Постоянна защита на обекти на индустриална собственост през годините

Защо да регистрираме търговска марка?

Автор: Бояна Бояджиева

Интелектуалната собственост играе жизненоважна роля за създаването и защитата на идентичността на бранда, който често може да се превърне в най-ценния актив на едно предприятие. Най-добрият начин той да бъде защитен е да се регистрира като търговска марка.

Съгласно българското законодателство, търговска марка може да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

В тази статия се разглеждат предимствата, които произтичат от регистрацията на търговска марка:

Изключителни права и защита

Основното предимство на регистрацията на търговска марка е изключителните права, които тя предоставя. Регистрацията на търговска марка предоставя на притежателя изключителното право да използва регистрираната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана на територията, за която е регистрирана (например Република България или Европейски съюз). Тази защита позволява на притежателя не само да я използва, но и да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват в търговската си дейност без неговото изрично съгласие. По този начин, притежателят на регистрираната търговска марка има възможност да предотвати използването на марки, които са идентични или сходни на неговата марка и които се използват за идентични или сходни стоки и услуги, като същевременно гарантира отличителността на своята търговска марка.

Разпознаваемост на марката и изграждане на доверие

Регистрирането на отличителна търговска марка помага на потребителите да разграничат източника на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други. По този начин, възможността от разпознаваемост от потребителите ще се увеличи, което пък ще подпомогне за установяването на силно пазарно присъствие. Така потребителите, които вече са изпробвали стоките или услугите, носещи търговската марка, ще знаят какво качество да очакват, което пък ще създаде у тях усещане за доверие и ще изгради лоялност към марката.

Възпиране на нарушенията

Регистрацията на търговска марка служи като възпиращ фактор за потенциални нарушители. Търговската марка е публикувана в регистъра на марките воден от съответното ведомство. Това служи като публично известие за собствеността на предприятието върху марката и помага на потенциалните нарушители и конкуренти да избегнат непреднамерено нарушение, тъй като рискуват правни последици.

Възможности за разширяване, като например лицензиране или сключване на договор за франчайзинг

Регистрираната търговска марка осигурява солидна основа за разширяване на бизнеса и възможности за лицензиране. Търговските марки могат да бъдат лицензирани на други субекти, което им позволява да използват идентичността на марката на определени пазари или в определени отрасли. Споразуменията за лицензиране могат да генерират допълнителни потоци от приходи и да разширят обхвата на марката, без да се нарушава контролът върху нейната цялост.

Регистрацията на търговска марка също улеснява възможностите за франчайзинг. Когато се разглеждат възможности за франчайзинг или партньорство, е по-вероятно потенциалните инвеститори да бъдат привлечени от бизнес, който е защитил своя бранд чрез регистрация на търговска марка.

Стойност и обезценка на активите

С течение на времето регистрираната търговска марка може да се превърне в ценен актив и инвестиция с нарастваща стойност. С разрастването на бизнеса и утвърждаването му на пазара, репутацията, свързана с търговска марка, може да увеличи нейната стойност. Регистрираната търговска марка може да бъде продадена, прехвърлена или дори използвана като обезпечение за обезпечаване на заеми, което предоставя възможности за използване на интелектуална собственост на дадено предприятие с цел финансова печалба.

Глобална защита

Регистрацията на търговска марка на национално ниво е от съществено значение, но ако предприятието планира да разшири дейността си в международен план, регистрацията на търговска марка става още по-важна. Чрез получаване на защита на търговска марка в различни юрисдикции, предприятието може да предпази марката си от неразрешена употреба и да поддържа последователност на различните пазари. Международните регистрации на търговски марки предлагат защита срещу фалшиви продукти и гарантират запазването на целостта на вашата марка в регионите, в които извършвате дейност.

Регистрацията на търговска марка предлага множество предимства за бизнеса – от правна защита и изключителност до по-добра разпознаваемост на марката и възможности за разширяване. Това е проактивна стъпка, която позволява на предприятията да установят и защитят идентичността на своята марка в условията на все по-конкурентна бизнес среда. Инвестирайки в регистрацията на търговска марка, предприятията могат да подсигурят пазарните си позиции, да предотвратят нарушения и да използват своята интелектуална собственост за дългосрочен успех.

Този материал, изготвен от Бояна Бояджиева, има за цел да предостави повече информация относно предимствата на регистрираната търговска марка. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист в тази област на правото. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с екипа на кантората “KrasimiraKadieva” на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Бояна Бояджиева е правен сътрудник в кантората. Има магистърска степен по правото на интелектуалната собственост, издадена от Queen Mary University of London. Преди да се присъедини към екипа, Бояна стажува в Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Проявява интерес към интелектуалната собственост, защитата на лични данни, електронната търговия и договорното право, като регулярно посещава конференции, практически курсове, семинари и уебинари в посочените области на правото. Владее отлично английски език.

error: Content is protected !!