Извършване на оценка на въздействието

Оценката на въздействие е инструмент за отчетност, който помага на администраторите не само да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, но и да демонстрират, че са взети подходящи мерки, за да се гарантира спазването на Регламента. Тя се изисква, когато съществува вероятност определен вид обработване, по-специално при което се използват нови технологии, и предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Тогава, преди да бъде извършено обработването, администраторът извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни.

При извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) следва да бъдат съобразени редица особености, тъй като оценката на въздействието е препоръчително да съдържа информация относно:

  • Предназначение на процедурата по оценка на въздействие;
  • В кои случаи се изисква извършване на оценка на въздействието?;
  • Нормативна уредба;
  • Основна информация за извършването на оценка на въздействието;
  • Цели на извършването на оценката на въздействие върху защитата на данните (ОВЗД):

– Опис на предвидените операции по обработване и целите на обработването;

– Оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по обработване по отношение на целите;

  • Оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни и мерки, които са предвидени за справяне с рисковете:

– Рискове, свързани с нарушаване на целостта или поверителността на обработваните лични данни и мерки, които са предвидени за справяне с рисковете;

– Рискове, свързани със загуба на обработваните лични данни и мерки, които са предвидени за справяне с рисковете;

– Рискове, свързани с упражняването на правата на субекта на лични данни предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679;

– Остатъчен риск.

Поради изброените по-горе особености при извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на оценка на въздействието съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, тъй като в практиката си е изготвяла за свои клиенти оценки на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД).

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Извършване на оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни