Защита при нелоялна конкуренци

Конкуренцията е една от съществените предпоставки за развитието на отворена пазарна икономика, каквато несъмено представлява съвременният търговски оборот. Конкуренцията прави възможно разширяването на потребителския избор и повишаване качеството на стоките или услугите, които се предлагат на пазара. Точно затова е от съществено значение да бъде осигурена завишена защита на конкуренцията от страна на държавата, която в Република България основно се постига със Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Практиката показва, че най-често клиентите търсят правни съвети и услуги във връзка с имитацията, залегнала в чл. 35 от ЗЗК, и която включва в себе си:

  • Забраната за предлагане на стоки и услуги по начин, който може да доведе до заблуда на крайния потребител по отношение на произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.
  • Забраната за използване на фирми, търговски марки или географски означения, които са идентични или близки до тези на други лица.
  • Забраната за използване на домейн или външен вид на интернет страница, близки или идентични на тези на други лица.

Разбира се, имитацията е само една от забраните за нелоялна конкуренция, които са предвидени в ЗЗК, наравно с увреждането на доброто име на конкурентите, въвеждането в заблуждение, заблуждаващата и сравнителна реклама, нелоялното привличане на клиенти, разгласяването на производствени или търговски тайни и злоупотребата с по-силна позиция при договаряне.

Конкурентното право е материя, при която е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист в областта. Имаме готовност да посрещнем нуждите на клиентите си, свързани със защита при нелоялна конкуренция, като бъдат проведени професионални консултации, а впоследствие и да бъде иницирано и самото производство пред Комисията за защита на конкуренцията. Следва да отебележим, че част от услугите в областта на защитата при нелоялна конкуренция предлагаме в сътрудничество с наши колеги-партньори, с които сме работили през годините.

Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

  • Правни консултации в случаите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни, злоупотребата с по-силна позиция при договаряне;
  • Правни консултации във връзка със защитата на потребителите при нелоялна конкуренция и лоялните търговски практики;
  • Иницииране на произовдства пред Комисията за защита на конкуренцията.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

Имитацията по чл.35 от Закона за защита на конкуренцията