Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

I. Въведение

На 19.03.2021 година беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който ще влезе в сила на 01.01.2022 година. С него се въвеждат разпоредбите на Директива (EC) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, а също така и на Директивата (EC) 2019/771 за договорите за продажба на стоки.

Новият закон цели да доведе до значително повишаване на потребителската защита, тъй като до този момент не съществуваше правна рамка, която да урежда предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, респективно правилата за продажба на стоки залегнали в Закона за защита на потребителите не обхващаха стоки съдържщи цифрови елементи (такива са прахосмукачките-роботи, стоки със софтуерна система за управление и други).

В настоящата публикация ще бъдат описани какви са задълженията на търговците залегнали в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

II. Приложение на Законa за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Изключения

Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки се прилага само в отношенията между търговци предоставящи стоки, цифрово съдържание и/или цифрови услуги и потребители. Задълженията залегнали в закона не се прилагат, в случай че предлагате стоки само на търговци.

Важно е да бъде отбелязано, че Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки не се прилага за:

– договори за предоставяне на услуги, различни от цифровите услуги, независимо от това дали търговецът използва цифров формат или цифрови средства, за да създаде крайния резултат от услугата или за да го достави или предаде на потребителя (например счетоводни услуги, адвокатски услуги и други подобни);

– договори за електронни съобщителни услуги с изключение на междуличностните съобщителни услуги без номер;

– договори за здравно обслужване;

–  договори за услуги в областта на хазарта, които включват залагания с парично изражение в игри на късмета, включително игри, изискващи определени умения, като например лотарии, игри в казино, игри на покер и залагания, осъществявани електронно или чрез използване на други технологични средства за улесняване на комуникацията по искане на получателя на такива услуги;

– договори за финансови услуги по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние;

– договори за софтуер, предлагани от търговец чрез лиценз с отворен код, когато потребителят не заплаща цена и личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел подобряване на сигурността, съвместимостта или оперативната съвместимост на конкретния софтуер;

– договори за предоставяне на цифрово съдържание, когато цифровото съдържание се предоставя на широката общественост по начин, различен от предаването на сигнали, като част от творческо представление или събитие, например цифрови филмови прожекции;

– договори за цифрово съдържание, предоставено в съответствие със Закона за достъп до обществена информация от органите на обществения сектор и от публичноправни организации по смисъла на Закона за достъп до обществена информация;

– материален носител, който служи изключително за пренасяне на цифровото съдържание;

– стоки, продавани при принудително изпълнение от държавни или частни съдебни изпълнители, както и по отношение на продажби на изоставени или отнети в полза на държавата стоки, извършвани от държавни органи;

– стоки втора употреба, продавани на публичен търг; при продажба на такива стоки продавачът е длъжен да уведоми потребителите по подходящ и лесно достъпен начин, като предоставя пълна и ясна информация, че потребителите нямат права по Законa за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;

– живи животни.

III. Задължения за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Търговецът се задължава да предостави на потребителя стока, цифрово съдържание или цифрова услуга, които отговарят на предвидените в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки изисквания, които ще бъдат подробно описани в настоящия раздел на статията.

A. Задължения за търговците във връзка с предоставяне на цифрово съдържание и цифрова услуга на потребители

Тук е логично да изникне въпросът: какво представляват цифровата услуга и цифровото съдържание? Дефинициите се съдържат в допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Цифровата услуга е тази услуга, която позволява на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга. Цифрово съдържание са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма. Пример за цифрово съдържание са електронните книги, компютърни програми и други.

1. Задължение за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга без неоправдано забавяне: Търговецът е длъжен да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга на потребителя без неоправдано забавяне след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили друго. Търговецът ще е изпълнил задължението си за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато: – цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото съдържание или за неговото изтегляне, е предоставено на разположение или е достъпно за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел; – цифровата услуга е станала достъпна за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел.

