НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече заявки за регистрация се подават с развитието на пазарната икономика. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти, което е основната причина за развитието на услугата мониторинг на марка. При подаване на заявление за регистрация на търговска марка, Патентното ведомство, а също така и Службата за хармонизация във вътрешния пазар не правят проверка за наличие на идентични или сходни на заявената марки. Ето защо услугата мониторинг на марка е изключително полезна за всеки притежател на търговска марка, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна на притежателя марка.

По какъв начин се извършва мониторинга на марката?

Мониторингът на марките се извършва чрез специализиран софтуер, който идентифицира и намира абсолютно всички сходни марки, които са заявени за регистрация. Според независима институция, която е извършила проучване на няколко софтуера, предлагани от различни организации за мониторинг на марки, софтуерът, който Красимира Кадиева използва, за да предлага услугата мониторинг на марка на клиентите си, е обявен за най-добрия в света. Методологията за извършване на проучването, а също така и резултатите са подробно описани и публикувани в доклад. Този софтуер генерира и предоставя отчети всяка седмица, които съдържат всички намерени сходни марки, които са заявени за регистрация, заедно със следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция.

Предимства на софтуера за мониторинг на марки:

 • Изключително високо качество на достъпна цена;
 • Ежеседмични доклади;
 • Достатъчно време за изготвяне и подаване на опозиция;
 • Най-добрият алгоритъм за мониторинг на търговски марки в света според проучване, което е извършено от независима институция.

Какви видове мониторинг на марки предлагате?

Предлагат се следните видове мониторинг на марка.

 1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
 1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
 1. Глобално (за цял свят), за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за всички 88 държави;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на САЩ;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.
 1. Отделна страна – изберете която и да е страна-членка от 28-те членки на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
 • Бюлетин на патентното ведомство на страната-членка, на която територия е регистрирана марката;
 • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
 • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС);
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Норвегия;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Швейцария;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Турция;
 • Бюлетин на Патентното ведомство на Канада.

В случай, че желаете да ни възложите мониторинга на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.