РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАТЕНТ

Съгласно член 12 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, правната закрила на патентоспособното произведение се предоставя с патент. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката. Предимството на защитата на изобретение е в това, че притежателят има право да забрани използването, вносът, продажбата на защитеното произведение или в прилагането на патентования метод в съответната държава. Притежателят може, също така, да използва изобретението и да разреши на трети лица да използват изобретението.

Патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Патентите представляват монополни права върху съответното изобретение.

Новост – изобретението е ново, ако не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент. Изобретателска стъпка – изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата. Промишлена приложимост – промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство.

Клиентът може да защити своето изобретение на национално, регионално и световно ниво. Процедурата по издаване на патент е продължителен и сложен процес, които е свързан със следене на множество срокове и заплащане на множество държавни такси. Поради това е препоръчително да ангажирате представител по индустриална собственост с опит в областта.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

• Консултации в областта на патентите;
• Преценка и консултация дали създаденото произведение е патентоспособно;
• Проучвания за патентна чистота;
• Представителство пред Патентното ведомство на Република България по заявяване и издаване на патент чрез представители по индустриална собственост;
• Оформяне на заявка за регистрация на патент;
• Оформяне на РСТ заявка;
• Описание на изобретение;
• Оспорване и обявяване на недействителност на патент;
• Защита срещу всички форми на нарушение на патентни права;
• Защита пред съдебни и митнически органи;
• Изготвяне на лицензионни договори;
• Вписване на промени относно прехвърляне на права;
• Вписване на промени в името и/или адреса на притежателя;
• Следене и заплащане на поддържащи годишни такси;
• Представителство пред Европейското патентно ведомствео за издаване на европейски патент;
• Валидиране на европейски патенти в България.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Процедура по регистрация на патент
Изкуственият интелект и интелектуалната собственост