АВТОРСКО ПРАВО

Съгласно чл. 3, ал.1 и 2 от Закона за авторското право, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:

 • литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
 • музикални произведения;
 • сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
 • филми и други аудио-визуални произведения;
 • произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
 • реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;
 • фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
 • одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
 • графично оформление на печатно издание;
 • кадастрални карти и държавни топографски карти;
 • преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
 • аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
 • периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

 Предоставяните услуги в тази сфера включват, но не само:

 • консултации относно упражняване на авторски права;
 • регистрация на обекти на авторско право в юрисдикции, в които това е разрешено;
 • изготвяне на договори, свързани с обекти на авторски права;
 • договаряне с притежателите на авторски права за предоставяне на право на ползване;
 • защита на авторското право, процесуално представителство и разрешаване на спорове;
 • интернет и електронна търговия;
 • консултации относно стратегиите за борба с фалшифицирането;
 • международна закрила на авторското право;
 • прилагане на Бернската конвенция.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

ПУБЛИКАЦИИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АВТОРСКИТЕ ПРАВА?

ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ, СЪЗДАДЕНО ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ, СЪЗДАДЕНО ПО ПОРЪЧКА.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ.