Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Управление на интелектуалната собственост: мода, каприз или необходимост

Автор: Пънар Кязим

Притежанието на интелектуална собственост само по себе си не е достатъчно, за да може един бизнес да извлече ползи от тази интелектуална собственост. За да може нейните обекти да работят за бизнеса, да имат принос в неговото развитие и разрастване, да водят до генериране на финансови потоци, е нужно да се въведе един нов механизъм, а именно управление на интелектуалната собственост, в неговата многоликост и многоаспектност.

Какво включва в себе си управлението на интелектуална собственост?

Управлението на интелектуална собственост не е просто дейността по контрол на процесите свързани с обектите на интелектуална собственост. То е много повече! То съчетава в себе си юридическите, икономическите, финансовите, счетоводните и маркетинговите аспекти на планиране, създаване, реализиране, използване, внедряване и други дейности, имащи пряко отношение към който и да е обект на интелектуалната собственост или към цяло портфолио от обекти.

Защо е толкова актуален въпросът за управление на интелектуалната собственост?

Актуалността на управлението на интелектуалната собственост е в своя пик през последните няколко десетилетия не случайно. Това се обуславя от няколко фактора. На първо място, светът е в разгара на четвъртата индустриална революция, която се основава почти изцяло на иновациите. На второ място и едновремнно с това, бизнесът функционира в рамките на икономиката на знанието, която се основава на знания и умения. Същите тези знания и умения, са ценен нематериален актив, което ги превръща в двигателна сила на различни икономически дейности. Всичко това, логично, налага управлението на интелектуалната собственост да се превърне в нещо належащо, необходимо, дори задължително.

Какви са ползите от управлението на интелектуалната собственост?

Ползите от управлението на интелектуалната собственост са една от причините това управление да добива все по-голяма популярност. То може да осигури на бизнеса едновременно и не само някои ползи, които при други равни условия и при използване на други методи, способи, средства и лостове, би било много трудно, а понякога и невъзможно. Управлението на интелектуалната собственост на една компания позволява ефективно, целесъобразно, финансово и икономически рационално, да се борави с всеки един обект, така че да може да се извлече максимална полза от неговото създаване, притежаване и/или експлоатиране. Това от своя страна води до подобряване на финансовото представяне на компанията. Едновременно с това се подобрява конкурентноспособността на компанията. В нередки случаи, управлението на обектите на интелектуална собственост, извежда на преден план някои пазарни предимства на компанията, които до този момент са останали скрити.

Пагубна ли е липсата на управление на интелектуалната собственост?

Не би било пресилено да се каже, че липсата на управление на интелектуалната собственост в една компания може да се окаже пагубно. Какъв ще е крайният резултат в голяма степен зависи от това каква е ролята на интелектуалната собственост в организацията и дали тя е движещата сила на дейностите или е съпътстващ бизнеса елемент. По-рационално е да се говори не за това, че няма да има негативни последствия от липсата на управление на интелектуалната собственост, а за това, че компанията няма да се възползва максимално от преимуществата от създаването, притежаването и експлоатирането на нейните обекти. Последното от своя страна е равносилно на загуби от различен характер.

Управлението на интелектуалната собственост е процес, важна дейност, дори стандарт за съвременния бизнес. То е една необходимост, която води след себе си до редица положителни резултати, основна част от които са финансови и/или имиджови. Не би следвало то да се пренебрегва или неглижира от бизнеса- този, който иска да се развива, да надгражда, да се променя в положителна посока.

Този материал e изготвен от Пънар Кязим. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист. Изложените в настоящата публикация мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на кантората на Красимира Кадиева. Пънар Кязиме доктор по икономика, магистър по начална училищна педагогика, маркетинг и интелектуална собственост, бакалавър по маркетинг и интелектуална собственост, със специализация по европейска икономическа интеграция, дипломиран сомелиер. Научните си трудове е подплатила с над 500 международни обучения, от които са придобити 280 дипломи и сертификати. В продължение на три години е хоноруван асистент в УНСС, в катедра „Интелектуална собственост“ и след кратко прекъсване на научната си дейност, продължава с активно участие в обучения в областта на финансите, правото, мениджмънта, транспорта, онлайн продажбите, маркетинга, интелектуалната собственост и други. С десетки дипломи от различни реномирани университети и учебни заведения от цял свят, Световна Организация по Интелектуална Собственост, Европейско Патентно Ведомство, Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост и други, тя приема продължаващото обучение и постоянното личностното и професионално развитие за неизменна част от съзнателния живот на човек. Член на Арабска Асоциация по Интелектуална собственост от 2008г, участник в международни обучения на СОИС, автор на научни статии, редактор и автор на статии в собствено онлайн списание Allinclusive.cafe и полиглот, тя има своя максима, което се е превърнала във верую-„Макар и грешно, главите от книгата на моя живот предпочитам да пиша сама. И гумата, и моливът са в мен!”

error: Content is protected !!