РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрацията има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

Новост – полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел, съответно преди датата на приоритета, е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света. Изобретателска стъпка – счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката. Промишлена приложимост – промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство подаване на заявката.

Срокът на действие на регистрацията на полезен модел е четири години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде удължен два пъти за по три години, тоест общият срок на действие на регистрацията на полезен модел е десет години.

В случай, че желаете да регистрирате полезен модел е препоръчително да ангажирате представител по индустриална собственост с опит в областта.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

• Консултации в областта на полезните модели;
• Представителсто по време на регистрационната процедура;
• Провеждане на процедура по заличаване на регистриран полезен модел;
• Съдействие при нарушения;
• Поддържане действието на полезен модел;
• Изготвяне на лицензионни договори;
• Прехвърляне на права;
• Вписване на промени в името и/или адреса на притежателя.
• Проучвания;
• Попълване и подаване на заявка за регистрация на полезен модел.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Процедура по регистрация на полезен модел