НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА

Много търговски марки са регистрирани през годините и все повече заявки за регистрация се подават с развитието на пазарната икономика. Това често води до конфликт на интереси между различни субекти, което е основната причина за развитието на услугата мониторинг на марка. При подаване на заявление за регистрация на търговска марка, Патентното ведомство, а също така и Службата за Европейския съюз за интелектуална собственост не правят проверка за наличие на идентични или сходни на заявената марки. Ето защо услугата мониторинг на марка е изключително полезна за всеки притежател на търговска марка, за да може да подаде опозиция, ако има опити да се регистрира идентична или сходна на притежателя марка.

По какъв начин се извършва мониторинга на марката?

Мониторингът на марките се извършва чрез ежеседмично идентифициране и намиране на абсолютно всички сходни на Вашата марки, които са заявени за регистрация, поради което тази услуга се явява важен превантивен инструмент, от който е препоръчително да се възползва всеки притежател на марка, тъй като така той ще има възможност навреме да защити правата и интересите си. След като бъде открита заявена за регистрация идентична или сходна на вашата марка, ще ви бъде изпратена следната информация: име на заявител; изображение на марката; стоки и услуги, за които марката е заявена; служба, пред която марката е заявена за регистрация; краен срок за подаване на опозиция. Освен това, нашата услуга по наблюдение включва и идентифициране на сходни по-късни марки, които не са заявени за регистрация.

Какви видове мониторинг на марки предлагате?

Предлагат се следните видове мониторинг на марка.

  1. Наблюдение на национална марка, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
  • Бюлетин на Патентното ведомство на Република България – относно заявките за регистрация на национални марки;
  • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
  • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) – относно заявките за регистрация на международни търговски марки, с действие на територията на Република България.
  1. Наблюдение на марка на Европейския съюз, за което се наблюдават следните бюлетини, а именно:
  • Бюлетините на всички патентни ведомства на страните-членки на ЕС (28 ведомства);
  • Бюлетин на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – относно заявките за регистрация на търговски марки на Европейския съюз;
  • Бюлетин на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

В случай, че желаете да ни възложите мониторинга на Вашата марка, можете също така да използвате и електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.