2. Задължение за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно индивидуалните изисквания за съответствие с договора: За да съответства на договора, цифровото съдържание или цифровата услуга, следва да отговаря на следните индивидуални изисквания за съответствие:

– да е с описанието, количеството и качеството и да притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

– да е годно за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил търговеца най-късно в момента на сключване на договора и по отношение на която търговецът се е съгласил;

– да е предоставено заедно с всички принадлежности, указания, включително относно инсталирането и оказване на помощ на потребителите, предвидени в договора;

– да се актуализира съгласно предвиденото в договора.

3. Задължение за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно обективните изисквания за съответствие с договора: Цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря и на следните обективни изисквания за съответствие, а именно:

 1. да е годно за целите, за които обичайно се използва цифрово съдържание или цифровите услуги от същия вид;
 2. да е в количество и да притежава качествата и работните характеристики, включително по отношение на функционалност, съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност, които са обичайни за цифрово съдържание или цифрови услуги от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 3. когато е приложимо, се предоставя заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може разумно да очаква да получи;
 4. да съответства на пробната версия или на предварителния преглед на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца преди сключване на договора.

4. Задължение за информиране и предоставянe на потребителя на актуализации: Търговецът следва да предприеме необходимите действия за информиране и предоставянe на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга за периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да се предоставя съгласно договора, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен срок или потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид видът и целта, за която е предназначено цифровото съдържание или цифровата услуга, и като се отчитат обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Важно е да бъде отбелязано, че когато потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца то последният не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на съответната актуализация, при условие че търговецът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от търговеца.

5. Задължение за съответствие с изискванията за съответствие за целия период от време: Когато договорът предвижда предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря на изискванията за съответствие за целия период от време. Счита се, че няма липса на съответствие, в случай че в момента на сключване на договора потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на цифровото съдържание или цифровата услуга се отклонява от обективните изисквания за съответствие потребителят с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора.

6. Задължение за предоставяне на най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга: Търговецът се задължава да предостави най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора, освен ако страните не са уговорили друго.

Б. Задължения за търговците във връзка с продажба на стоки на потребителите

Стока е: – всяка движима материална вещ, стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество; – всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции („стока, съдържаща цифрови елементи“).

Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

1. Съответствие с индивидуалните изисквания: За да съответстват на договора за продажба, стоките следва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

 1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
 2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
 3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и
 4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

2. Съответствие с индивидуалните изисквания: В допълнение към индивидуалните изисквания описани в предходната точка стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

 1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
 2. да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
 3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
 4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките.

3. Задължение във връзка с предоставяне на потребителя на актуализации: За стоките, съдържащи цифрови елементи, продавачът се задължава да предприеме необходимите действия за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки. В случай че потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца продавачът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация, при условие че продавачът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени на потребителя. Счита се, че няма липса на съответствие ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

4. Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите и цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време, продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за срок, по-дълъг от две години, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба.

5. Задължения във връзка с търговска гаранция на стоките: Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност. Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация на български език, която следва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене:

– ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;

– името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;

– процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;

– посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и

– условията на търговската гаранция.

6. Задължение за поддържане на регистър за предявени рекламации: Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки. При предявяване на рекламация, последната задължително трябва да бъде описана в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

ВСЕКИ КЛИЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИ КАТО ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОННА КНИГА СЪДЪРЖАЩА СТАТИИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ.

ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ НИ ПОВТОРНО, ПОЛУЧАВАТЕ ДО 15 % ОТСТЪПКА.

Този материал, изготвен от Красимира Кадиева, има за цел да предостави информация относно задълженията за търговците съгласно новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Материалът не представлява правно становище и не може да бъде разглеждан като индивидуална консултация, отчитаща спецификите на конкретни факти и обстоятелства. За всеки конкретен случай, следва да се потърси професионален съвет от специалист по интернет право и електронна търговия. За допълнителна информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се свържете с автора Красимира Кадиева на 00359 882 308 670 или да направите запитване чрез формата за контакт на този уеб сайт.