Договорно право

Договор за изработка на уебсайт и договор за поддръжка на уебсайт

Всеки ден стотици, да не кажа, хиляди уебсайтове се създават и пускат в интернет пространството, за да могат притежателите им да разпространяват информация относно предлаганите от тях стоки и/или услуги. Но преди да бъде изцяло завършен сайтът минават месеци работа по изработката му от специалисти в тази област. Понякога срокът за изработка значително може да надвиши очаквания такъв от собственика на сайта или този, който е обещан от изпълнителя. И ако в случая не е налице сключен писмен договор за изработка на уебсайт, е възможно възложителят на проекта да бъде в изключително неблагоприятна позиция, тъй като вероятността за възникване на спорове не е изключена. Поради това, първото нещо, което двете страни е препоръчително да направят преди започването на работата по проекта, е сключването на изчерпателен договор за изработка на уебсайт, в който да бъдат уредени правоотношенията между страните. Именно това ще бъде и темата на настоящата статия.

I. Защо е препоръчително да бъде сключен договор за изработка на уебсайт?

Ако преди започването на работа по проекта страните (възложител и изпълнител) са слючили договор за изработка на уебсайт, който да не е нищожен или унищожаем, ще бъде налице правна сигурност и ще бъде намалена възможността от възникване на конфликти. Един изчерпателен и добре написан договор ще уреди правоотношенията между страните относно създаването на сайта, а също така и след създаването му и пускането в интернет пространството. Впоследствие понякога страните решават да продължат съвместната си работа относно последващото развитие и поддръжка на сайта и сключват т.нар. договор за поддръжка на уебсайт, за който също ще бъде предоставена информация в настоящата статия.

II. Какво е препоръчително да съдържа един подробен договор за изработка на уебсайт?

При изготвянето на договор за изработка на уебсайт е препоръчително да бъдат разработени следните раздели, а именно:

1.Идентификация на страните

Страните, които са възложител (собственикът на сайта) и изпълнител (най-често това е търговско дружество, което се занимава по занятие с разработка на интернет страници или физическо лице,което в повечето случаи е флийленсър) следва да бъдат идентифицирани посредством изписване на имената и адрес и ЕИК за юридическото лице.

2. Предмет на договора

На второ място, е необходимо да бъде описан предметът на договора, който се състои във възлагането на изпълнителя да изработи срещу възнаграждение уеб сайт заедно с мобилна версия на уеб сайта (категорично препоръчително) срещу възнаграждение, тъй като този договор е възмезден договор. Изпълнителят се задължава да изработи уеб сайта съгласно условията съдържащи се в договора. Препоръчително е описанието на всички характеристики, на които следва да отговаря сайтът да бъдат описани в отделен документ, който е т.нар. задание, което да бъде Приложение 1, например, неразделна част от договора. Не е препоръчително заданието да се описва в самия договор, тъй като това много го утежнява, а и практиката в по-голямата част от случаите се практикува заданието да бъде отделно описано.

3. Възнаграждение и начин на плащане

На следващо място, следва да се обособи отделен раздел в договора относно възнаграждението и начин на плащане на дължимата сума. Обикновено се заплаща една част от сумата (например 50%) преди започването на работа, а останалата част се заплаща, след одобрението на изработеното от възложителя.

4. Срок на изпълнение и неустойка при закъснение

Това е много важна клауза, тъй като неизпълнението в срок ще влече до начисляване на неустойка, която ще се отрази на сумата, която изпълнителят ще получи накрая.

5. Права и задължения на възложителя

Правата и задълженията на възложителя се изразяват най-вече в заплащане на дължимото възнаграждение към изпълнителя и оказване на съдействие на изпълнителя по време на изпълнение на възложената работа. Също така, възложителят има право да проверява изпълнението на възложената работа, като не нарушава оперативната самостоятелност на изпълнителя и не пречи на работата му.

6. Права и задължения за изпълнителя

Най-често правата и задълженията на Изпълнителя се състоят в: – задължение да изработи уебсайта съгласно уговореното и най-добрите практики в областта, в която практикува изпълнителят и с грижата на добрия търговец; – задължение за спазване на указанията на възложителя освен ако тези указания нарушават оперативната му самостоятелност или по естеството си излизат извън рамките на заданието описано във възлагането за изпълнение и/или предмета на договора; – задължение за отстраняване на несъответствия, които са открити при прегледа на изработеното; – задължение за предоставяне на достъп; – задължение за обучение на възложителя; – право да получи уговореното възнаграждение; – право да разгласи изработения проект в портфолиото си (ако възложителят се съгласи да бъде включена такава клауза); – право да изиска от възложителя допълнителна информация или инструкции по време на изпълнение на възложената работа, при необходимост.

7. Промени в изискванията

Много често се случва да бъдат направени промени в изискванията залегнали в описанието на заданието, след като работата по проекта е започнала. В такива случаи се предвижда, че това ще се заплати допълнително.

