Новини

Комисията за защита на личните данни прие Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 и Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

август 07, 2023

от

Автор: Бояна Бояджиева

На 27.07.2023 година, на свое редовно заседание, Комисията по защита на личните данни прие Наредба от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). С тази наредба се определят редът за водене на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН на задължените субекти по чл. 12, ал. 1, както и условията за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Наредбата вече е обнародвана в брой 67 на „Държавен вестник“ и е достъпна тук.

Същевременно, КЗЛД публикува и първите методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН на основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН, чиято цел е да:

1. подпомагат дейността на задължените субекти по ЗЗЛПСПОИН, в т.ч. и на определените от тях служители/звена, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали по този закон;

2. установят единни правила и критерии при осъществяването на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили по канал за вътрешно подаване на сигнали при задължения субект;

3. не допускат противоречиви практики и установят предвидимост при прилагането на нормативната уредба за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Методическите указания подлежат на допълване и актуализиране с оглед изпълнение на законовите изисквания за извършване на анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН. Методическите указания се прилагат от датата на публикуването им на интернет страницата на КЗЛД (04.08.2023 година) и са достъпни тук.

Приемането на Наредбата е важен елемент от приключване на процеса по транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. С приемането на наредбата се финализира и националната правна уредба по въпросите за защита на сигнализиращите лица, стартирала от 4 май с влизането в сила на закона.

error: Content is protected !!