ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С развитието на технологиите и начините за предоставяне на стоки и услуги, в това число и през интернет пространството, личните данни се явяват все по сериозен обект на правна защита.

Личните данни представляват всяка информация, чрез която можем да идентифицираме дадено физическо лице (имена, email адрес, адрес, телефонен номер, IP адрес и др.), което само по себе означава, че почти не съществува дейност, в която да не се обработват лични данни на лица, респективно да няма риск за тези данни.

Защитата на лични данни е от особено важно значение както за потребителите, така и за собствениците на уеб сайтове, които се явяват администратори на лични данни. Важно е да се спомене, че сред основните задължения на администраторите на лични данни е именно това да зачитат неприкосновеността на личността на потребителите и да ги информират за каква цел се събират техните лични данни, дали те се предоставят на трети страни, как са защитени срещу неправомерно обработване и т.н. Или казано по друг начин, собствениците на уеб сайтове са ангажирани да защитят личните данни на потребителите на интернет страницата, като прилагат всички стандарти съгласно действащото законодателство, което е отразено едновременно на национално и европейско ниво, съответно в българския Закон за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR).

Именно във връзка с изпълнението на законовите задължения, собствениците на уеб сайтове са задължени да внедрят в своя уеб сайт Политика за защита на личните данни, посредством която да уредят допълнително отношенията си с потребителите на интернет страницата по повод на начина, по който ще бъдат обработвани личните им данни.

Политиката за защита на личните данни, която е задължителна за всеки един уеб сайт, е добре да има следното съдържание и да предоставят на потребителите информация относно:

 • Въведение;
 • Предоставяне на информация за администратора;
 • Предоставяне на информация за надзорния орган;
 • Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните ако има такова;
 • Цели и обхват на политиката за поверителност;
 • Дефиниции;
 • Принципи свързани с обработването на личните данни;
 • Цели на обработване на личните данни;
 • Правното основание за обработването на лични данни;
 • Лични данни, които се събират и обработват;
 • Указания за използване на бисквитки;
 • За какъв срок се съхраняват личните данни;
 • Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
 • Информация относно обработването на личните данни;
 • Информация за защита на личните данни;
 • Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни;
 • Права на потребителите;
 • Ред за упражняване на правата;
 • Информация относно извършването на профилиране и за последствията от това профилиране;
 • Промени в политиката за поверителност.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при съставянето на Политика за защита на лични данни, е препоръчително да бъде потърсено съдействие на специалист с опит в тази материя. Адв. Красимира Кадиева с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на Политиката за поверителност, тъй като в практиката си адв. Кадиева многократно е изготвяла документи за осъществяване на търговска дейност в интернет (Общи условия, Политика за защита на личните данни, Политика относно бисквитките), както на български, така и на английски език. Във връзка новоприетия Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR, адвокат Кадиева съдейства на клиентите си да актуализират настоящите политики за защита на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR.

Услугата „изготвяне на Политика за поверителност“ включва следните действия:

 • консултация с клиента с цел запознаване с особеностите на уеб сайта и дейността на клиента;
 • задаване на въпроси с цел получаване на необходимата информация за изготвянето на Политиката за поверителност;
 • изготвяне на изчерпателна Политика за поверителност;
 • предоставяне на Политиката за поверителност на клиента;
 • възможност за задаване на въпроси относно изготвената Политика за поверителност и допълване на изготвения документ при необходимост.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Сред клиентите, които през изминалите години са получили специализирана спрямо индивидуалните им нужди експертиза в областта на интернет правото и електронната търговия са както доставчици на услуги, разработчици на софтуер, графични и уеб дизайнери, дигитални агенции, собственици на електронни магазини, собственици на хотели, строителни фирми, брокери на недвижими имоти, а също така и малки компании, които тепърва стартират бизнеса си в Интернет. За нас, също така, е голямо признание, че през последните години сме помогнали на редица клиенти, които оперират в други държави в Европа, да установят дейността си в България, тъй като експертизата на кантората в областта на електронната търговия, защитата на лични данни и интелектуалната собственост позволява на екипа ни да предоставя ефективни решения за разширяване на бизнеса на клиентите ни.

ПУБЛИКАЦИИ

Политика за защита на лични данни съгласно GDPR