8. Приемане, тестване и предаване на изработения уебсайт

Клаузите относно приемането, тестването и предаването на изработеното са изключително важни и затова е необходимо да бъдат подробно описани. Възложителят се задължава да прегледа и да приеме изработеното в определен в договора срок, след като изпълнителят го е уведомил за завършването на работата. Изпълнението ще се счита за успешно, ако резултатите отговарят на договорените изисквания посочени в заданието, както и на изискванията залегнали в договора. По време на прегледа и при приемането на изработеното възложителят се задължава да направи всички възражения за неправилно изпълнение в писмена форма. Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед или се проявят по-късно, възложителят е длъжен да направи веднага след откриването им. В случай че изпълнителят се е отклонил от заданието или ако изработеното има недостатъци, изпълнителят се задължава да поправи изработеното без заплащане на допълнително възнаграждение в опредлен в договора срок. Разбира се, ако възложителят не направи възражения, изработеното ще се счита за прието.

9. Гаранция и поддръжка

Какво се случава, в случай че след приемане на изработения уеб сайт се проявят т.нар. скрити недостатъци, които най-често се проявяват след предаването на изработеното и одобрението му от поръчващия? В такива случаи, е добре да бъдат уговорени клаузи относно гаранционна отговорност, като изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка в гаранционния срок всички скрити недостатъци на уеб сайта, които се проявят и за които възложителят го уведоми в опредления между страните в договора срок. Разбира се тази гаранция няма да покрива недостатъци, които са възникнали в резултат от неправилно администриране на уеб сайта от страна на възложителя.

В договора за изработка на уеб сайт може да бъде уговорено, че изпълнителят ще извършва текуща поддръжка на уебсайта след като вече е създаден, но тази клауза не е задължителна. Ние препоръчваме, ако ще се извършва поддръжка на сайта, това да бъде уредено в отделен договор, а именно: договор за поддръжка на уебсайт. По този начин страните отделно ще уредят правоотношенията си касаещи само текущата поддръжка на уебсайта. По-нататък в настоящата статия ще бъде предоставена и информация относно договора за поддръжка на уебсайт.

10. Конфиденциалност

Това е изключително важен раздел, който следва да бъде развит и подробно описан в договора. Разбира се, може да бъде сключено и отделно споразумение за конфиденциалност, но смятам, че в конкретния случай, това не е необходимо и е по-добре клаузите касаещи конфиденциалността да залегнат в договора за изработка на уеб сайт.

11. Права върху интелектуална собственост

Едни от най-важните клаузи в този договор са свързани с правата върху интелектуална собственост на изработеното, поради което е препоръчително да потърсите съдействие на специалист в тази област при изготвянето на такъв договор.

12. Форсмажорни обстоятелства

Един изчерпателно изготвен договор за изработка на уебсайт следва да включва и клаузи относно т.нар. форсмажорни обстоятелства: освобождаване на страните от отговорност за пълно или частично неизпълнение при настъпване на форсмажорни обстоятелства. Такова форсмажорно обстоятелство е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, пандемия, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и други.

13. Прекратяване на договора. Неустойки

Задължително е подробно да бъдат формулирани клаузите относно прекратяването на договора, както и клаузи за неустойки в случай на забава, например. Забавата може да бъде както при изпълнителя, така и при възложителя.

14. Заключителни разпоредби

В този последен радел от договора на изработка на уебсайт се уговаря приложимото правво, изменения и допълнения, частична недействителност и други.

III. Договор за поддръжка на уебсайт

Както беше споменато по-горе, най-добре е страните да уредят правоотношенията си касаещи единствено текущата поддръжка на уебсайта чрез сключването на отделен договор за поддръжка на уебсайт. Това е така, тъй като в този договор ще бъдат подробно описани правата и задълженията на страните относно текущата поддръжка на сайта: – какво ще се включва в поддръжката; – срок, в който ще се предоставя услугата от изпълнителя; – възнаграждение за извършване на текуща поддръжка; – клаузи относно допълнителна работа, която не е включена в обхвата на текущата поддръжка; – неустойка за неизпълнение; – клаузи за разрешаване на спорове.

Поради множеството особености, коитo следва да бъдат съобразени при изготвянето на договори за изработка и поддръжка на уебсайт, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази материя. Вкипът ни с удоволствие ще Ви съдейства при изготвянето на договор за изработка на уеб сайт и договор за поддръжка на уебсайт, тъй като в практиката си ние многократно сме изготвяли такива договори, както на български, така и на английски език.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно договора за изработка на уебсайт и договора за поддръжка на уебсайт. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист заномаващ се с договорно право. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт. Красимира Кадиева е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България в областта на търговски марки, промишлени дизайни, географски означения. Тя е и европейски представител в областта на търговските марки и промишлените дизайни като е официално вписана в списъка на представителите по индустриална собственост към Службата на ЕС за интелектуална собственост. Красимира Кадиева изготвя договори за изработка и поддръжка на уебсайт на български и английски език.

error: Content is protected !!