Географски означения

Географски означения

Mеждународна регистрация на наименования за произход
Актът, в който е уредена международната регистрация на наименованията на произход е Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация от 1958 година. Важно е да се отбележи, че тя регламентира международна регистрация само на наименованията за произход.[...]
Вписване на ползвател на регистрирано географско означение
Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Право на използване на регистрирано географско означение Съгласно чл. 90 от Закона за марките и географските означения[...]
Регистрация на географски означения
Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство на Република България. Процедурата[...]
Географски означения
Последна промяна: 09.01.2020 година. Настоящата публикация е съобразена изцяло с разпоредбите на новия Закон за марките и географските означения обнародван на 13 декември 2019 година. Географските означения са наименования на държави, области, региони, селища, местности и др., използвани за отличителни знаци за[...]