НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА МАРКА

Съгласно член 9 от Закона за марките и географските означения марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Марка, която е регистрирана по реда на Закона за марките и географските означения в Патентното ведомство на Република България има действие само на територията на Република България.

При регистрация на марка е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област, тъй като се изисква задълбочено познаване на марковото право и е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Един опитен специалист по търговски марки не само ще се погрижи за регистрацията на вашата марка, а и ще ви помогне успешно да запазите марката си след регистрацията й, което се явява едно от най-важните задължения на всеки притежател на марка.

Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки. Адв. Кадиева предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях. Представител по индустриална собственост Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка. Адвокат Кадиева е автор на десетки статии в областта на марковото право и следи всяко изменение касаещо законодателството в тази област като за подобряване на професионалната си квалификация постоянно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • Стратегически анализ;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на по-ранни права;
 • Заявка за национална регистрация на търговска марка пред Патентното ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговска марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Представителство в случай на подадена опозиция против регистрацията на търговска марка;
 • Поддържане на търговски марки след регистрацията:
 • Вписване на промяна на име или на адрес на притежателя на търговска марка;
 • Вписване на ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана търговска марка;
 • Съдействие при прехвърляне на търговска марка;
 • Лицензия на търговска марка;
 • Изготвяне на опозиция срещу регистрация на търговска марка;
 • Изготвяне на правила за използване на колективни и сертификатни марки;
 • Предоставяне на съдействие при нарушения на правото върху регистрирана търговска марка;
 • Изготвяне и подаване на искане за отмяна на търговска марка ;
 • Изготвяне и подаване на искане за заличаване на търговска марка;
 • Подновяване на регистрацията на търговска марка;
 • Изготвяне и отговор на писмо за преустановяване на нарушение;
 • Водене на преговори;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Регистрация на колективни и сертификатни марки;
 • НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

УСЛУГАТА „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • Стратегически анализ;
 • Консултация – запознаване с процедурата по регистрация на търговска марка;
 • Предоставяне на специално изготвена брошура съдържаща важна информация за марките;
 • Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на права;
 • Изготвяне на подробно становище, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в търговската марка преди заявяването й с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки;
 • Анализ на търговската марка съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения и предоставяне на резултатите от проведения анализ;
 • Съдействие при избора на стоки и услуги и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка;
 • Попълване на заявката за регистрация на марка;
 • Заплащане на държавни такси;
 • Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България;
 • Провеждане на процедурата по регистрация на търговската марка – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • Навременна комуникация с клиента относно хода на регистрационната процедура;
 • Получаване на Сертификат за регистрираната търговска марка;
 • Напомняне на краен срок за подновяване на регистрацията на търговската марка.

В случай, че желаете да ни възложите регистрацията на Вашата национална марка, можете да използвате електронните услуги като попълните съответния електронен формуляр ТУК.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – КАКВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВЯТ ВСИЧКИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ЗА ДА СЪХРАНЯТ МАРКИТЕ СИ В ГОДИНИТЕ?

РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА – ПЕТ ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА МАРКА).

ЗАЩО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОУЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?

НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ВАЖЕН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ВСЕКИ ПРИТЕЖАТЕЛ НА МАРКА.

КОЛЕКТИВНИ И СЕРТИФИКАТНИ МАРКИ.

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СХОДНИ МАРКИ.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА.

ГЕНЕРИЧНА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ПРОМЕНИ В ИМЕТО И АДРЕСА НА ПРИТЕЖАТЕЛ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛ НА МАРКА.

ОТКАЗ ОТ ПРАВО ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНА МАРКА.

ПРОДАЖБА НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ.

ПРЕДИМСТВАТА ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА. КАКВИ МАРКИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ СЪЗДАВАТ И РЕГИСТРИРАТ?

АБСОЛЮТНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ.

ЗАЩО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ВЪЗЛОЖИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВАШАТА МАРКА НА СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЪРГОВСКИ МАРКИ?

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ОПОЗИЦИЯ СРЕЩУ ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА.

ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА СРЕЩУ РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА.

ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА НА АБСОЛЮТНИ ОСНОВАНИЯ.

ПОРЕДИЦА ОТ МАРКИ (СЕРИЯ ОТ МАРКИ/ СЕМЕЙСТВО ОТ МАРКИ).

НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ.

ОТМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА.

ПРОВЕРКА НА ТЪРГОВСКА МАРКА.

ИМИТАЦИЯТА ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

ДОКАЗВАНЕ НА ПРИДОБИТА ОТЛИЧИТЕЛНОСТ НА МАРКА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ.