • Предоставяне на информация относно Доставчика;
 • Предмет на Общите условия;
 • Характеристики на мобилното приложение;
 • Регистрация и инсталация;
 • Цени и начин на плащане;
 • Право на отказ;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права, задължения и отговорност на ползвателите на мобилното приложение;
 • Права и задължения на оператора на Доставчика;
 • Отговорност;
 • Промени в приложението;
 • Защита на личните данни;
 • Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване;
 • Забрана за прехвърляне на права;
 • Нарушения и прекратяване;
 • Заключителни разпоредби.

1. Въведение

В тази част от Общите условия за ползване на мобилно приложение е препоръчително Ползвателите да бъдат посъветвани да прочетат Общите условия и ако имат въпроси, е препоръчително да се свържат със собственика на мобилоното приложение. В случай че Ползвателят не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в общите условия, тогава не е препоръчително да се използва приложението.

2. Дефиниции

В тази част от Общите условия за ползване на мобилно приложение е препоръчително да се дефинират някои от термините, които ще се използват в документа.

3. Предоставяне на информация относно собственика на мобилното приложение

На следващо място, трябва да бъде предоставена информация относно собственика на мобилното приложение, като например: име на собственика на мобилното приложение; адрес; данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща; данни за вписване в търговски или друг публичен регистър, и др.

4. Характеристики на мобилното приложение

В тази част от Общите условия за ползване на мобилно приложение е добре да се предостави информация относно предназначението, характеристиките и функциите на мобилното приложение, а също така и какви услуги предоставя собственикът на приложението на Ползвателите.

5. Регистрация и инсталация

Мобилните приложения се инсталират на мобилни устройства, поради което следва да се  опише процедурата по инсталация на приложението стъпка по стъпка.

6. Форсмажорни обстоятелства

Едни изчерпателно изготвени Общи условия за ползване на мобилно приложение следва да съдържат клауза, която освобождава от отговорност Доставчика за пълно или частично неизпълнение при настъпване на фосмажорни обстоятелства.

7. Права, задължения и отговорност на Ползвателите на мобилното приложение

Препоръчително е Общите условия за ползване на мобилно приложение да съдържат раздел, в който да бъдат изчерпателно посочени какви права и задължения имат Ползвателите на приложението.

8. Права и задължения на собственика на мобилното приложение

Както е добре да се упоменат правата и задълженията на Ползвателите на мобилното приложение, така също е препоръчително да бъдат дефинирани правата и задълженията на собственика на приложението.

9. Отговорност

На следващо място е препоръчително, в Общите условия да се съдържат клаузи относно отговорността на Доставчика.

10. Промени в приложението

Добре е да бъде упоменато, че Доставчикът може по всяко време да прави промени в мобилното приложение.

11. Защита на личните данни

Ползвателите на приложението следва да бъдат информирани какви лични данни се събират от Доставчика; целите за обработването на личните данни; получателите, на които могат да бъдат разкрити данните; по какъв начин се съхраняват тези данни, как са защитени и др. Много често политиката за защита на личните данни (политика за поверителност) се съдържа в Общите условия за ползване на мобилното приложение. Препоръчително е политиката за поверителност да бъде предоставена в отделен документ.

12. Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

В Общите условия следва да се съдържат и клаузи относно правата върху интелектуална собственост и ограниченията при ползване.

13. Нарушения и прекратяване

Не на последно място в Общите условия е добре да бъдат включени клаузи и относно какви са последиците за Ползвателите при нарушение на Общите условия и при какви условия договорът между Ползвателя на мобилното приложение и Доставчика се прекратява.

14. Заключителни разпоредби

Накрая, в заключителните разпоредби при съставянето на Общите условия за ползване на мобилно приложение е препоръчително да бъде посочено приложимото право, а също така е добре да бъде упоменато, че собственикът на приложението има право да актуализира като изменя и допълва Общите условия по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на Общи условия за ползване на мобилно приложение, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на Общите условия за вашето мобилно приложение, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

Услугата „изготвяне на Общи условия за ползване на мобилно приложение“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на мобилното приложение;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на изчерпателни Общи условия за ползване на мобилно приложение;
 • изготвяне на изчерпателни Общи условия за ползване на мобилно приложение, които са изцяло съобразени със спецификите на съответното мобилно приложение на клиента;
 • предоставяне на Общите условия на клиента;
 • предоставяне и на съкратена версия на Общите условия (до 6000 символа съгласно изискванията на App Store) за целите на тестване на мобилното приложение преди да бъде пуснато в App Store;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвените Общи условия за ползване на мобилно приложение и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно Общите условия за ползване на мобилно приложение. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист с опит в тази материя. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Адвокат Красимира Кадиева съдейства при изготвянето на документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (общи условия, политика за защита на личните данни, политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език.

error: Content is protected !!